ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН

  • Сергій Березюк Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-0950-1998
  • Вікторія Горецька Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: свідомість, ідеологія, маніпулятивна теорія, політична свідомість, громадська організація, політика

Анотація

Стаття присвячена проблематиці формування політичної свідомості громадян України під впливом громадських організацій. Досліджено сутність людської свідомості та встановлено ключові фактори, які впливають на її формування. Встановлено рівні людської свідомості та особливості їх прояву. Визначено функції людської свідомості, особливості її трансформації у політичну свідомість. Узагальнено сутність громадських організацій та встановлено ключову мету їх формування. Окреслено роль маніпулятивних технологій, які використовують громадські організації з метою формування відповідної ідеології задля впливу на громадян та їх політичні погляди. Обґрунтовано необхідність міждисциплінарного підходу до вивчення зазначеної проблематики з метою більш глибшого аналізу та встановлення нових факторів, які впливають на політичну свідомість громадян за різних ситуацій.

Посилання

Гульбс О.А., Кобець О.В., Пономаренко В.В. Дефініції відомості та самосвідомості особистості. Науковий вісник ХДУ. Серія Психологічні науки. 2018. Том 1, № 3. С. 36–41.

Костицький М.В. Проблема свідомості у філософії та психології. Юридична психологія. 2017. № 1 (20). С. 9–19.

Шваб Ю. Свідомість як відношення людини до світу. Психологія. 2004. № 4. С. 154–166.

Євдокимова І.А. Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2018. Випуск 41. С. 42–48.

Левчук К.І. Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996 рр.). Вінниця : Едельвейс і К, 2009. 320 с.

Bereziuk S., Pronko L., Samborska O. The phenomenon of political power in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. № 9 (2). P. 488–500.

Березюк С.В., Токарчук Д.М., Яремчук Н.В. Нові вимоги до провладного українського політикуму в умовах повоєнної відбудови економіки України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 4 (62). C. 24–41.

Тимохов О.В. Панорамне мислення в суспільній та індивідуальній свідомості. Перспективи: соціально-політичний журнал: філософія, політологія, соціологія. 2015. № 1 (63). С. 128–134.

Юськова І. Рівні свідомості по Девіду Хокінсу. URL: http://yuskova.com/tpost/okjia71zv1-rvn-svdomost-po-devdu-hoknsu

Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text

Бистрицький Є. Що таке громадська організація. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/bystrytsky/5bc59e23776bb/

Каразіна В.Н., Меденець В.В. Емоційне лідерство в системі управління персоналом. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 13. С. 691 696.

Hulʹbs O.A., Kobetsʹ O.V., Ponomarenko V.V. (2018) Definitsiyi vidomosti ta samosvidomosti osobystosti [Definitions of information and self-awareness of the individual]. Naukovyy visnyk KHDU. Seriya Psykholohichni nauky, no. 3, pp. 36–41.

Kostytsʹkyy M.V. (2017) Problema svidomosti u filosofiyi ta psykholohiyi [The problem of consciousness in philosophy and psychology]. Yurydychna psykholohiya, no. 1 (20), pp. 9–19.

Shvab YU. (2004) Svidomistʹ yak vidnoshennya lyudyny do svitu Consciousness as a person's relationship to the world]. Psykholohiya, no. 4, pp. 154–166.

Yevdokymova I.A. (2018) Tendentsiyi rozvytku hromadsʹkykh orhanizatsiy u suchasniy Ukrayini [Trends in the development of public organizations in modern Ukraine]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya «Sotsiolohichni doslidzhennya suchasnoho suspilʹstva: metodolohiya, teoriya, metody», no. 41, pp. 42–48.

Levchuk K.I. (2009) Hromadsʹki orhanizatsiyi Ukrayiny: stvorennya ta diyalʹnistʹ (1985-1996 rr.) [Public organizations of Ukraine: creation and activity (1985-1996)]. Vinnytsya: Edelʹveys i K. 320 p.

Bereziuk S., Pronko L., Samborska O. (2020) The phenomenon of political power in Ukraine. European Journal of Sustainable Development, no. 9 (2), pp. 488–500.

Berezyuk S.V., Tokarchuk D.M., Yaremchuk N.V. (2022) Novi vymohy do provladnoho ukrayinsʹkoho politykumu v umovakh povoyennoyi vidbudovy ekonomiky Ukrayiny [New requirements for pro-government Ukrainian politicians in the conditions of post-war reconstruction of Ukraine's economy]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky, no. 4 (62), pp. 24–41.

Tymokhov O.V. (2015) Panoramne myslennya v suspilʹniy ta indyvidualʹniy svidomosti [Panoramic thinking in social and individual consciousness]. Perspektyvy: sotsialʹno-politychnyy zhurnal: filosofiya, politolohiya, sotsiolohiya. PDPU im. K. D. Ushynsʹkoho. Odesa, no. 1 (63), pp. 128–134.

Yusʹkova I. Rivni svidomosti po Devidu Khokinsu [Levels of consciousness according to David Hawkins]. Available at: http://yuskova.com/tpost/okjia71zv1-rvn-svdomost-po-devdu-hoknsu

Pro hromadsʹki obʺyednannya: Zakon Ukrayiny vid 22 bereznya 2012 № 4572-VI [On public associations: Law of Ukraine dated March 22, 2012 No. 4572-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text

Bystrytsʹkyy YE. Shcho take hromadsʹka orhanizatsiya [What is a public organization]. Available at: https://blogs.pravda.com.ua/authors/bystrytsky/5bc59e23776bb

Karazina V.N., Medenetsʹ V.V. (2017) Emotsiyne liderstvo v systemi upravlinnya personalom [Emotional leadership in the personnel management system]. Ekonomika i suspilʹstvo, no. 13, pp. 691–696.

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Березюк, С., & Горецька, В. (2023). ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ