ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГ-МІКСУ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Ключові слова: банківська сфера, банківські послуги, маркетинг-мікс 8Р, банківський маркетинг, маркетингові витрати, маркетингова стратегія

Анотація

Метою статті є дослідження принципів формування комплексу маркетинг-міксу у банківській сфері за сучасних умов господарювання. Визначено, що даним напрямом займалося багато вітчизняних та іноземних науковців. Встановлено, що концепція маркетинг-мікс сприяє вибудові персональної стратегії банком, досягненню маркетингових цілей та підвищення ефективності його діяльності, максимально забезпечує потреби клієнтів та сприяє посиленню конкурентного становища банку. Перелічено основні елементи комплексу маркетинг-міксу 8Р та їх переваги й недоліки, здійснено їх характеристику. Названо топ-10 банків за витратами на маркетинг та рекламу у 2021 році. Встановлено, що успіх реалізації комплексу маркетинг-міксу 8Р залежить від рівня використання інформаційних технологій (веб-банкінг, пошукова оптимізація (SEO) та інтернаціоналізації процесів.

Посилання

Сучасні тенденції розвитку маркетингу в банківській сфері. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/113.pdf (дата звернення: 29.08.2022).

Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій в банківській діяльності. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2006/3/EV20063_104-108.pdf (дата звернення: 29.08.2022).

Банківський маркетинг: принципи, функції, організація. URL: https://pidru4niki.com/10561127/bankivska_sprava/bankivskiy_marketing_printsipi_funktsiyi_organizatsiya (дата звернення: 27.08.2022).

Теорія та практика управління людським капіталом підприємств: зарубіжний досвід. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/4/34.pdf (дата звернення: 27.08.2022).

У 2021 році Ахметов і Тігіпко найбільше розщедрилися на рекламу своїх банків. URL: https://minfin.com.ua/ua/2022/02/09/80725738/#:~:text (дата звернення: 27.08.2022).

Циганова Н. Система мотивації банківського персоналу: проблеми оцінювання та вдосконалення. Банківська справа. 2007. № 3. С. 61–63.

Романенко О.О., Антонюк Д.С. Банківський маркетинг і маркетингова стратегія. Молодий вчений. 2015. № 11(26). С. 6–10.

Мокляк М.В., Бондарчук М.І. Маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності банку. Науковий журнал «Вісник ХНУ». 2016. № 4. С. 173–178.

Радова Н.В. Передумови забезпечення конкурентоспроможності банків України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 659–665.

Хмарський В.Ю. Особливості маркетингових стратегій комерційних банків в Україні. Вісник Одеського національного університету. 2015. Т. 20. Вип. 5. С. 249–252.

Домінова І.В. Особливості та ризики банківського обслуговування клієнтів в умовах функціонування електронного банкінгу. Вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 24. Ч. 2. С. 83–88.

Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Зайонц А.В. Банківські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності банків. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50–2. С. 90–95.

Suchasni tendentsii rozvytku marketynhu v bankivskii sferi [Modern trends in the development of marketing in the banking sector]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/113.pdf (accessed 29 August 2022).

Osoblyvosti vykorystannia kompleksu marketynhu ta yoho kontseptsii v bankivskii diialnosti [Peculiarities of using the marketing complex and its concepts in banking]. Available at: https://ev.nmu.org.ua/docs/2006/3/EV20063_104-108.pdf (accessed 29 August 2022).

Bankivskyi marketynh: pryntsypy, funktsii, orhanizatsiia [Bank marketing: principles, functions, organization]. Available at: https://pidru4niki.com/10561127/bankivska_sprava/bankivskiy_marketing_printsipi_funktsiyi_organizatsiya (accessed 27 August 2022).

Teoriia ta praktyka upravlinnia liudskym kapitalom pidpryiemstv: zarubizhnyi dosvid [Theory and practice of human capital management of enterprises: foreign experience]. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/4/34.pdf (accessed 27 August 2022).

U 2021 rotsi Akhmetov i Tihipko naibilshe rozshchedrylysia na reklamu svoikh bankiv [n 2021, Akhmetov and Tigipko spent the most on advertising for their banks]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/2022/02/09/80725738/#:~:text (accessed 27 August 2022).

Tsyhanova N. (2007) Systema motyvatsii bankivskoho personalu: problemy otsiniuvannia ta vdoskonalennia [Bank personnel motivation system: problems of assessment and improvement]. Bankivska sprava, vol. 3, pp. 61–63. (in Ukrainian)

Romanenko O.O., Antoniuk D.S. (2015) Bankivskyi marketynh i marketynhova stratehiia [Bank marketing and marketing strategy]. Molodyi vchenyi, vol. 11(26), pp. 6–10. (in Ukrainian)

Mokliak M.V., Bondarchuk M.I. (2016) Marketynh yak zasib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti banku [Marketing as a means of increasing the bank's competitiveness]. Naukovyi zhurnal «Visnyk KhNU», vol. 4, pp. 173–178. (in Ukrainian)

Radova N.V. (2017) Peredumovy zabezpechennia konkurentospromozhnosti bankiv Ukrainy [Prerequisites for ensuring the competitiveness of Ukrainian banks]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 659–665. (in Ukrainian)

Khmarskyi V.Yu. (2015) Osoblyvosti marketynhovykh stratehii komertsiinykh bankiv v Ukraini [Peculiarities of marketing strategies of commercial banks in Ukraine]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. T. 20(5), pp. 249–252. (in Ukrainian)

Dominova I.V. (2017) Osoblyvosti ta ryzyky bankivskoho obsluhovuvannia kliientiv v umovakh funktsionuvannia elektronnoho bankinhu [Peculiarities and risks of banking customer service in the conditions of the functioning of electronic banking]. Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 24(2), pp. 83–88. (in Ukrainian)

Hirchenko T.D., Storozhenko O.O., Zaionts A.V. (2020) Bankivski innovatsii u zabezpechenni konkurentospromozhnosti bankiv [Banking innovations in ensuring the competitiveness of banks]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 50–2, pp. 90–95. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 301
Завантажень PDF: 332
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Лихолат, С., & Грицюк, Т. (2022). ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГ-МІКСУ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-7
Розділ
МАРКЕТИНГ