СТАНДАРТИЗАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ПРОГРАМ MBA НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

  • Олена Кир’янова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5202-7526
  • Оксана Кравчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-6337-7759
  • Ірина Варіс Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-9502-5045
Ключові слова: розвиток персоналу, компетентнісний підхід, бізнес-освіта, освіта дорослих, програма МВА, якість освіти, людський капітал

Анотація

Потреба бізнесу у безперервному навчанні персоналу актуалізує попит на ринку освітніх послуг в сегменті освіти для дорослих, який задовольняють переважно бізнес-школами. Зростання їх кількості негативно спливає на якість освітніх послуг. Дослідження націлене на узагальнення концептуальних основ забезпечення якісної освіти для дорослих за допомогою уніфікованого підходу до реалізації навчальних цілей програм МВА через розвиток загальних інтегративних компетентностей слухачів. Досліджено специфіку ринку освітніх послуг для дорослих в Україні. Узагальнено кваліфікаційні вимоги міжнародних стандарт-установчих організацій до компонент програм МВА. Запропоновано уніфікований перелік загальних інтегральних компетентностей для МВА-програм.

Посилання

Волобоєва І., Кравчук О., Паращук Є. Універсальна модель компетентностей для роботи у дистанційному режимі. Економіка та суспільство. 2021. № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-36 (дата звернення: 03.08.2022).

Кир'янова О., Волковська Г. Сучасні підходи до органіації корпоративного навчання в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2017. № 1. С. 174–181.

Кир'янова О. Методичні підходи до оцінювання вмотивованості працівників до корпоративного навчання. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. № 1. С. 248–256.

Кравчук О. Цифрова компетентність менеджера з персоналу. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. № 1. С. 172–191.

Лопушняк Г., Миляник Р. Вплив цифрових технологій на формування компетенцій управлінського персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. Т. 24. С. 10–16.

МІБ. Місія та цінності. Міжнародний інститут бизнесу. URL: https://iib.com.ua/ua/o-nas/mission-values.html (дата звернення: 02.09.2022).

МІМ. Studying abroad without going abroad. MIM is the first business school. URL: https://mim.kyiv.ua/en/about (date of access: 02.09.2022).

Щодо розроблення стандартів вищої освіти: Метод. Рек. від 01.06.2017 р. № 600 : станом на 21 груд. 2017 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf (дата звернення: 02.09.2022).

Career Guidance for Adults in a Changing World of Work. OECD, 2021. DOI: https://doi.org/10.1787/9a94bfad-en (date of access: 02.09.2022).

EFMD. EFMD Global-EQUIS Guidelines and Position Papers. Supporting Material for the EQUIS and EPAS Accreditation Systems. European Foundation for Management Development. URL: https://efmdglobal.org/wp-content/uploads/EFMD_Global-EQUIS_Guidelines_and_Position_Papers.pdf (date of access: 02.09.2022)

Garzón Castrillon M. A. Proposed model of corporate University. Visión de Futuro. 2019. 23, No 1 (Enero – Junio). P. 24–41. DOI: https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2019.23.01.006.en (date of access: 02.09.2022).

Global Trends, Dynamics, and Imperatives for Strategic Development in Business Education in an Age of Disruption / ed. by A. Zhuplev, R. Koepp. IGI Global, 2022. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7548-2 (date of access: 02.09.2022).

Huddleston P. Work-Related Teaching and Learning. Routledge, 2013. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203804858 (date of access: 02.09.2022).

Khilukha O. Corporate University Development. Economic Analysis. 2019. No. 29(1). P. 164–169. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.01.164 (date of access: 02.09.2022).

kmbs. About Kyiv-Mohyla Business School. Kyiv-Mohyla Business School – kmbs. URL: https://kmbs.ua/en/about (date of access: 02.09.2022).

Kolot A. Social and labor reality – XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges. Economy of Ukraine. 2021. Vol. 2021, no. 2. P. 3–31. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003 (date of access: 03.08.2022).

Kravchuk O., Varis I., Bidna T. Demand of HR-competency in Ukraine: changes and challenges at the labor market under pandemic COVID-19. Social and labour relations: theory and practice. 2021. Vol. 11, no. 1. P. 14–30. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.11(1).2021.02 (date of access: 03.08.2022).

LvBS. Хто ми – LvBS. LvBS. URL: https://lvbs.com.ua/lvbs/whoarewe/ (дата звернення: 02.09.2022).

Matthews J. G. Holding Accountants Accountable: How Professional Standards Can Lead to Personal Liability. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2019. 240 p.

Oroszi T. Competency-Based Education. Creative Education. 2020. Vol. 11, no. 11. P. 2467–2476. DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2020.1111181 (date of access: 02.09.2022).

Rademakers M. Corporate universities: driving force of knowledge innovation. Journal of Workplace Learning. 2005. Vol. 17, no. 1/2. P. 130–136. DOI: https://doi.org/10.1108/13665620510574513 (date of access: 02.09.2022).

Scarso E. Corporate universities as knowledge management tools. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems. 2017. Vol. 47, no. 4. P. 538–554. DOI: https://doi.org/10.1108/vjikms-12-2016-0074 (date of access: 02.09.2022).

Spencer L. M., Spencer S. M., Spencer L. M. J. Competence at Work: Models for Superior Performance. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2008. 384 p.

Streumer J. N. Work-Related Learning. Springer, 2010. 416 p.

Taylor G., Mellor L., McCarter R. Work-Related Learning and the Social Sciences. Taylor & Francis Group, 2015. 200 p.

The Association of MBAs. MBA accreditation criteria. The Association of MBAs. URL: https://associationofmbas.com/wp-content/uploads/2019/09/MBA-criteria-for-accreditation.pdf.

The Association to Advance Collegiate Schools of Business. Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Business Accreditation. The Association to Advance Collegiate Schools of Business. URL: https://www.aacsb.edu/-/media/aacsb/docs/accreditation/business/standards-and-tables/2018-business-standards.ashx?la=en&hash=B9AF18F3FA0DF19B352B605CBCE17959E32445D9.

Transferable competencies of HR manager under global socio-economic changes / A. Kolot et al. Problems and perspectives in management. 2022. Vol. 20, no. 1. P. 322–341. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.27 (date of access: 03.08.2022).

Voloboeva, I., Kravchuk, O., & Parschuk, Ye. (2021). Universalʹna modelʹ kompetentnostey dlya roboty u dystantsiynomu rezhymi [A universal model of competencies for remote work]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, (25). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-36 (in Ukrainian)

Kirianova, О. (2018). Metodychni pidkhody do otsinyuvannya vmotyvovanosti pratsivnykiv do korporatyvnoho navchannya [Methodical approaches to assessing employee motivation for corporate training]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya i praktyka – Social and labor relations: theory and practice, (1), 248–256. (in Ukrainian)

Kirianova, О., & Volkovskaya, G. (2017). Suchasni pidkhody do orhaniatsiyi korporatyvnoho navchannya v Ukrayini [Modern approaches to the organization of corporate training in Ukraine]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya i praktyka – Social and labor relations: theory and practice, (1), 174–181. (in Ukrainian)

Kravchuk, O. (2018). Tsyfrova kompetentnistʹ menedzhera z personalu [Digital competence of the personnel manager]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya i praktyka – Social and labor relations: theory and practice, (1), 172–191. (in Ukrainian)

Lopushniak, G., & Mylanyk, R. (2019). Vplyv tsyfrovykh tekhnolohiy na formuvannya kompetentsiy upravlinsʹkoho personalu [The influence of digital technologies on the formation of managerial personnel competencies]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 24, 10–16 [in Ukrainian].

MIB [IIB]. (2022). MIB. Misiya ta tsinnosti. [Mission and values]. Mizhnarodnyy instytut byznesu – International Institute of Business. Retrieved from https://iib.com.ua/ua/o-nas/mission-values.html (in Ukrainian)

MIM. (2022). Studying abroad without going abroad. MIM is the first business school. Retrieved from https://mim.kyiv.ua/en/about

Shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity: Metod. Rek. [Regarding the development of higher education standards, Method.Recommendations] № 600 (2017) (Ukraine). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf (in Ukrainian)

Career Guidance for Adults in a Changing World of Work. (2021). OECD. DOI: https://doi.org/10.1787/9a94bfad-en

EFMD. (2019). EFMD Global-EQUIS Guidelines and Position Papers. Supporting Material for the EQUIS and EPAS Accreditation Systems. European Foundation for Management Development. Retrieved from https://efmdglobal.org/wp-content/uploads/EFMD_Global-EQUIS_Guidelines_and_Position_Papers.pdf

Garzón Castrillon, M. A. (2019). Proposed model of corporate University. Visión de Futuro, (23, No 1 (Enero – Junio)), 24–41. DOI: https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2019.23.01.006.en

Zhuplev, A., & Koepp, R. (2022). Global Trends, Dynamics, and Imperatives for Strategic Development in Business Education in an Age of Disruption. IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7548-2

Huddleston, P. (2013). Work-Related Teaching and Learning. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203804858

Khilukha, O. (2019). Corporate University Development. Economic Analysis, (29(1)), 164–169. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.01.164

kmbs. (2022). About Kyiv-Mohyla Business School. Kyiv-Mohyla Business School - kmbs. Retrieved from https://kmbs.ua/en/about

Kolot, A. (2021). Social and labor reality – XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges. Economy of Ukraine, 2021(2), 3–31. DIO: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003

Kravchuk, O., Varis, I., & Bidna, T. (2021). Demand of HR-competency in Ukraine: changes and challenges at the labor market under pandemic COVID-19. Social and labour relations: theory and practice, 11(1), 14–30. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.11(1).2021.02

LvBS. (2022). Hto my – LvBS. [Why we are – LvBS]. Retrieved from https://lvbs.com.ua/lvbs/whoarewe/ (in Ukrainian)

Matthews, J. G. (2019). Holding Accountants Accountable: How Professional Standards Can Lead to Personal Liability. Wiley & Sons, Incorporated, John.

Oroszi, T. (2020). Competency-Based Education. Creative Education, 11(11), 2467–2476. DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2020.1111181

Rademakers, M. (2005). Corporate universities: driving force of knowledge innovation. Journal of Workplace Learning, 17(1/2), 130–136. DOI: https://doi.org/10.1108/13665620510574513

Scarso, E. (2017). Corporate universities as knowledge management tools. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 47(4), 538–554. DOI: https://doi.org/10.1108/vjikms-12-2016-0074

Spencer, L. M., Spencer, S. M., & Spencer, L. M. J. (2008). Competence at Work: Models for Superior Performance. Wiley & Sons, Incorporated, John.

Streumer, J. N. (2010). Work-Related Learning. Springer.

Taylor, G., Mellor, L., & McCarter, R. (2015). Work-Related Learning and the Social Sciences. Taylor & Francis Group.

The Association of MBAs. (2019). MBA accreditation criteria. Retrieved from https://associationofmbas.com/wp-content/uploads/2019/09/MBA-criteria-for-accreditation.pdf

The Association to Advance Collegiate Schools of Business. (2013). Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Business Accreditation. Retrieved from https://www.aacsb.edu/-/media/aacsb/docs/accreditation/business/standards-and-tables/2018-business-standards.ashx?la=en&hash=B9AF18F3FA0DF19B352B605CBCE17959E32445D9

Kolot, A., Lopushniak, H., Kravchuk, O., Varis, I., & Ryabokon, I. (2022). Transferable competencies of HR manager under global socio-economic changes. Problems and perspectives in management, 20(1), 322–341. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.27

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Кир’янова, О., Кравчук, О., & Варіс, І. (2022). СТАНДАРТИЗАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ПРОГРАМ MBA НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-3
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають