ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДОСВІД КРИВОГО РОГУ

Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, антропогенні ландшафти, техногенний туризм, Кривий Ріг, промисловий туризм, екотуризм

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності, особливостей та ролі організації техногенного туризму в м. Кривий Ріг в сучасних умовах реіндустріалізації національної економіки, а також визначено та обґрунтовано ключові стратегічні пріоритети організації техногенного туризму в м. Кривий Ріг. Визначено зміст та значення техногенного туризму в структурі туристичної галузі. Проаналізовано сучасний стан та визначено особливості організації техногенного туризму Кривого Рогу в сучасних умовах. Обґрунтовано, що регіони України в даний час перебувають у надзвичайно складному стані переходу від промислової до потенційної постіндустріальної економіки. В кінцевому підсумку визначено, що неможливо використовувати корисні копалини та здійснювати експорт сировини, не розвиваючи інтелектомісткі галузі. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку та інструменти державної підтримки техногенного туризму в м. Кривий Ріг в контексті реіндустріалізації економіки України.

Посилання

Манюк В. В. Проблема збереження геологічних пам’яток природи Дніпропетровщини та їх використання для краєзнавства та потреб туризму. Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. Київ : Кармаліта, 1999. 656 с.

Афанасьєв О. Є. Промисловий туризм на Дніпропетровщині: напрями, перспективи та досвід використання. Минуле, сучасне та майбутнє туризму Дніпропетровщини: матеріали обласної відкритої туристсько-краєзнавчої конференції. Дніпро : ДДЮЦМС, 2006. С. 88-90.

Чередниченко О. Ю. Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у східному регіоні України. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/cherednychenko.htm

Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. Вінниця : Арбат, 1998. 292 с.

Казаков В. Л., Калініченко О. О., Ярков С. В. Історико-ландшафтознавчий аналіз індустріальних пам’ятників залізорудних рудників Кандибінського пласта міста Кривого Рогу. Наукові записки державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2007. Вип. 14. С. 41–48.

Казаков В. Л., Мещанін І. І., Казакова Т. А., Завальнюк О. Й. Техногенний туризм в системі природокористування. Екологія та раціональне природокористування. Зб. наук. праць. Суми : СумДПУ, 2006. С. 221–229.

Пацюк В.С Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. 2008. № 15. C 21–24.

Казакова Т. А. Зміст техногенного туризму. “Шевченківська весна”. Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНЕУ, 2007. С. 177–180.

Качала Т. М. Сучасні проблеми інституційного розвитку України. Вісник економічної науки України. 2009. № 2. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45303

Програми розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі на 2016 – 2021 роки. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/authors

Manyuk V. V. (1999) Problema zberezhennya heolohichnykh pam’yatok pryrody Dnipropetrovshchyny ta yikh vykorystannya dlya krayeznavstva ta potreb turyzmu [The problem of preservation of geological natural monuments of Dnepropetrovsk region and their use for local lore and tourism]. Tourist and local lore research, 2, 656. (in Ukrainian)

Afanasyev O. E. (2006) Promyslovyy turyzm na Dnipropetrovshchyni: napryamy, perspektyvy ta dosvid vykorystannya [Industrial tourism in Dnipropetrovsk region: directions, prospects and experience]. Past, present and future of tourism of Dnipropetrovsk region: materials of the regional open tourist and local lore conference, 88–90. (in Ukrainian)

Cherednichenko O. Y. (2018) Mozhlyvosti ta perspektyvy rozvytku industrial’noho (promyslovoho) turyzmu u skhidnomu rehioni Ukrayiny [Opportunities and prospects for the development of industrial tourism in the eastern region of Ukraine]. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/cherednychenko.htm (in Ukrainian)

Denisyk G. I. (1998) Antropohenni landshafty Pravoberezhnoyi Ukrayiny [Anthropogenic landscapes of the Right Bank of Ukraine]. Vinnytsia: Arbat, 292. (in Ukrainian)

Kazakov V. L., Kalinichenko O. O., Yarkov S. V. (2007) Istoryko-landshaftoznavchyy analiz industrilnykh pamyatnykiv zalizorudnykh rudnykiv Kandybinsʹkoho plasta mista Kryvoho Rohu [Historical and landscape analysis of industrial monuments of iron ore mines of the Kandybin layer of the city of Kryvyi Rih]. Scientific notes of the State Pedagogical University M. Kotsyubynsky. Series: Geography, 14, 41–48. (in Ukrainian)

Kazakov V. L., Meshchanin I. I., Kazakova T. A., Zavalnyuk O. Y. (2006) Tekhnohennyy turyzm v systemi pryrodokorystuvannya [Technogenic tourism in the system of nature management]. Ecology and rational use of nature. Coll. Science. work. Sumy: Sumy State Pedagogical University, 221–229. (in Ukrainian)

Patsyuk V. S. (2008) Industrial’nyy turyzm i perspektyvy yoho rozvytku v Ukrayini [Industrial tourism and prospects for its development in Ukraine]. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubynsky. Series: Geography, 15, 21–24. (in Ukrainian)

Kazakova T. A. (2007) Zmist tekhnohennoho turyzmu [The content of man-made tourism]. “Shevchenko Spring” Mater. V International scientific-practical conf., 177–180 (in Ukrainian)

Kachala T. M. (2009) Suchasni problemy instytutsiynoho rozvytku Ukrayiny [Modern problems of institutional development of Ukraine]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45303 (in Ukrainian)

Programs for the development of industrial tourism in the city of Kryvyi Rih for 2016 – 2021. URL: https://www.economyandsociety.in.ua

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Роїк, О., & Старова, Я. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДОСВІД КРИВОГО РОГУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-46