СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: безпека, соціальна безпека людини, соціальний захист, стан соціальної безпеки людини, забезпечення соціальної безпеки

Анотація

У статті розкрито сутність соціальної безпеки людини, визначено шляхи її забезпечення. Встановлено, що визначальною характеристикою сучасного етапу розвитку суспільства є соціалізація всіх сфер життєдіяльності населення. Поглиблений аналіз дефініції «соціальна безпека людини» дозволив сформувати її авторське бачення, розкрити сутнісні характеристики. Обґрунтовано, що поняття соціальної безпеки людини є багатоплановим і має об’єктивно-суб’єктивний характер. Визначено, що соціальна захищеність особи є результатом соціальної політики держави. Систематизовано основні загрози, інструменти та заходи забезпечення соціальної безпеки людини. Зроблено висновок, що завдяки наявності дієвої системи соціального захисту та зрілих соціальних інститутів й зв’язків між ними людина має можливість повноцінно жити, водночас вона повинна постійно працювати в напрямку формування власного безпекового простору.

Посилання

Конституція України. № 254к/96-ВР. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 20.04.2022)

Сиченко О. О. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Державне управління. 2012. Т. 186. Вип. 174. С. 34–38.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.]. Київ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

Шевчук П. І. Соціальна політика. Львів : Світ, 2003. 400 с.

Коленда Н. В. Соціальна безпека населення та її основні складові. Modern and directions of theoretical and applied researches. 2013. March. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer30/776.pdf (дата звернення: 22.04.2022).

Січиокно Г. Б. Забезпечення трудоресурсної безпеки держави : автореф. дис. … канд. економ. наук: 21.04.01. Київ, 2019. 22 с.

Ставнича Н. І. Соціальна безпека України в контексті забезпечення сталого розвитку : дис. …доктора філософії: 051. Івано-Франківськ, 2021. 205 с.

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. д.е.н., проф. Васильціва Т. Г., к.е.н., доц. Лупака Р. Л. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 303 с.

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. # 254k/96-VR. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (accessed April 20, 2022) (in Ukrainian)

Sychenko O. O. (2012) Sotsialna bezpeka v systemi natsionalnoi bezpeky derzhavy [Social security in the system of national security of the state]. Naukovi pratsi Chornomors’koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia". Ser.: Derzhavne upravlinnia, vol. 186, no. 174, pp. 34–38. (in Ukrainian)

Novikova O. F., Sydorchuk O. H., Pan’kova O. V. (2018) Stan ta perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [Status and prospects of social security in Ukraine: expert assessments]: monohrafiia [a monograph]. Kyiv; Lviv: LRIDU NADU. 184 p. (in Ukrainian)

Shevchuk P. I. (2003) Sotsialna polityka [Social policy]. Lviv: Svit. 400 p. (in Ukrainian)

Kolenda N. V. (2013) Sotsialna bezpeka naselennia ta yii osnovni skladovi [The social safety population and its key components]. Modern and directions of theoretical and applied researches. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer30/776.pdf (accessed April 22, 2022) (in Ukrainian)

Sichiokno G. B. (2019) Zabezpechennia trudoresursnoi bezpeky derzhavy [Ensuring labor security of the state]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: "KROK" University. (in Ukrainian)

Stavnycha N. I. (2021) Sotsialna bezpeka Ukrainy v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku [Social security of Ukraine in the context of ensuring sustainable development]. PhD thesis. Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. (in Ukrainian)

Vasyltsiv T. H., Lupak R. L. (2018) Stratehiia ta zasoby konverhentsii systemy sotsialnoi bezpeky Ukrainy ta YeS u protsesi yevrointehratsii [Strategy and means of convergence of the social security system of Ukraine and the EU in the process of European integration]: monohrafiya [a monograph]. Lviv: Vydavnytstvo NNVK "ATB". 303 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 824
Завантажень PDF: 1537
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Буняк, Н. (2022). СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-68
Розділ
ЕКОНОМІКА