ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ

  • Ірина Варіс Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-9502-5045
  • Оксана Кравчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-6337-7759
  • Катерина Спіріна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-4750-2345
Ключові слова: бренд роботодавця, імідж роботодавця, HR-брендинг, HR-бренд, просування HR-бренду, цифрове середовище

Анотація

Попри свій вік, бренд роботодавця залишається домінуючим на ринку та є безсумнівним стратегічним елементом конкуренції роботодавців у працевлаштуванні найкращих талантів, які зможуть почувати себе впевнено в такому середовищі та просувати програми цифрової трансформації, що й обумовлює важливість його формування та просування. У зв’язку з тим, виникає необхідність аналізу сучасного ринку праці, запитів та цінностей працівників, а також аналізу підходів щодо розробки і дослідження стратегії бренду роботодавця як важливої складової управління підприємством. У статті проведено аналіз сучасних тенденцій формування та просування бренду роботодавця в цифровому середовищі, визначено основні канали просування бренду роботодавця серед українських компаній, а також розроблено рекомендації щодо стратегії розвитку та просування бренду роботодавця для компаній.

Посилання

Backhaus, K. & Tikoo, S. Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International. 2004. 9.

Employer Brand Research. Randstad. 2020. URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/481927/REBR%202020/Global_report_2020_final.pdf(дата звернення: 31.01.2022)

Ged, T. 4D branding: breaking the code of the network economyю. Stokgolmskaia shkola ekonomiki v Sankt-Peterburge. 2005.

Minchington B. Build Employer Brand Equity: International Waters-Employer Branding». HR Future. 2015. С. 13–14.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця. Економiчний часопис-XXI. 2014. № 1-2(1). С. 94–97.

Білокриницька К. В., Фірсова С.Г. Методичні аспекти розвитку бренду компанії-роботодавця на прикладі ДП «Мелексіс-Україна». Ефективна економіка. 2018. № 10. С. 95–99.

Друге дослідження бренду роботодавця Randstad Employer Brand Research, Україна. Європейська Бізнес Асоціація. 2020. URL: https://eba.com.ua/druge-doslidzhennya-brendu-robotodavtsya-randstad-employer-brand-research-ukrayina-2020/. (дата звернення: 01.02.2022)

Криворучко О. М., Гладка О. І. Оцінка внутрішньої привабливості підприємства як роботодавця. Економіка транспортного комплексу. 2014. Вип. 24. С. 104–116.

Фірсова С. Г. Світові практики формування бренду роботодавцяю Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017. № 37. С. 233–240.

Фірсова С. Г. Стратегічні аспекти управління брендом роботодавця. Ефективна економіка. 2020. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/53

Фірсова С. Г., Юрченко К. Ю. Оцінювання стратегічних позицій бренда компанії роботодавця у сфері ритейлу. Бізнес-Інформ. 2018. № 3. С. 418–424.

Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004) Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International. 9.

Employer Brand Research. Randstad. (2020) Available at: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/481927/REBR%202020/Global_report_2020_final.pdf(accessed 31.01.2022)

Ged, T. (2005) 4D branding: breaking the code of the network economyю. Stokgolmskaia shkola ekonomiki v Sankt-Peterburge.

Minchington B. (2015) Build Employer Brand Equity: International Waters-Employer Branding». HR Future. P. 13–14.

Balabanova L. V., Sardak O. V. (2014) Diaghnostyka konkurentospromozhnosti brendu pidpryjemstva-robotodavcja. Ekonomichnyj chasopys-XXI. № 1-2(1). S. 94–97.

Bilokrynycjka K. V., Firsova S. Gh. (2018) Metodychni aspekty rozvytku brendu kompaniji-robotodavcja na prykladi DP «Meleksis-Ukrajina». Efektyvna ekonomika. № 10. S. 95–99.

Drughe doslidzhennja brendu robotodavcja Randstad Employer Brand Research, Ukrajina. Jevropejsjka Biznes Asociacija (2020). Available at: https://eba.com.ua/druge-doslidzhennya-brendu-robotodavtsya-randstad-employer-brand-research-ukrayina-2020/ (accessed 01.02.2022)

Kryvoruchko O. M., Ghladka O. I. (2014) Ocinka vnutrishnjoji pryvablyvosti pidpryjemstva jak robotodavcja. Ekonomika transportnogho kompleksu. № 24. S. 104–116.

Firsova S. Gh. (2017) Svitovi praktyky formuvannja brendu robotodavcjaju Formuvannja rynkovoji ekonomiky v Ukrajini. Zbirnyk naukovykh pracj Ljvivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Ivana Franka. № 37. S. 233–240.

Firsova S. Gh. (2020) Strateghichni aspekty upravlinnja brendom robotodavcja. Efektyvna ekonomika. № 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/53 (accessed 01.02.2022)

Firsova S. Gh., Jurchenko K. Ju (2018) Ocinjuvannja strateghichnykh pozycij brenda kompaniji robotodavcja u sferi rytejlu. Biznes-Inform. № 3. S. 418–424.

Переглядів статті: 481
Завантажень PDF: 485
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Варіс, І., Кравчук, О., & Спіріна, К. (2022). ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-28
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають