БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: бізнес-планування, зовнішньоекономічна діяльність, дослідження, підприємство, економічна ефективність, ринок, стратегія

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні і вдосконаленні бізнес-планування в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Даний інструмент господарської діяльності набуває особливого значення на етапі економічного розвитку, оскільки об’єктивно зростає потреба в більш детальному та комплексному застосуванні сучасних елементів планування для забезпечення життєздатності та запланованої конкурентоспроможності підприємства. Сучасна економічна ситуація, пов’язана з активним розвитком ринкових відносин та євроінтеграційним курсом країни, визначає новий підхід до внутрішнього та зовнішньоекономічного планування діяльності, які сьогодні набувають особливої актуальності. Проведено аналіз стосовно методології складання та ефективного впровадження бізнес-плану, на базі детального вивчення надано рекомендації щодо застосування при зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Посилання

Василюк В. В. Бізнес-планування як інструмент управління витратами харчового виробництва. Моделювання регіональної економіки. 2014. № 1. С. 218–224.

Покропивний С. Ф., Соболь С. Ф., Швиденко Г. О., Дерев’янко О. Г. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Київ : КНЕУ, 2010. 379 с.

Лосєва Х. Г. Реінжиніринг бізнес-планування як процес вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка та держава. 2012. № 2. С. 101–102.

Алексеєва М. М. Планування діяльності фірми : навч. посіб. Київ : Фінанси і статистика, 2011. 248 с.

Коваленко О. М., Шаповал С. С. Особливості складання бізнес–плану зовнішньоекономічної діяльності. Наука: теорія і практика: зб. матеріалів учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Прага : Дом «Наука и образование», 2008. С. 29–31.

Арапова О. М. Використання бізнес-плану для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економіка: реалії часу. 2013. № 1. С. 71–75.

Vasilyuk, V. V. (2014). Biznes-planuvannya yak instrument upravlinnya vitratami harchovogo virobnictva [Business planning as a tool for food production cost management]. Modelyuvannya regionalnoyi ekonomiki – Modeling of the regional economy, no. 1, pp. 218–224. (in Ukrainian)

Pokropivnij, S. F., Sobol, S. F., Shvidenko, G. O., Derev’yanko, O. G. (2010). Biznes-plan: tehnologiya rozrobki ta obgruntuvannya [Business plan: technology development and justification]. textbook. way. Kyiv: KNEU, 2nd ed., 379 p. (in Ukrainian)

Losyeva, H. G. (2012). Reinzhiniring biznes-planuvannya yak proces vdoskonalennya upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpriyemstva [Business planning reengineering as a process of improving the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, no. 2, pp. 101–102. (in Ukrainian)

Alekseyeva, M. M. (2011). Planuvannya diyalnosti firmi [Company activity planning]. textbook. way. Kiyiv: Finansi i statistika, 248 p. (in Ukrainian)

Kovalenko, O. M., Shapoval, S. S. (2008). Osoblivosti skladannya biznes–planu zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti [Features of drawing up a business plan for foreign economic activity]. Proceedings from STPISP’ 8: Science: theory and practice: coll. materials of participants IV International. scientific-practical conf. – Nauka: teoriya i praktika: zb. materialiv uchasn. IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Praga: Dom «Nauka i obrazovanie», pp. 29–31. (in Ukrainian)

Arapova, O. M. (2013). Vikoristannya biznes-planu dlya pidvishennya efektivnosti zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti pidpriyemstva [Using a business plan to increase the efficiency of foreign economic activity of the enterprise]. Ekonomika: realiyi chasu – Economics: the realities of time, no. 1, pp. 71–75. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 314
Завантажень PDF: 360
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Євтушенко, В., Шуба, Т., & Подлипян, І. (2021). БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-4
Розділ
ЕКОНОМІКА