МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ДОСВІД УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: європейська інтеграція, міжнародне підприємництво, Європейський Союз, економічний розвиток, транснаціональні корпорації

Анотація

Міжнародне підприємництво – це сукупність угод, які укладають та виконують через національні кордони і які пов´язані з переміщенням ресурсів, товарів та послуг у міжнародному масштабі. Умовами появи та розширення міжнародного підприємництва є розвиток у країнах транснаціональних корпорацій, поглиблення міжнародного поділу праці, створення світового ринку товарів, розвиток міжнародного кредитування. Угода з країнами Європейського Союзу дає можливість реалізувати економічний потенціал країни і забезпечити її економічний розвиток. Стаття присвячена актуальній проблемі у міжнародній підприємницькій діяльності, а також досвіду України в цьому процесі.

Посилання

Міжнародне підприємництво. URL: http://e-pidruchniki.com/content/535_34_Mijnarodni_ekonomichni_vidnosini_ta_mijnarodne_pidpriemnictvo.html

Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

Розвиток українського підприємництва в контексті євроінтеграції. URL: https://cutt.ly/SQSAA71

Європейська інтеграція – стратегічний пріоритет державної політики України. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/16599

Напрями підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва в Україні. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-2-2017/6.pdf

Ачкасов А.Є., Петрова В.Ф., Піонтківський П.В. Формування підприємницького середовища в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник наук. праць ХНАДУ. 2014. №2, Т. 2. С. 5–9.

Mizhnarodne pidpryemnitstvo [International entrepreneurship]. Available at: http://e-pidruchniki.com/content/535_34_Mijnarodni_ekonomichni_vidnosini_ta_mijnarodne_pidpriemnictvo.html

Suchasniy stan i perspectivy ukrayinskoyi yevrointegratsii [The current state and prospects of Ukrainian European integration]. Available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

Rozvytok ukrayinskogo pidptyemnytstva v konteksti yevrointegratsii [Development of Ukrainian entrepreneurship in the context of European integration]. Available at: https://cutt.ly/SQSAA71

Yevropeyska intehratsiya – strategichniy prioritet derzhavnoyi polityky Ukrainy [European integration is a strategic priority of Ukraine's state policy]. Available at: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/16599

Napryamy pidvishchennya konkurentnospromozhnosty subyectiv malogo pidptiyemnitstva v Ukrayini [Directions for increasing the competitiveness of small businesses in Ukraine]. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-2-2017/6.pdf

Achkasov A.E., Petrova V.F., Piontkivskiy P.V. (2014). Formuvannya pidpriyemnitskogo seredovyshcha v Ukrayini [Formation of the business environment in Ukraine]. Problemy i perspectivy rozvytku pidpryemnitstva: Zbyrnyk nauk. prats’ KHNADU, № 2, Т. 2. S. 5–9.

Переглядів статті: 460
Завантажень PDF: 283
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Шуба, Т., Петренко, К., & Ільченко, А. (2021). МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ДОСВІД УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-6
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ