ІНТЕГРАЦІЯ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Ключові слова: логістична система підприємства, інтеграція маркетингу і логістики, ланцюг постачання, «ефект бичачого батога», ризик, класифікація ризиків, ризик-менеджмент, портфель брендів

Анотація

Проаналізовано та систематизовано досвід вітчизняних та зарубіжних науковців щодо методів управління ризиком. Проведено класифікацію зовнішніх та внутрішніх ризиків підприємства, виокремлено логістичні ризики підприємства. Виявлено типи логістичних ризиків, які можуть виникати в ланцюгу постачання. Ідентифіковано причини виникнення «Ефекту бичачого батога» у ланцюгах поставок та проаналізовано його негативні наслідки для підприємства. Обгрунтовано тісний взаємозв’язок маркетингових та логістичних рішень в управлінні ланцюгами поставок. Актуалізовано необхідність інтеграції інструментів маркетингу і логістики з метою підвищення ефективності функціонування ланцюгів поставок шляхом оптимізації портфелю брендів підприємства, використано методи математичного програмування для формування оптимальної інвестиційної програми ПрАТ «Карлсберг Україна».

Посилання

Балабанов І.Т. Ризик-менеджмент. Москва, 2012. 92 с.

Ефект батога в реальних фірмах. URL: https://stenco-rostov.ru/uk/to-open-a-business/effekt-hlysta-v-realnyh-firmah-effekt-hlysta-ili-mnimye/

Капустин С.Н. Современные технологии управления для оптимизации бизнеса компании. Москва : ИД «Дашков и К», 547 с.

Мєшко О.І. Основні етапи процесу управління ризиком. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія. Економічні науки. 2017. № 3. С. 57–65.

Токаренко Г.С. Методи управління ризиками в компанії. Фінансовий менеджмент. 2016. № 4. С. 130–143.

Успенський В.А. Методи управління ризиком. Фінанси і кредит. 2014. № 7. С. 43–50.

Черноусов Е.В. Аналіз ринку логістичних провайдерів – зарубіжний досвід. Менеджмент в России и за рубежом. 2008. №6. С. 13–17.

Balabanov I.T. (2012) Ryzyk-menedzhment [Risk management]. Moskva, 192 p. (in Ukrainian)

Efekt batoga v realnyx firmax [Batog effect in real firms]. Available at: https://stenco-rostov.ru/uk/to-open-A-business/effekt-hlysta-v-realnyh-firmah-effekt-hlysta-ili-mnimye/

Kapustin S.M. (2013) Suchasni texnologiyi upravlinnya dlya opty`mizaciyi biznesu kompaniyi [Modern management technologies to optimize the company's business]. Moskva: ID «Dashkov i K», 547 p. (in Ukrainian)

Myeshko O.I. (2017) Osnovni etapy procesu upravlinnya ryzykom [The main stages of risk management]. Bulletin of Chernihiv State Technological University. series. Economic sciences, no. 3, pp. 57–65. (in Ukrainian)

Tokarenko G.S. (2016) Metody upravlinnya ryzykamy v kompaniyi [Risk management methods]. Financial management, no. 4, pp. 130–143. (in Ukrainian)

Uspenskyj V.A. (2014) Metody upravlinnya ryzykom [Methods of risk management]. Finance and Credit, no. 7, pp. 43–50. (in Ukrainian)

Chernousov E.V. (2008) Analiz rynku logistychnyx provajderiv – zarubizhnyj dosvid [Analysis of the market of logistics providers-foreign experience]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, no. 6, pp. 13–17. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 254
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Леонова, С., & Теплюк, С. (2021). ІНТЕГРАЦІЯ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-85
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають