ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ ТОВ «РАДИВИЛІВМОЛОКО» НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Ключові слова: оптимізація ланцюгів постачання молочної продукції, скорочення витрат, логістична мережа, мережевий графік

Анотація

У статті досліджено ринок молока та молочної продукції України, обґрунтовано перспективи розвитку цього ринку у воєнний час та проаналізовано методи вибору альтернативних ринків збуту. Здійснено аналіз динаміки поголів’я корів, виокремлено причини зміни обсягу виробництва і переробки молока та молочної продукції в Україні. Сформовано перелік проблем постачання молочної продукції та потреб молочного сектору досліджуваного ринку. Досліджено нові перспективні ринки збуту для реалізації української молочної продукції. Ідентифіковано поняття ланцюга постачання та логістичної мережі молокопродукції. Запропоновано оптимізацію ланцюга постачання з використанням методів мережевого управління та планування постачання молочної продукції на прикладі ТОВ «Радивилівмолоко» задля скорочення витрат та зменшення часу виконання процесу постачання через удосконалення таких систем: закупівля, виробництво, транспортування, оформлення документації.

Посилання

Зміна курсу на 180 градусів: як війна змінила молочну галузь і експортні ринки. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/4/688831/ (дата звернення: 15.10.2022).

Кубрак Н.Р. Технологічні засади управління ланцюгами поставок молока та молочної продукції. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5, T. 3. С. 165–168.

Крикавський Є.В Логістичне управління : підручник. Львів : Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. 684 с.

Чухрай Н., Гірна О. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія. Львів : «Інтелект-Захід», 2007. 232 с.

Чухрай Н.І., Хтей Н.І., Патора Р. Партнерський маркетинг у постачанні: світовий і вітчизняний досвід. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Логістика. 2004. № 499. С. 339–346.

Гордон М.П. Логістика товароруху. Москва : «Центр економіки і маркетингу», 2009. 195 с.

Алькема В.Г. Оптимізація логістичного ланцюга постачання молочної продукції. Логістика: проблеми і рішення. 2006. № 2. С. 29–33.

Війна в Україні та світовий молочний ринок. URL: https://avm-ua.org/uk/post/vijna-v-ukraini-ta-svitovij-molocnij-rinok (дата звернення: 15.10.2022).

Чухрай Н І. Оцінювання функціонування ланцюга поставок: сутність та концептуальні підходи. Вісник Національного університету Львівська політехніка. 2009. № 647. С. 276–285.

Логістичні ланцюги. URL: https://pidru4niki.com/67997/logistika/logistichni_lantsyugi (дата звернення: 08.11.2022).

Zmina kursu na 180 hradusiv: yak viyna zminyla molochnu haluzʹ i eksportni rynky [A 180-degree turn: how the war changed the dairy industry and export markets]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/4/688831/ (accessed October 15, 2022). (in Ukrainian)

Kubrak N.R. (2009) Tekhnolohichni zasady upravlinnya lantsyuhamy postavok moloka ta molochnoyi produktsiyi [Technological principles of management of supply chains of milk and dairy products]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, no 5, pp. 165–168. (in Ukrainian)

Krykavskyi E.V. (2005) Lohistychne upravlinnya: pidruchnyk [Logistics management]. Lviv: Vydavnytstvo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 684 p. (in Ukrainian)

Chuhrai N., Girna O. (2007) Formuvannya lantsyuha postavok: pytannya teoriyi ta praktyky: monohrafiya [Supply chain formation: issues of theory and practice: a monograph]. Lviv: "Intellect-Zahid", 232 p. (in Ukrainian)

Chuhrai N.I., Khtei N.I., Patora R. (2004) Partnersʹkyy marketynh u postachanni: svitovyy i vitchyznyanyy dosvid [Partner marketing in supply: global and domestic experience]. Visnyk Nats. Lviv Polytechnic University: Logistics, no 499, pp. 339–346. (in Ukrainian)

Gordon M.P. (2009) Lohistyka tovarorukhu [Logistics of goods movement]. "Center of Economics and Marketing", p. 195. (in Ukrainian)

Alkema V.G. (2006) Optymizatsiya lohistychnoho lantsyuha postachannya molochnoyi produktsiyi [Optimization of the logistics chain of the supply of dairy products]. Lohistyka: problemy i rishennya.[Logistics: problems and solutions], no 2, pp. 29–33. (in Ukrainian)

Viyna v Ukrayini ta svitovyy molochnyy rynok [The war in Ukraine and the world milk market]. Available at: https://avm-ua.org/uk/post/vijna-v-ukraini-ta-svitovij-molocnij-rinok (accessed October 15, 2022). (in Ukrainian)

Chuhrai N.I. (2009) Otsinyuvannya funktsionuvannya lantsyuha postavok: sutnistʹ ta kontseptualʹni pidkhody [Evaluation of supply chain functioning: essence and conceptual approaches]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, no 647, pp. 276–285. (in Ukrainian)

Lohistychni lantsyuhy [Logistics chains]. Available at: https://pidru4niki.com/67997/logistika/logistichni_lantsyugi (accessed November 08, 2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 137
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Леонова, С., & Демчук, І. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ ТОВ «РАДИВИЛІВМОЛОКО» НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-24
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають