ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА МАРКЕТИНГОВУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ КЛІЄНТІВ

Ключові слова: банк, діджиталізація, діджиталізація банківської діяльності, маркетингова привабливість банку

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано досвід вітчизняних та іноземних вчених щодо основних тенденцій розвитку діджитал-технологій у банківському секторі. Актуалізовано важливість дослідження впливу чинників діджиталізації на маркетингову привабливість комерційного банку для фізичних осіб. Обґрунтовано необхідність використання діджитал-технологій у банківській діяльності, що покращує обслуговування клієнтів; зменшує операційні витрати банку; пришвидшує виконання банківських операцій та підвищує конкурентоспроможність та, відповідно, маркетингову привабливість банку. Виявлено перешкоди (бар’єри) використання цифрових інструментів у роботі з клієнтами комерційного банку. Проведено оцінювання вагомості параметрів маркетингової привабливості банківської установи для клієнтів-фізичних осіб і здійснено їх ранжування. Проаналізовано та проведено чисельну оцінку впливу діджиталізації на маркетингову привабливість банку з точки зору фізичних осіб.

Посилання

Андрушків І.П., Надієвець Л.М. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_4_24

Диба М.І., Гернего Ю.О. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. С. 50–63. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_18_07_050_uk.pdf

Кубів С.І. Оцінка комерційного банку в концепції досконалої привабливості. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2004. №517: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 140–148. URL: https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/31750/1/24_140-148.pdf

Кубів С.І., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку : Монографія. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 232 с.

Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки. 2018. Випуск № 22 (62), 2 т. С. 21–24. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf

Дубовик О.В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д. Маркетинг у банку : Навч. посібник. Львів : ЛБІ НБУ, 2006. 275 с.

Andrushkiv I.P., Nadiievets L.M. (2018) Didzhytalizatsiia v bankivskomu sektori: svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Digitalization in the banking sector: world and domestic experience]. Problemy ekonomiky [Problems of the economy] (electronic journal), no. 4, pp. 195–200. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_4_24

Dyba M.I., Herneho Yu.O. (2018) Didzhytalizatsiia ekonomiky: svitovyi dosvid ta mozhlyvosti rozvytku v Ukraini [Digitalization of the economy: world experience and opportunities for development in Ukraine]. Finansy Ukrainy [Finances of Ukraine] (electronic journal) no. 7, pp. 50–63. Available at: http://finukr.org.ua/docs/FU_18_07_050_uk.pdf

Kubiv S.I. (2004) Otsinka komertsiinoho banku v kontseptsii doskonaloi pryvablyvosti [Evaluation of a commercial bank in the concept of perfect attractiveness]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». no. 517: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, pp. 140–148. (in Ukrainian)

Kubiv S.I., Krykavskyi Ye.V., Kosar N.S. (2006) Marketynhova kontseptsiia formuvannia pryvablyvosti komertsiinoho banku [Marketing concept of forming the attractiveness of a commercial bank]. Lviv: «Lvivska politekhnika», p. 232. (in Ukrainian)

Lihonenko L., Khripko A., Domanskyi A. (2018) Zmist ta mekhanizm formuvannia stratehii didzhytalizatsii v biznes-orhanizatsiiakh [Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka» [International Scientific Journal "Internauka"] Ekonomichni nauky (electronic journal), vol. 22 (62), no. 2, pp. 21–24. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf

Dubovyk O.V., Boiko S.M., Vozniuk M.A., Hirchenko T.D. (2006) Marketynh u banku [Marketing in the bank]. Lviv: LBI NBU, p. 275. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Леонова, С., & Бабич, О. (2022). ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА МАРКЕТИНГОВУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ КЛІЄНТІВ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-17
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають