РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ПІД ВПЛИВОМ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Ключові слова: соціальні підприємництво, пандемія, підприємство, розвиток, бізнес моделі

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку соціального підприємництва під впливом кризи спричиненої пандемією COVID-19 та наслідкам впливу кризи на діяльність соціальних підприємств, підтримці соціального підприємництва на державному рівні в Україні та зарубіжних країнах. Пандемія COVID-19 стала значним випробовуванням для кожної країни щодо спроможності її державного апарату впоратись із викликами, спричиненими нею як для медичної системи, так і для економічного сектору. Україна, як і інші країни ЄС, з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції, прийняла рішення щодо введення жорстких карантинних ще на початку весни 2020. А у цих умовах українські соціальні підприємства, діяльність яких здебільшого підпадає під зазначені категорії заборон, опинились в критичній ситуації.

Посилання

Зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 395. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/395-2020-%D0%BF#Text

Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641

Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2020-%D0%BF#n8 (дата звернення: 19.08.2020)

Як врятувати малий бізнес в умовах карантину? URL: https://delo.ua/opinions/jak-vrjatuvati-malijbiznes-v-umovah-karantinu-367890/

Зелена книга соціального підприємництва в Україні. URL: https://drive.google.com/file/d/1478NOxn3UMDNoqVTbLADr6bAKNvAnWgF/view

Коронавірус в Україні Офіційний інформаційний портал Міністерства охорони здоров'я України https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu

Sozialunternehmertum: Ein effektives Instrument zur Bewältigung sozialer Herausforderungen in der Ukraine? 17 Bohdan Androshchuk (ChildFund Deutschland e. V., Nürtingen/Berlin), Artem Kornetskyy (Ukrainische Katholische Universität Lwiw/Kiew) Ukraine-Analysen Nr. 210 (13.12.2018) URL: https://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen210.pdf

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

«Соціальне підприємництво в Україні в часи COVID-19 через призму гендерної рівності» автори проєкту Антонюк Л. та Бочарнікова А./ Дослідження підготовлено завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу у рамках проєкту стипендіальної програми Eastern Partnership Civil Society Fellowship 2020. URL: http://womensleague.org.ua/Uploads/aadmin/doslidzhennya_sp_covid19_period.pdf?%24web_only=true&_branch_match_id=896483067305150245&utm_medium=marketing

Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 7, 2018 № 107: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 20, 2020 № 395. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/395- 2020-%D0%BF#Text

On the establishment of quarantine and the introduction of enhanced anti-epidemic measures in the territory with a significant spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARSCoV-2: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 22, 2020 № 641. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zap-641

Procedure for providing and refunding funds aimed at financing partial unemployment benefits for the period of quarantine established by the Cabinet of Ministers of Ukraine in order to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 in Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2020-%D0%BF#n8 (access date: 19.08.2020)

How to save small business in quarantine? URL: https://delo.ua/opinions/jak-vrjatuvati-malijbiznes-v-umovah-karantinu-367890/

Green Book of Social Entrepreneurship in Ukraine. URL: https://drive.google.com/file/d/1478NOxn3UMDNoqVTbLADr6bAKNvAnWgF/view

Coronavirus in Ukraine Official information portal of the Ministry of Health of Ukraine. URL: https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu

Sozialunternehmertum: Ein effektives Instrument zur Bewältigung sozialer Herausforderungen in der Ukraine? 17 Bohdan Androshchuk (ChildFund Deutschland e. V., Nürtingen/Berlin), Artem Kornetskyy (Ukrainische Katholische Universität Lwiw/Kiew) Ukraine-Analysen Nr. 210 (13.12.2018) URL: https://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen210.pdf

Svinchuk A.A., Kornetsky A.O., Goncharova M.A., Nazaruk V.Ya., Gusak N.Y., Tumanova A.A. (2017) Social education: from ideas to suspicious changes. Posibnik. Kyiv: TOV "PIDPRYMSTVO" VI EN EY ", 188 p.

"Social Entrepreneurship in Ukraine in the times of COVID-19 through the prism of gender equality" project authors Antonyuk L. and Bocharnikova A. / The study was prepared with the financial support of the European Union under the Eastern Partnership Civil Society Fellowship 2020. URL: http://womensleague.org.ua/Uploads/aadmin/doslidzhennya_sp_covid19_period.pdf?%24web_only=true&_branch_match_id=896483067305150245&utm_medium=marketing

Переглядів статті: 297
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Дзюба, О., & Берідзе, К. (2021). РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ПІД ВПЛИВОМ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-29
Розділ
ЕКОНОМІКА