НОВЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАБСТВО У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ ТА ПРОТИДІЯ ЙОМУ В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, права людини, торгівля людьми, економічне рабство, ринок праці

Анотація

Стаття розглядає актуальне питання діяльності соціально відповідального бізнесу в рамках захисту прав людини. А саме у частині протидії торгівлі людьми і економічному рабству відповідно до принципу Глобального договору ООН щодо того, що ділові кола не повинні бути причетні до порушень прав людини. Було показано, що сучасна торгівля людьми має економічне підґрунтя і широкий спектр форм, які чітко описані у міжнародних та національних нормативних актах. Було обґрунтовано доцільність визначення економічного рабства як форми порушення прав людини. На основі цього було проаналізовано складові економічного рабства та вигоди, які від такої організації роботи отримує соціально безвідповідальне підприємство. Це було розглянуто на прикладі міжнародної компанії Glovo та надано рекомендації по протидії економічному рабству компаній із аналогічною поведінкою на ринку праці.

Посилання

Соціальна відповідальність: історія розвитку (н.д.). URL: https://pidru4niki.com/91748/sotsiologiya/sotsialna_vidpovidalnist_istoriya_rozvitku_sut_znachennya_tipi_napryamki

Амоша О., Новікова О. Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу. Social responsibility. Соціальна відповідальність. Социальная ответсвенность. С. 122–127. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pubupr/2011-1/doc/3/01.pdf.

Десять принципів Глобального договору ООН (н.д). URL: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/desjat-principiv-gd-oon/

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми (н.д.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми(н.д.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text

Закон України про внесення зміни до статті 149 Кримінального кодексу України (н.д). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2539-19#Text

Інфографіка торгівлі людьми у 2021 році (н.д.). URL: https://yur-gazeta.com/golovna/skilki-osib-postrazhdali-vid-torgivli-lyudmi-u-2021-roci.html

Ризикове працевлаштування під час пандемії Covid-19 (н.д.). URL: https://www.msp.gov.ua/news/21071.html

Попередження торгівлі людьми (н.д.). URL: https://khpg.org/1608809063

Захарчук О.І. Класичне та сучасне рабство : проблема співвідношення. Політологічний вісник. 2014. № 74. С. 111–119. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pv_2014_74_10.pdf

Гіганти у сфері доставки (н.д.). URL: https://ravlyk.club/blog/g%D1%96ganti-u-sfer%D1%96-dostavki--glovo-ta-uber-eats#:~:text

Інфографіка вакансій на ринку праці під час нокдауну(н.д.). URL: https://business.rayon.in.ua/news/375998-vakansii-pobilshalo-iak-drugii-lokdaun-vplinuv-na-rinok-pratsi-v-ukrayini-infografika

Стандарти Glovo щодо етики та ділової поведінки (н.д.). URL: https://delivery.glovoapp.com/ua/ethics

Socialna vidpovidalnist: istoria rozvutky [Social responsibility: the history of development]. Retrieved from: https://pidru4niki.com/91748/sotsiologiya/sotsialna_vidpovidalnist_istoriya_rozvitku_sut_znachennya_tipi_napryamki

Amosha, O.,  Novikova, O. Socialna vidpovidalnist v conteksti rozvutky ludskogo potencialy [Social responsibility in the context of human development]. Social responsibility – Social responsibility, 122–127. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum / pubupr / 2011- 1 / doc / 3 / 01.pdf.[ in Ukrainian]

Desiat pruncupov Globalnogo dogovory OON [Ten principles of the UN Global Compact]. Retrieved from: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/desjat-principiv-gd-oon/

Protokol pro poperedzhenia I prupunenia torgivli lydmi [Protocol on Prevention and Suppression of Trafficking in Human Beings]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text

Konvenzia Radi Evropu pro zahodu schodo protudii torgivli lydmi [Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text

Zakon Ukraini pro vnesenia zmin do stati 149 Kriminalnogo kodeksu Ukraini [Law of Ukraine on Amendments to Article 149 of the Criminal Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2539-19#Text

Infografica torgivli lydmu u 2021 roci [Infographics of human trafficking in 2021]. Retrieved from: https://yur-gazeta.com/golovna/skilki-osib-postrazhdali-vid-torgivli-lyudmi-u-2021-roci.html

Ruzukove pracevlaschtuvania pid has pandemii Covid-19 [Risky employment during the Covid-19 pandemic]. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/news/21071.html

Poperedgenia torgivli lydmu [Prevention of trafficking in human beings]. Retrieved from: https://khpg.org/1608809063

Zackharchuk, O.I. (2014) Klasuchne ta suchasne rabstvo problema spivvidnoschenia [Classical and modern slavery the problem of correlation]. Political Science Bulletin, 74, 111-119. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pv_2014_74_10.pdf. [in Ukrainian]

Gigantu u sferi dostavku [Delivery giants]. Retrieved from: https://ravlyk.club/blog/g%D1%96ganti-u-sfer%D1%96-dostavki--glovo-ta-uber-eats#:~:text

Infografica vacancii na runky praci pid chas locdayny[Infographics of vacancies in the labor market during the lockdown]. Retrieved from: https://business.rayon.in.ua/news/375998-vakansii-pobilshalo-iak-drugii-lokdaun-vplinuv-na-rinok-pratsi-v-ukrayini-infografika

Standartu Glovo schodo etuku ta dilovoi povedinki [Glovo Ethics and Business Conduct Standarts]. Retrieved from: https://delivery.glovoapp.com/ua/ethics

Переглядів статті: 273
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Дзюба, О., Левіщенко, О., & Величко, А. (2022). НОВЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАБСТВО У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ ТА ПРОТИДІЯ ЙОМУ В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-46
Розділ
ЕКОНОМІКА