ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ»

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, стратегія, нормативно-правове забезпечення, інноваційна інфраструктура, інноваційна культура

Анотація

Стаття присвячена економічно-правовому аналізу «Старатегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» та впливу її на розвиток інноваційної діяльності в Україні. Було досліджено напрямки реалізації стратегії та окреслено низку проблем, які можуть впливати на її ефективну реалізацію та розвиток інноваційної діяльності вцілому. Встановлено, що на сьогоднішній день для ефективної реалізації стратегії важливим є узгодження нормативно-правової бази, яка регулює інноваційну діяльність, забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури, а також розвиток інноваційної культури суспільства, як необхідної складової економічних відносин, оскільки саме інноваційна культура забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей, їх готовність і здібність підтримувати і реалізувати інновації в усіх сферах життя.

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпо- рядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 10.07.2019 № 526-р Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Господарський кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 436-IV. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV /Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1999 № 1560-XII. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 05.12.2012 № 5460-VI. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15.

Про державні цільові програми: Закон України від 18.03. 2004 №1621-IV. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні: Закон України 08.09.2011 № 3715-VI. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text.

Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Малойван В.В. Інноваційна інфраструктура: методологічні засади правового регулювання. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С. 43–48. URL: https://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Maloivan10.pdf.

Ящишина І.В. Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи. Матеріали V науково-практичної конференції 21 травня 2010 р. Сімферополь. Центр розвитку освіти, науки та іннова¬цій, 2010. 321 с.

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера : підруч. 2-е вид., перер. та доп. – Київ : ВД «Професіонал», 2007. 416 с.

On approval of the Strategy for the development of innovation in the period up to 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Strategy dated July 10, 2019 № 526-r. The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

The Constitution of Ukraine, Law of 28.06.1996 № 254k/96-VR. The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Commercial Code of Ukraine: Law of 16.01.2003 № 436-IV. The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

On the special regime of innovative activity of technology parks: Law of Ukraine of 16.07.1999 № 991-XIV. The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text.

On investment activity: Law of Ukraine of September 18, 1999 № 1560-XII. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text.

On innovation activity: Law of Ukraine of 05.12.2012 № 5460-VI. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15.

On state target programs: Law of Ukraine of 18.03. 2004 №1621-IV / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text.

On state regulation of activities in the field of technology transfer: Law of Ukraine of 14.09.2006 № 143-V. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

On priority areas of innovation in Ukraine: Law of Ukraine 08.09.2011 № 3715-VI. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text.

On scientific and scientific-technical expertise: Law of Ukraine of 10.02.1995 № 51/95-VR. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text.

On scientific and scientific-technical activity: Law of Ukraine of 26.11.2015 № 848-VIII. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Maloyvan V.V. (2015) Innovation infrastructure: methodological principles of legal regulation. Law and Innovation, no. 2 (10), pp. 43–48. Available at: https://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Maloivan10.pdf.

Yashchyshyna I.V.(2010). Development of innovative culture of society: problems and prospects. Proceedings of the V scientific-practical conference on May 21, 2010. Simferopol. Center for Education, Science and Innovation Development, 321 p.

Balabanova L.V., Sardak O.V. (2007) Organization of work of the manager: textbook, 2nd ed., Break. and ext. Кyiv: VD «Professional», 416 p.

Переглядів статті: 333
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Дзюба, О., & Шевченко, О. (2021). ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ». Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-14
Розділ
ЕКОНОМІКА