ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА КОНСАЛТИНГОВІ ПРОЕКТИ

Ключові слова: витрати, консалтинговий проект, методика risk score, ймовірність, експозиція

Анотація

Стаття розглядає актуальне питання формування, обґрунтування і складових розрахунку комплексного показника витрат підприємства-замовника на консалтинговий проект для подальшого розрахунку показника економічності такого проекту як співвідношення досягнутого результату до витрат. Було показано, що для замовників зовнішнього консультування витрати на консалтинговий проект формуються в інший спосіб, ніж для консалтингової компанії. Було обґрунтовано доцільність визначення витрат в окремих випадках не у грошових одиницях, а у формі комплексного показника. На основі аналізу методик оцінювання витрат в наслідок ризиків було розроблено авторський методичний підхід для розрахунку комплексного показника витрат підприємства на консалтинговий проект, який враховує не лише розмір витрат, але й імовірність прийняття і впровадження замовником цього проекту, й експозицію – частоту консалтингової взаємодії.

Посилання

Юксвяров Р.К. Хабакук М.Я, Лейман А.Я. Управленческое консультирование: теория и практика. Москва : Экономика, 1988. 240 с.

Бортнікова М.Г. Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Львів, 2018.

Как устанавливаются цены на консалтинговые услуги URL https://www.cfin.ru/consulting/consult_price.shtml Оновлено: 24.01.2018 (дата звернення: 03.07.2020).

Хайт М. Вознаграждение консультанта: твёрдая ставка или гонорар от успеха. URL: https://www.cfin.ru/management/people/motivation/consult_payment.shtml

Верба В.А. Концептуальні положення оцінювання управлінського консультування. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=886

Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С. К.; Аналіз підприємницьких ризиків : проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки : монографія / за наук. ред. В. М. Гранатурова. Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. 164 с.

Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. Київ : Знання, 2007. 367 с.

Calculating Risk Scores. URL: http://intaver.com/risk-scores/

Yuskviarov R.K., Habakuk M.Y. & Leyman A.Y. (1988) Upravlencheskoe konsultirovanie: teoriya i praktika. Moscow [Management consulting: theory and practice]: Economica. [in Russian].

Bortnikova M.G. (2018) Diahnostuvannya konsaltynhovykh proektiv dlya mashynobudivnykh pidpryyemstv. [Diagnosing consulting projects for machine-building enterprises] Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Kak ustanavlivayutsya tseny na konsaltingovyye uslugi [How the prices for consulting services are set] Retrieved from: https://www.cfin.ru/consulting/consult_price.shtml [in Russian].

Hait M. (2005) Voznagrazhdeniye konsul'tanta: tvordaya stavka ili gonorar ot uspekha [Consultant remuneration: flat rate or success fee] Retrieved from: https://www.cfin.ru/management/people/motivation/consult_payment.shtml [in Russian].

Verba V.A. (2012) Kontseptualʹni polozhennya otsinyuvannya upravlinsʹkoho konsulʹtuvannya [ Conceptual provisions for the evaluation of management consulting]. Efektyvna ekonomika, 1, Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=886 [in Ukrainian].

Granaturov V.M., Harichkov S.K. & Litovchenko I.V. (2003) Analiz pidpryyemnytsʹkykh ryzykiv : problemy vyznachennya, klasyfikatsiyi ta kilʹkisnoyi otsinky : monohrafiya [Analysis of business risks: problems of definition, classification and quantification: a monograph] Odessa: nstytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhenʹ NAN Ukrayiny. [in Ukrainian].

Hohitashvili, H. H., Karchevsʹki, YE.-T., Lapin V. M. (2007) Upravlinnya okhoronoyu pratsi ta ryzykom za mizhnarodnymy standartamy [Management of labor protection and risk according to international standards]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Calculating Risk Scores Retrieved from: http://intaver.com/risk-scores/

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Дзюба, О., & Левіщенко, О. (2020). ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА КОНСАЛТИНГОВІ ПРОЕКТИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-52
Розділ
ЕКОНОМІКА