ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: облік, витрати, інформаційне забезпечення, управління, сільськогосподарські підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліково-аналітичного забезпечення в системі управління витратами сільськогосподарських підприємств. Розглянуто сутність обліково-аналітичного забезпечення управління витратами. Проаналізовано основні фактори, що обумовлюють особливості організації обліково-аналітичного забезпечення та його напрямки. З метою оптимізації внутрішньої системи управління бізнесом та підвищення ефективності інформаційного забезпечення для аналізу та прийняття керівництвом стратегічних управлінських рішень у роботі сформовано модель обліково-аналітичного забезпечення управління витратами. У статті запропоновано вести технологічні карти, які дозволять формувати інформаційне забезпечення щодо витрат не лише по культурах, а по сівозмінних в розрізі полів та культур, з переліком статей витрат. Визначено алгоритм накопичення витрат сільськогосподарського виробництва, запропоновано зміни щодо баз розподілу загальновиробничих витрат.

Посилання

Безродна Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2008. № 10. С. 58–62.

Волощук Л.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства. Праці Одеського політехнічного університету. 2011. Випуск 2 (36). С. 329–333.

Вольська В.В. Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. № 3 (24). С. 83–88.

Загородній А.Г. Контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 794. С. 164–171.

Камінська Т.Г. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах : Автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Т.Г. Камінська. Київ, 2006. 22 с.

Овчарова Н.В., Мартишко М. Проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення в управлінні підприємством. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки». Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 60–63.

Пасенко Н.С. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. URL: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3246-pasenko-upravlinnyafinansovimi-rezultatami-pidpriemstva

Рожелюк В.М., Денчук П.Н. Принципи управління витратами на виробництво у ринковому середовищі.Науковий вісник Ужгородського університету. 2007. Спецвип. 22. Ч. ІІ. С. 212–216.

Сирцева С.В. Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 2. 85–93.

Скрипник М.І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості : монографія. Житомир, 2011. 732 с.

Чернецька О.В. Методичні підходи до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. № 7(1). С. 188–195

Чернишова Л.І. Особливості формування системи управління витратами вітчизняних підприємств Інноваційна економіка. 2014. № 3 (52). С. 61–68.

Bezrodna T.M. (2008) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya pіdpriemstvom: viznachennya sutnostі ponyattya [Accounting and analytical management of enterprise: defining the essence of the concept]. Vіsnik Skhіdnoukrainskogo natsіonalnogo unіversitetu іm. V. Dalya, no. 10, pp. 58–62.

Voloshchuk L.O. (2011) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya іnnovatsіynim rozvitkom pіdpriemstva [Accounting and analytical support of management of innovative development of the enterprise]. Pratsі Odeskogo polіtekhnіchnogo unіversitetu, no. 2 (36), pp. 329–333.

Volska V.V. (2012) Metodichnі pіdkhodi do oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya ta auditu upravlіnskoi dіyalnostі agrarnikh pіdpriemstv [Methodical approaches to accounting and analytical support and audit of management activities of agricultural enterprises]. Problemi teorіi ta metodologіi bukhgalterskogo oblіku, kontrolyu і analіzu, no. 3 (24), pp. 83–88.

Zagorodnіi A.G. (2014) Kontrol v sistemі oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya menedzhmentu pіdpriemstva [Control in the system of accounting and analytical support of enterprise management]. Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtekhnіka". Menedzhment ta pіdpriemnitstvo v Ukrainі: etapi stanovlennya і problemi rozvitku, no. 794, pp. 164–171.

Kamіnska T.G. (2006) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya fіnansovogo menedzhmentu v sіlskogospodarskikh pіdpriemstvakh [Accounting and analytical support of financial management in agricultural enterprises]: Avtoref. Dis. kand. ekon. nauk: spets. 08.06.04 «Bukhgalterskiy oblіk, analіz ta audit». T.G. Kamіnska. Kyiv, 22 p.

Ovcharova N.V., Martishko M. (2020) Problemnі aspekti oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya v upravlіnnі pіdpriemstvom [Problematic aspects of accounting and analytical support in enterprise management]. Oblіk, analіz і audit: vikliki іnstitutsіonalnoi ekonomіki: tezi dopovіdey VІІ Mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsіi «Oblіk, analіz і audit: vikliki іnstitutsіonalnoi ekonomіki». Lutsk: ІVV Lutskogo NTU, pp. 60–63.

Pasenko N.S. (2017) Organіzatsіya oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya upravlіnnya fіnansovimi rezultatami pіdpriemstva [Organization of accounting and analytical management of financial results of the enterprise]. Globalnі ta natsіonalnі problemi ekonomіki, no. 17. URL: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3246-pasenko-upravlinnyafinansovimi-rezultatami-pidpriemstva

Rzhelyuk V.M. (2007.) Printsipi upravlіnnya vitratami na virobnitstvo u rinkovomu seredovishchі [Principles of production cost management in the market environment]. Naukoviy vіsnik Uzhgorodskogo unіversitetu. Spetsvip. 22. Ch. ІІ. pp. 212–216.

Sirtseva S.V. (2015) Metodichnі pіdkhodi do formuvannya oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya sistemi upravlіnnya agrarnimi pіdpriemstvami [Methodical approaches to the formation of accounting and analytical support of the management system of agricultural enterprises]. Vіsnik agrarnoi nauki Prichornomorya, no. 2, pp. 85–93.

Skripnik M.І. (2011) Rozvitok bukhgalterskogo oblіku і vnutrіshnogo kontrolyu vitrat ta kalkulyuvannya sobіvartostі: monografіya [Development of accounting and internal control costs and costing]. Zhytomyr, 732 p.

Chernetska O.V. (2011) Metodichnі pіdkhodi do viznachennya efektivnostі vitrat sіlskogospodarskikh pіdpriemstv v upravlіnskomu oblіku [Methodical approaches to determining the cost effectiveness of agricultural enterprises in management accounting]. Aktualnі problemi rozvitku ekonomіki regіonu, no. 7(1), pp. 188–195.

Chernishova L.І. (2014) Osoblivostі formuvannya sistemi upravlіnnya vitratami vіtchiznyanikh pіdpriemstv [Features of the formation of cost management system of domestic enterprises]. Іnnovatsіyna економіка, no. 3 (52), pp. 61–68.

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Овчарова, Н., Кравченко, О., & Бобошко, Р. (2021). ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-45
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ