ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітор, облік, класифікація, облікова політика, фактори, визнання та оцінка

Анотація

У статті досліджено теоретичні та методологічні основи організації обліку дебіторської заборгованості. Розглянуто економічну сутність дебіторської заборгованості та її виникнення в сучасних умовах господарювання. Відображено класифікаційні ознаки щодо дебіторської заборгованості. Особливу увагу приділено питанням формування обліковій політиці в частині дебіторської заборгованості. Наведено її основні елементи, що потребують розкриття в Наказі про облікову політику підприємства. Згруповано фактори, які впливають на виникнення та збільшення дебіторської заборгованості на підприємстві. Визначено шляхи вдосконалення організації обліку дебіторської заборгованості через додаткові умови комерційного кредитування, введення аналітичних та субрахунків до робочого плану рахунків підприємства.

Посилання

Житний П.Є., Афанас’єва І.І. Фактори впливу на формування обліко-вої політики торгово-виробничих підприємств. Вісник ЖДТУ. № 1(51). URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/68936/64942

Діяльність суб’єктів господарювання за 2016 рік : стат. зб. Державна служба статистики України, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку. Київ : КНЕУ, 2011. 334 с

Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 280 с.

Волостникова А.Ю. Проблемы учетно-аналитического обеспечения дебиторской и кредиторской задолжености предприятия : автореф. дис. канд. эконом. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Москва, 2009. 22 с.

Сидоренко О.О. Визнання, класифікація та окремі аспекти обліку де-біторської заборгованості у суб’єктів господарювання. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 32. С. 449–456.

Васільєва Л.М., Трайно О.В. Організація обліку дебіторської заборгованості та шляхи її удосконалення. Молодий вчений. 2017. № 10(50). С. 820–823.

Закревська О.Ю. Організація бухгалтерського обліку поточної дебі-торської заборгованості підприємства торгівлі. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 20. С. 103–106.

Організація бухгалтерського обліку : навчальний посібник / За ред. В.С. Леня. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 696 с.

Кундря-Висоцька О.П., Москаленко О.В., Сулима М.О. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник. Київ : УБС НБУ, 2015. 298 C.

Zhytnyi P.E., Afanaseva I.I. Factory vplyvu na formuvannya oblikovoi polityky torgovo-vyrobnuchuh pidpryemstv [Factors influencing the formation of the accounting policy of trade and production enterprises]. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/68936/64942

Deyalnist subiectiv gospodaruyvannya za 2016 rik: stat. zb. [Activities of economic entities for 2016 year: statistical yearbook]. 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Kuzhelnyi M.V. (2011). Teoriya buhalterskogo obliku [Theory of accounting]. Kyiv, 334 p.

Zagorodniy A.G. (2018). Buhalterskyi oblik: osnovy teorii i practyky [Accounting: Fundamentals of Theory and Practice]. Lviv, 280 p.

Volostnykova A.Iu. (2009) Problemy uchetno-analytycheskoho obespechenyia debytorskoi y kredytorskoi zadolzhenosty predpryiatyia [The problems of accounting and analytical support of receivables and payables of the enterprise] (PhD Thesis), Moscow: NGY.

Sidorenko A.A. (2019) Vyznannia, klasyfikatsiia ta okremi aspekty obliku debitorskoi zaborhovanosti u subiektiv gospodariuvannia [Recognition, classification and individual aspects of the accounting of accounts receivable by business subjects]. Market Infrastructure, vol. 32, pp. 449–456.

Vasilieva L.M., Traino A.V. (2017) Orhanizatsiia obliku debitorskoi zaborhovanosti ta shliahy ii udoskonalennia [Тhe organization of accounts receivable and the ways of its improvement]. Young Scientist, no. 10 (50), pp. 820–823.

Zakrevska O.Iu. (2017) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku potochnoi debitorskoi zaborhovanosti pidpryiemstva torhivli [The organization of accounting of current receivables of trade enterprises]. Black Sea Economic Studies, vol. 20, pp. 103–106.

Len V.S. (2006) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku [Organization of accounting]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Kundria-Vysotska O.P., Moskalenko O.V., Sulyma M.O. (2015) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku [Organization of accounting]. Kyiv: UBS NBU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 609
Завантажень PDF: 628
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Кравченко, О., & Кобець, Т. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-58
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ