НАПРЯМКИ ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: суб’єкти малого підприємництва, облік, управління, облікова політика, управлінський облік

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку суб’єктів малого підприємництва в системі управління підприємством. Проаналізовано основні фактори, що обумовлюють особливості організації обліку та його напрямки. З метою оптимізації внутрішньої системи управління бізнесом та підвищення ефективності інформаційного забезпечення для аналізу та прийняття керівництвом стратегічних управлінських рішень у роботі обґрунтовано доцільність ведення управлінського обліку. У статті запропоновано схему його організації, алгоритм процесу впровадження. Окреслено основні його етапи та напрямки. В межах другого етапу сформованого алгоритму визначено основні елементи, які повинні містить Наказ про облікову політику суб’єктів малого підприємництва в частині організації управлінського обліку.

Посилання

Бутинць Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 4-тє вид., доп. і перероб. Житомир : ПП «Рута», 2010. 480 с.

Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу : монографія. Чернігів : Вид. Лозовий В. М., 2014. 384 с.

Гура Н. О. Розвиток бухгалтерського обліку на малих підприємствах України у світлі імплементації Директиви 2013/34/ЄС. Фінанси України. 2019. № 1. С. 102-110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_1_10

Довбуш А., Давидовська Г. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 6. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/642/710

Лень В.С. Управлінський облік : навч. посіб. 2-е вид., випр. Київ : Знання-Прес, 2016. 317 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran256#n256.

Подолянчук О. А. Організація обліку суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XVI від 05.10.2017 року із змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Семенова С., Шпирко О. Облікова політика малих підприємств в Україні та Німеччині. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія : Економіка і управління. 2019 Вип. 46. С. 95–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2019_46_10

Стасюкова К.В., Пчелянська Г.Б., Ткачук А.В. Особливості спрощеної системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах в Україні Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, Вип. 2. С. 96–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2018_10_2_13

Яструбський М.Я. Реформування облікової системи малих підприємств у процесі інтеграції в інноваційні об’єднання. Сучасні питання економіки і права. 2018. Вип. 1. С. 145–150.

Butyncj F.F. (2010) Bukhghaltersjkyj upravlinsjkyj oblik: pidruchnyk dlja studentiv specialjnosti «Oblik i audyt» vyshhykh navchaljnykh zakladiv [Management Accounting: a textbook for students majoring in "Accounting and Auditing" in higher education]. Zhytomyr: PP «Ruta», 480 p.

Gogol' T.A. (2014) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya pіdpriemstv malogo bіznesu: monografіya [Accounting and analytical support of small business management: monograph]. Chernіgіv, 384 p.

Gura N.O. (2019) Rozvitok bukhgalters'kogo oblіku na malikh pіdpriemstvakh Ukraini u svіtlі іmplementatsіi Direktivi 2013/34/ES [Development of accounting in small enterprises of Ukraine in the light of the implementation of Directive 2013/34/EU]. Fіnansi Ukrainy. № 1. 102-110 p. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_1_10

Dovbush A., Davidovs'ka G. (2020) Osoblivostі organіzatsіi oblіku na pіdpriemstvakh malogo bіznesu v Ukrainі [Features of the organization of the account at the enterprises of small business in Ukraine]. Іnnovatsіina ekonomіka. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/642/710

Lenj V.S. (2016) Upravlinsjkyj oblik: navch. posib. [Management accounting: textbook]. Kyiv: Znannja-Pres, 317 p.

Podatkovii kodeks Ukrainy vіd 02.12.2010 r. № 2755-VІ [Tax Code of Ukraine of December 2, 2010 № 2755-VI]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran256#n256.

Podolyanchuk O.A. (2017) Organіzatsіya oblіku subektami malogo pіdpriemnitstva [Organization of accounting for small businesses]. Efektivna ekonomіka. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536.

Pro bukhgalters'kii oblіk ta fіnansovu zvіtnіst' v Ukrainі: Zakon Ukraini № 996-XVI vіd 05.10.2017 roku іz zmіnami і dopovnennyami / Vіdomostі Verkhovnoi Radi Ukraini [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine № 996-XVI of October 5, 2017, as amended]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Semenova S., O. Shpirko (2019) Oblіkova polіtika malikh pіdpriemstv v Ukrainі ta Nіmechchinі [Accounting policy of small enterprises in Ukraine and Germany]. Zbіrnik naukovikh prats' Derzhavnogo unіversitetu іnfrastrukturi ta tekhnologіi. Serіya: Ekonomіka і upravlіnnya. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2019_46_10

Stasyukova K.V., Pchelyans'ka G.B., Tkachuk A.V. (2018) Osoblivostі sproshchenoi sistemi bukhgalters'kogo oblіku na malikh pіdpriemstvakh v Ukrainі [Features of the simplified accounting system for small enterprises in Ukraine]. Ekonomіka kharchovoi promislovostі. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2018_10_2_13

Yastrubskii M.Ya. (2018) Reformuvannya oblіkovoi sistemi malikh pіdpriemstv u protsesі іntegratsіi v іnnovatsіinі obednannya [Reforming the accounting system of small businesses in the process of integration into innovation associations]. Suchasnі pitannya ekonomіki і prava. № 1, pp. 145–150.

Переглядів статті: 239
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Овчарова, Н., Мартиненко, Т., & Самотой, Ю. (2021). НАПРЯМКИ ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-6
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ