ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Ключові слова: доходи, аудит, внутрішній аудит, основна діяльність, управління, організаційно-методичні положення

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування організаційних засад аудиту доходів підприємства. Проаналізовано способи організації системи внутрішнього аудиту доходів. Доведено, що незважаючи на форму організації внутрішнього аудиту підприємства повинні сформувати систему регулювання яка б охоплювала організаційний, кадровий та методологічний рівні. При цьому на кожному рівні системи регулювання повинен затверджуватись внутрішній норматив, що урегульовує відповідний напрям виконання процедур аудиту. В статті запропоновано використовувати системний підхід враховуючи, що дохід діяльності є об’єктом в системах фінансового, податкового та управлінського обліку. Дослідження доходів в частині окреслених видів обліку дасть змогу оптимізувати податкові розрахунки, знизити вплив наявних «парадоксів прибутку».

Посилання

Візіренко С.В., Пімкіна Г.В. Організація і методика виконання процедур аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2018. № 1 (38). С. 178–185.

Каткова Н.В., Бурлан С.А., Ліснічук О.І. Методичні підходи до аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Краснікова Н.Г. Теоретико-методичні засади обліково-аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 3. С. 139–144.

Лисецький А.С., Чабан Г.В. Організація внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств торгівлі. Економічний вісник університету. Випуск № 36/1. С. 128–138 URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/395208.pdf

Макаренко А.П. Кутова М.В. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. 2018. № 2. С. 18–23.

Максімова В.Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю. Вісник Львівської комерційної академії. 2004. № 16. С. 316–322.

Мулик Я.І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 17–18. С. 28–38.

Новик І.В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві. Наукові записки. УАД. 2017. № 2. С. 188–196.

Овчарова Н.В., Горбань П.М. Організаційні засади проведення внутрішнього аудиту доходів підприємства. Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Полтава : ЦФЕНД, 2022. 131 с.

Пантелеєв В.П. Засади організації внутрішнього контролю підприємств. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017. № 1–2. С. 15–22.

Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. Аудитор України. Методика та практика аудиту. 2014. № 9 (226). С. 32–37.

Vizirenko S.V., Pimkina H.V. (2018) Orhanizatsiia i metodyka vykonannia protsedur audytorskoi perevirky finansovykh rezultativ diialnosti pidpryiemstva [Organization and method of performing audit procedures of the company's financial results]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal-International Scientific and Production Journal, vol. 1 (38), pp. 178–185. (in Ukrainian)

Katkova N.V., Burlan S.A., Lisnichuk O.I. (2017) Metodychni pidkhody do audytu finansovykh rezultativ diialnosti pidpryiemstva [Methodical approaches to the audit of the financial results of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (in Ukrainian)

Krasnikova N.H. (2020) Teoretyko-metodychni zasady oblikovo-analitychnoho zabezpechennia vnutrishnoho audytu dokhodiv i vytrat komunalnykh nekomertsiinykh pidpryiemstv okhorony zdorovia [Theoretical and methodological principles of accounting and analytical support of internal audit of revenues and expenses of communal non-commercial health care enterprises]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia-Scientific view: economics and management, vol. 3, pp. 139–144. (in Ukrainian)

Lysetskyi A.S., Chaban H.V. (2018) Orhanizatsiia vnutrishnoho audytu dokhodiv vid osnovnoi diialnosti pidpryiemstv torhivli [Organization of an internal audit of income from the main activity of trade enterprises]. Ekonomichnyi visnyk universytetu-Economic Bulletin of the University Issue, vol. 36/1, pp. 128–138. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/395208.pdf (in Ukrainian)

Makarenko A.P., Kutova M.V. (2018) Audyt dokhodiv vid realizatsii produktsii yak diievyi zasib pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid: Naukovo-praktychnyi zhurnal–Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18–23. (in Ukrainian)

Maksimova V.F. (2004) Klasifikaciya vnutrishnogo ekonomichnogo korporativnogo kontrolyu [Classification of internal economic corporate control]. Visnik Lvivskoyi komercijnoyi akademiyi–Bulletin of the Lviv Commercial Academy, vol. 16, pp. 316–322. (in Ukrainian)

Mulik Ya. I. (2020) Metodichni ta organizacijni pidhodi do sistemi vnutrishnogo kontrolyu na pidpriyemstvi [Methodical and organizational approaches to the internal control system at the enterprise]. Agrosvit – Agroworld, vol. 17–18, pp. 28–38. (in Ukrainian)

Novik I. V. (2017) Organizaciya sistemi vnutrishnogo kontrolyu na pidpriyemstvi [Organization of the internal control system at the enterprise]. Naukovi zapiski. UAD – Proceedings. UAD, vol. 2, pp. 188–196. (in Ukrainian)

Ovcharova N.V, Horban P.M. (2022) Orhanizatsiini zasady provedennia vnutrishnoho audytu dokhodiv pidpryiemstva [Organizational principles of conducting an internal audit of the company's income]. Suchasni problemy ekonomiky, obliku, finansiv i prava: zbirnyk tez dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii–Modern problems of economics, accounting, finance and law: collection of abstracts of reports of the international scientific and practical conference. Poltava, р. 131. (in Ukrainian)

Panteleyev V.P. (2017) Zasadi organizaciyi vnutrishnogo kontrolyu pidpriyemstv [Principles of organization of internal control of enterprises]. Naukovij visnik Nacionalnoyi akademiyi statistiki, obliku ta auditu– Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, vol. 1–2, pp. 15–22. (in Ukrainian)

Stankevich G. (2014) Osoblivosti sistemi vnutrishnogo kontrolyu pidpriyemstva ta roboti vnutrishnogo auditora [Features of the internal control system of the enterprise and the work of the internal auditor]. Auditor Ukrayini. Metodika ta praktika auditu – Auditor of Ukraine. Audit methodology and practice, vol. 9 (226), pp. 32–37. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 305
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Овчарова, Н., & Горбань, П. (2022). ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-20
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ