РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Ключові слова: корпоративна культура, культура новаторства, культура допитливості, культура відкритості, культура розуміння, обмін знаннями, розвиток персоналу, компетенції, творча ініціатива, ціннісний мотив розвитку

Анотація

У статті розглянуто основні засади впливу корпоративної культури на розвиток персоналу. Підкреслено, що розвиток персоналу поєднує раціональну складову і ціннісно-світоглядну, яка є основою корпоративної культури. Наголошено на важливості впливу усіх складових рівневої структури корпоративної культури на розвиток персоналу і охарактеризовано специфіку прояву кожного рівня як щодо організації процесу розвитку, так і його сутнісного наповнення. З огляду на багатогранність змістової характеристики людського розвитку обґрунтовано необхідність системно досліджувати розвиток раціональної особистості, який зумовлює професійне удосконалення, та розвиток природної особистості, спрямований на світоглядні запити. Висвітлено вплив видової структури корпоративної культури на можливості зростання інтелектуального потенціалу організації через розвиток персоналу. У цьому контексті охарактеризовано основні напрями впливу культури новаторства, культури відкритості, культури допитливості та культури розуміння на процес і результат розвитку персоналу.

Посилання

Гурман, О., Лукащук, А. Дослідження впливу персонал - технологій на ефективність роботи працівників та культуру організації. . Трансформаційна економіка, 2023. № 2 (02). С. 16–22.

Зелінська Г.О., Андрусів У.Я. Розвиток персоналу організацій через призму формування корпоративної культури. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка і управління в нафтовій і газовій промисловості. №2. (22). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2020. С.72–80.

Коляда Т. Культура довіри, відкритості та інновацій у компанії. https://www.epravda.com.ua/columns/2024/02/26/710263/

Кравченко В. О., Никифоренко В.Г. Організаційна культура як передумова розвитку персоналу підприємства. Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП. 2012. Вип. 4 (60). С. 113–121.

Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту: колективна монографія / М. В. Семикіна, С. В. Дудко, А. А. Орлова та ін. Кропивницький: КОД, 2021. 440 с.

Ситник Й., Пригарний С., Дмитришин З. Методи розвитку персоналу в умовах трансформацій Економіка та суспільство, 2023. (57). DOI:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-78

Трушкіна Н., Чернух Д. Цифрова культура компаній: уточнення термінології. International Science Journal of Management, Economics & Finance. Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 19–33.

Шаульська Л. В., Карпенко А.В. Соціальна політика як передумова розвитку інтелектуальних складових людського потенціалу. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018. Вип. 4. С. 33–45.

Шимановська-Діанич Л.М., Лозова О.В., Барибіна Я.О., Шимановська В.Л. Типи та механізм розробки і впровадження організаційних культур :досвід мультинаціональних та українських компаній і сучасні тренди управління персоналом в умовах війни. Вісник Маріупольського Державного Університету Серія: Економіка. 2023, Вип. 25.С.67–76.

Hurman O.M., Lukashchuk A.V. (2023). Doslidzhennia vplyvu personal-tekhnolohii na efektyvnist roboty pratsivnykiv ta kulturu orhanizatsii [Study of the influence of personnel technologies on the efficiency of employees and the culture of the organization]. Transformatsiina ekonomika, no. 2 (02), рр. 16–22. (in Ukrainian).

Zelins'ka, H. O. & Andrusiv, U. Ya. (2020). Rozvytok personalu orhanizatsij cherez pryzmu formuvannia korporatyvnoi kul'tury [Personnel development management of business entities through the prism of corporate culture]. Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovij i hazovij promyslovosti, no. 2(22), pp. 72–80. (in Ukrainian).

Koliada T. (2024). Kul'tura doviry, vidkrytosti ta innovatsij u kompanii. [Culture of trust, openness and innovation in the company]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/02/26/710263/ (in Ukrainian)

Kravchenko V. O., Nykyforenko V.H. (2012). Orhanizatsijna kul'tura iak peredumova rozvytku personalu pidpryiemstva [Organizational culture as a prerequisite for the development of enterprise personnel]. Visnyk NUVHP. Ekonomichni nauky : zb. nauk. prats', vol. 4(60), pp. 113–121. (in Ukrainian)

Semykina, M. V., Dudko, S. V., Orlova, A. A. ta in. (2021) Profesijnyj rozvytok personalu pidpryiemstv v systemi motyvatsijnoho menedzhmentu: kolektyvna monohrafiia [Professional development of enterprise personnel in the system of motivational management: a collective monograph]. Kropyvnyts'kyj: KOD, 440 p. (in Ukrainian)

Sytnyk J., Pryharnyj S., Dmytryshyn Z. (2023). Metody rozvytku personalu v umovakh transformatsij [Personnel development methods in transformation conditions]. Ekonomika ta suspil'stvo, no. 57. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-78 (in Ukrainian).

Trushkina N., Chernukh D. (2023). Tsyfrova kul'tura kompanij: utochnennia terminolohii [Digital culture of companies: clarification of terminology]. International Science Journal of Management, Economics & Finance, vol. 2, no. 1, pp. 19–33. (in Ukrainian).

Shaul's'ka L. V., Karpenko A.V. (2018). Sotsial'na polityka iak peredumova rozvytku intelektual'nykh skladovykh liuds'koho potentsialu. [Social policy as a prerequisite for the development of intellectual components of human potential]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo: trendy rozvytku, no. 4, pp. 33–45. (in Ukrainian).

Shymanovs'ka-Dianych L.M., Lozova O.V., Barybina Ya.O., Shymanovs'ka V.L. (2023). Typy ta mekhanizm rozrobky i vprovadzhennia orhanizatsijnykh kul'tur :dosvid mul'tynatsional'nykh ta ukrains'kykh kompanij i suchasni trendy upravlinnia personalom v umovakh vijny. [Types and mechanism of development and implementation of organizational cultures: the experience of multinational and ukrainian companies and current trends of hr management in the conditions of war]. Visnyk Mariupol's'koho Derzhavnoho Universytetu Seriia: Ekonomika, vol.25, pp. 67 –76. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Захарчин, Г., & Юрченко , О. (2024). РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-125
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ