ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: розвиток, потенціал розвитку, кадровий потенціал, людський капітал, колективний потенціал, особистий потенціал, інтелектуальний потенціал, стратегія розвитку

Анотація

У статті висвітлено проблематику потенціалу розвитку персоналу через призму особистісного і колективного потенціалу та особливостей його прояву в сучасних умовах. Обгрунтовано доцільність поєднання концептуальних підходів до трактування понять »розвиток» та «потенціал». Наголошено на поліструктурному характері трудового потенціалу. Запропоновано авторське визначення потенціалу розвитку персоналу і охарактеризовані основні напрями стратегії в розрізі його компонентної структури за напрямами : модернізація політики стимулювання, сприяння командному когнітивному різноманіттю, розширення комунікаційного менеджменту, формування культури підтримки, управління знаннями і талантами. Визначено основні ризики та втрати людського потенціалу в умовах війни, які обмежують можливості бажаного розвитку. Одночасно виділено оптимістичний сценарій можливостей розвитку потенціалу в умовах війни з огляду на зміцнення адаптаційного потенціалу персоналу і наявність високого мотиваційно-вольового механізму.

Посилання

Антонюк В.П. Ризики і втрати людського капіталу внаслідок війни. Економічний вісник Донбасу. 2022. Вип.1 (67). С. 110–116.

Дроздова Ю., Бай С., Хмурова, В., Міняйло О., Буленок С. Вплив змін на потенціал розвитку підприємства. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. Вип. 4(45). С. 153–164.

Залознова Ю.С., Азьмук Н.А. Людський капітал України в умовах війни: втрати та здобутки. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 38.

Ейкор Ш. Великий потенціал. Припиніть гонитву за успіхом і отримайте більше щастя й гараздів: Пер.з англ. О.Чупи. К.: Вид. група КМ – БУКС. 2019. 224 с.

Карп’як М.О., Горбова Х.В. Збереження людського потенціалу як основного стратегічного ресурсу розвитку регіонів України в умовах російської агресії. Регіональна економіка . 2022. №2. С. 57¬62.

Коляда О. Людський потенціал-основа процесу модернізації України. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2023/01/28/7386807/ (дата звернення 20.10.2023).

Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2015. 430 с.

Павликівська О., Галиняк Л. Розвиток кадрового потенціалу як елемент стратегії підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2 (25). С. 210¬220.

Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту: колективна монографія / М. В. Семикіна, С. В. Дудко, А. А. Орлова та ін. Кропивницький: КОД, 2021. 440 с.

Самборська О., Воскобійник С., Шевченко Д. Збереження людського потенціалу в умовах війни. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 50. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-19 (дата звернення 20.10.2023)

Рябчук О. Г., Гожуловський С. С. Особливості розвитку людського капіталу як основного фактора зростання економіки України. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 4. С.182¬192.

Antoniuk, V. P. (2022) Ryzyky i vtraty liudskoho kapitalu vnaslidok viiny. [Risks and Losses of Human Capital as a Result of War]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. No. 1 (67), pp. 110–116. (in Ukrainian)

Drozdova Yu., Baj S., Khmurova, V., Miniajlo O., Bulenok S. (2022) Vplyv zmin na potentsial rozvytku pidpryiemstva [Changes impact on the development potential of the enterprise]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 4(45), pp.153–164. (in Ukrainian)

Zaloznova Yu. S., Az'muk N. A. (2022) Liuds'kyj kapital Ukrainy v umovakh vijny: vtraty ta zdobutky [Human capital of ukraine in the conditions of war: losses and gains]. Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 38. (in Ukrainian)

Ejkor Sh. (2019) Velykyj potentsial. Prypynit' honytvu za uspikhom i otrymajte bil'she schastia j harazdiv [Great potential. Stop chasing success and get more happiness and prosperity] K.: Vyd. hrupa KM – BUKS, 224 p. (in Ukrainian)

Karp'iak M.O., Horbova Kh.V. (2022) Zberezhennia liuds'koho potentsialu iak osnovnoho stratehichnoho resursu rozvytku rehioniv Ukrainy v umovakh rosijs'koi ahresii. [Preservation of human potential as the main strategic resource for the development of the regions of Ukraine in the conditions of Russian aggression] Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp.57¬62. (in Ukrainian)

Koliada O. Liuds'kyj potentsial-osnova protsesu modernizatsii Ukrainy [Human potential is the basis of the country's modernization process] Available at: https://www.pravda.com.ua/columns/2023/01/28/7386807/ (accessed November 20, 2023). (in Ukrainian)

Maksymenko, S., Zlyvkov, V., & Kuzikova, S. (Red.). (2015). Osobystist u rozvytku:Psykholohichna teoriia i praktyka [Personality in development: Psychological theory and practice]: Monohrafiia. SumDPU imeni A.S.Makarenka. 430 р. (in Ukrainian)

Palyvkivska O., Halynjak L. (2021). Rozvytok kadrovoho potentsialu jak element stratehii [Development of human resources as an element of enterprise strategy]. Sotsialno-ekonomichni problem i derzhava, vol. 2, no. 25, pp. 210–220. (in Ukrainian)

Semykina, M. V., Dudko, S. V., Orlova, A. A. ta in. (2021) Profesijnyj rozvytok personalu pidpryiemstv v systemi motyvatsijnoho menedzhmentu: kolektyvna monohrafiia [Professional development of enterprise personnel in the system of motivational management: a collective monograph]. Kropyvnyts'kyj: KOD, 440 p. (in Ukrainian)

Sambors'ka O., Voskobijnyk S., Shevchenko D. (2023) Zberezhennia liuds'koho potentsialu v umovakh vijny [Preserving human potential in times of war]. Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 50. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-19 (accessed November 20, 2023). (in Ukrainian)

Ryabchuk, O. G., & Gozhulovskyi, S. S. (2020). Osoblyvosti rozvytku lyuds'koho kapitalu yak osnovnoho faktora zrostannia ekonomiky Ukrainy [Features of human capital development as the main factor of economic growth in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, 4, 182–192. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Захарчин, Г. (2023). ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-68
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ