ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСІВ НА ПСИХОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Ключові слова: інформаційні технології, психологічна безпека, інформаційні ресурси, інформаційно-психологічна безпека, економічна безпека

Анотація

У науковій статті проаналізовано вплив інформаційних технологій на психологічну безпеку в період пандемії. Зокрема проаналізовано важливість інформаційних технологій на підприємстві та використання онлайн платформ. Надано трактування психологічної та інформаційно-психологічної безпеки, охарактеризовано складові психологічної безпеки на підприємстві. Також запропоновано алгоритм безпечного використання інформаційних технологій, онлайн ресурсів в період карантину. Розвиток інформаційних технологій дозволяє полегшити роботу керівництву та персоналу, удосконалити діяльність підприємства в цілому, сформувати нові можливості, підвищити ефективність роботи окремого працівника та персоналу взагалі. Особливо важливими стали інформаційні технології в період карантину. Підчас пандемії та карантину збільшилась інтенсивність використання інтернет-ресурсів та он-лайн торгівлі, автоматизації бізнес-процесів, консалтингу, діджитал-маркетингу та використання відеоконференцій за допомогою: Zoom, BigTech, Google Meet, Microsoft Teams.

Посилання

Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 336 с.

Карминський А.М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика. Фінанси и статистика. 2007. 272 с.

Гоголь Т.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу : монографія. Чернігів : Лозовий В. М., 2014. 384 с.

Поплавська Ж. В. Зміна парадигми стратегічного управління н підприємстві в умовах сучасного розвитку. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26244/1/16-109-116.pdf

Данько-Сліпцова А. Нові медіа: історія, типологія. Освіта регіону. № 1–2. 2014. С. 80–85. URL: http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidannya/SocialWelfare/osvita_regioniv1-2_2014.pdf

Смолян Г. Л. Политико-идеологическая составляющая информационно-психологической безопасности. Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 35–43.

Рибалка В. В. Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19 : Інтернет посібник. Київ : Юрка Любченко, 2020. 243 с. URL:http://aitdonntu.ucoz.ua/001_MedKab/internet_posibnik_za_red_vg_kremenja_kr_pdf_06.05.pdf

Harnois, G., Gabriel, P., & World Health Organization. Mental health and work: impact, issues and good practices URL: http://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf.

Офіційна веб-сторінка Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Benko M. M. (2010) Informatsiini systemy i tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku: monohrafiia. [Information systems and technologies in accounting: monograph]. Kyiv: KNTEU. 336 s. (in Ukrainian)

Karmynskyi A. M. (2007). Ynformatsyonno-analytycheskaia sostavliaiushchaia byznesa: metodolohyia y praktyka. [Information-analytical component of business: methodology and practice]. Fynansy y statystyka. 272 s. (in Ukrainian)

Hohol T. A. (2014). Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstv maloho biznesu : monohrafiia. [Accounting and analytical support of small business management: a monograph]. Chernihiv : Vydavets Lozovyi V.M. 384 s. (in Ukrainian)

Poplavska Zh. V. (n.d.). Zmina paradyhmy stratehichnoho upravlinnia n pidpryiemstvi v umovakh suchasnoho rozvytku. [Changing the paradigm of strategic management in the enterprise in the conditions of modern development]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26244/1/16-109-116.pdf. (in Ukrainian)

Danko-Sliptsova A. Novi media: istoriia, typolohiia. Osvita rehionu. (2014). [New media: history, typology. Education of the region]. № 1–2. S. 80–85. Retrieved from: http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidannya/SocialWelfare/osvita_regioniv1-2_2014.pdf. (in Ukrainian)

Smolian H. L. (1997). Polytyko-ydeolohycheskaia sostavliaiushchaia ynformatsyonno-psykholohycheskoi bezopasnosty. [Political and ideological component of information and psychological security]. Obshchestvennыe nauky y sovremennost. № 5. S. 35–43. (in Ukrainian)

Rybalka V. V. (2020). Psykholohiia i pedahohika u protydii pandemii COVID-19 : Internet posibnyk [Psychology and pedagogy in counteracting the COVID-19 pandemic. Online manual] / za nauk. red. V. H. Kremenia. Kyiv : Yurka Liubchenko. 243 s. Retrieved from http://aitdonntu.ucoz.ua/001_MedKab/internet_posibnik_za_red_vg_kremenja_kr_pdf_06.05.pdf (in Ukrainian)

Harnois, G., Gabriel, P., & World Health Organization. (n.d.). Mental health and work: impact, issues and good practices. Retrieved from: http://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (n.d.). [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Столяренко, О., Огірко, О., & Гобела, В. (2021). ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСІВ НА ПСИХОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-61
Розділ
ЕКОНОМІКА