ФІНАНСОВИЙ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Ключові слова: цифровізація, малі суб'єкти агробізнесу, стратегія, дорадницька служба, зовнішні консультанти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних особливостей і функціональному навантаженню фінансового та статистичного аналізу в системі інформаційного забезпечення консалтингової діяльності на фінансовому ринку. У статті зазначено, що функціонування сучасного фінансового ринку неможливо без залучення висококваліфікованих фахівців різних напрямів, введення яких до штату, з огляду на різні масштаби діяльності на фінансовому ринку, не завжди економічно доцільно. Доведено, що фінансовий та статистичний аналіз посідають провідну роль у системі інформаційного забезпечення консалтингової діяльності на фінансовому ринку. Зазначено, що має місце швидке зростання сектору консалтингових послуг в усьому світі. Акцентовано увагу на тому, що сьогодні достовірно оцінити розмір українського ринку консалтингових послуг та його частку в економіці України проблематично, що обумовлено відсутністю виокремлення консалтингу як окремого виду діяльності відповідно до Державного класифікатору видів економічної діяльності в Україні.

Посилання

Abou-Foul, M., Ruiz-Alba, J. L., & Soares, A. (2021) The impact of digitalization and servitization on the financial performance of a firm: an empirical analysis. Production Planning & Control, 32(12), 975–989. DOI: https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1780508 (дата звернення: 14.02.2024).

Кононенко Л., Савченко,В., & Карнаушенко А. Консалтинг в агробізнесі: сучасний стан, проблеми та перспективи. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2023. (17), 50–56. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.17.7 (дата звернення: 15.02.2024).

Колєснікова Л. Фінансовий консалтинг з управління персональними фінансами клієнтів як чинник збільшення проднавантаження у клієнтів банку. Фінансовий простір. 2021. (4 (44)), 124–132. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.124132 (дата звернення: 16.02.2024).

Нечипорук Л.В. Фінансова грамотність та фінансовий консалтинг у контексті розвитку ринку фінансових послуг. Publishing House “Baltija Publishing”. 2021. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-17 (дата звернення: 14.02.2024).

Тяжкороб І.В. Розвиток консалтингових відносин у фінансовій екосистемі Фінансовий простір. 2023. 81. DOI: https://doi.org/10.30970/fp.1(49).2023.819293 (дата звернення: 17.02.2024).

Гончарова В.Г. Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для формування інтелектуально-інноваційного простору суб'єктів господарювання. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 105–109. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.7.105 (дата звернення: 18.02.2024).

Мазур Н., Ніколашин А. Ринок консалтингових послуг України та світу в умовах змін. Економіка та суспільство. 2021. (24). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-15 (дата звернення: 14.02.2024).

Consulting Services Industry Worldwide – Statistics & Facts URL: https://www.statista.com/topics/8112/global-consulting-services-industry/#topicOverview (дата звернення: 15.02.2024).

Consulting Industry by ZipDo URL: https://zipdo.co/statistics/consulting-industry/#:~:text=The%20IT%20and%20technology%20consulting,4.8%25%20from%202015%20to%202020. (дата звернення: 14.02.2024).

Савченко В., Кононенко Л., Гай О. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан, проблеми та перспективи. Економічний простір. 2023. (186), 114–118. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/186-20 (дата звернення: 15.02.2024).

Global Business Management Consulting Services Market Size (2022-2028) Share, Industry Trends, Growth, Challenges, and Forecast: Facts & Factors. URL: https://www.linkedin.com/pulse/global-business-management-consulting-services-market-ram-rupnur (дата звернення: 15.02.2024).

60+ Consulting Industry Statistics: Facts & Trends. URL: https://marketsplash.com/consulting-industry-statistics/ (дата звернення: 14.02.2024).

Сайт державної служби статистики URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.02.2024).

Consultancy.org. Global. URL: https://www.consultancy.org/consulting-industry/global (дата звернення: 14.02.2024).

Повод Т., Адвокатова Н. Поведінкова економіка: сутність та концептуалізація поняття. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. (2), 213–221. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.2.26 (дата звернення: 17.02.2024).

Поповиченко І., Спірідонова К., Андрійчук А. Застосування штучного інтелекту в фінансово-економічному аналізі діяльності підприємства. Економічний простір. 2024. (189), 81–84. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-15 (дата звернення: 16.02.2024).

Abou-Foul, M., Ruiz-Alba, J. L., & Soares, A. (2021) The impact of digitalization and servitization on the financial performance of a firm: an empirical analysis. Production Planning & Control, 32 (12), pp. 975–989. DOI: https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1780508 (accessed February 14, 2024)

Kononenko L., Savchenko V., & Karnaushenko A. (2023) Konsaltynh v ahrobiznesi: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy [Consulting in agribusiness: current state, problems and prospects]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika – Taurian Scientific Herald. Series: Economy, 17, pp. 50–56. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.17.7 (accessed February 15, 2024)

Koliesnikova L. (2021) Finansovyi konsaltynh z upravlinnia personalnymy finansamy kliientiv yak chynnyk zbilshennia prodnavantazhennia u kliientiv banku [Financial consulting for the management of clients' personal finances as a factor in increasing overburden among bank clients]. Finansovyi prostir - Financial space, 4 (44), pp. 124–132. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.124132 (accessed February 16, 2024)

Nechyporuk L.V. (2021) Finansova hramotnist ta finansovyi konsaltynh u konteksti rozvytku rynku finansovykh posluh [Financial literacy and financial consulting in the context of the development of the financial services market]. Publishing House “Baltija Publishing”, pp. 313–336. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-17 (accessed February 14, 2024)

Tiazhkorob I.V. (2023) Rozvytok konsaltynhovykh vidnosyn u finansovii ekosystemi [Development of consulting relations in the financial ecosystem]. Finansovyi prostir – Financial space, 81. DOI: https://doi.org/10.30970/fp.1(49).2023.819293 (accessed February 17, 2024)

Honcharova V. H. (2020) Konsaltynh yak kohnityvna model biznes-analityky dlia formuvannia intelektualno-innovatsiinoho prostoru subiektiv hospodariuvannia [Consulting as a cognitive model of business analytics for the formation of the intellectual and innovative space of economic entities]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 7, pp. 105–109. Available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4696&i=14 (accessed February 18, 2024)

Mazur N., & Nikolashyn A. Rynok konsaltynhovykh posluh Ukrainy ta svitu v umovakh zmin [Market of consulting services of Ukraine and the world in conditions of change]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-15 (accessed February 14, 2024)

Consulting Services Industry Worldwide – Statistics & Facts. Available at: https://www.statista.com/topics/8112/global-consulting-services-industry/#topicOverview (accessed February 15, 2024)

Consulting Industry by ZipDo. Available at: https://zipdo.co/statistics/consulting-industry/#:~:text=The%20IT%20and%20technology%20consulting,4.8%25%20from%202015%20to%202020 (accessed February 14, 2024)

Savchenko V., Kononenko L., & Gai O. (2023) Opodatkuvannia silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv: stan, problemy ta perspektyvy [Taxation of agricultural producers: state, problems and prospects]. Ekonomichnyi prostir - Economic space, 186, pp. 114–118. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/186-20 (accessed February 15, 2024)

Global Business Management Consulting Services Market Size (2022-2028) Share, Industry Trends, Growth, Challenges, and Forecast: Facts & Factors. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/global-business-management-consulting-services-market-ram-rupnur (accessed February 15, 2024)

60+ Consulting Industry Statistics: Facts & Trends. Available at: https://marketsplash.com/consulting-industry-statistics/ (accessed February 14, 2024)

Website of the State Statistics Service. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed February 17, 2024)

Global. Consultancy.org. Available at: https://www.consultancy.org/consulting-industry/global (accessed February 14, 2024)

Povod T., & Advokatova N. (2020) Povedinkova ekonomika: sutnist ta kontseptualizatsiia poniattia [Behavioral economics: essence and conceptualization of the concept]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika – Taurian Scientific Herald. Series: Economy, 2, pp. 213–221. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.2.26 (accessed February 15, 2024)

Popovychenko I., Spiridonova K., & Andriichuk A. (2024) Zastosuvannia shtuchnoho intelektu v finansovo-ekonomichnomu analizi diialnosti pidpryiemstva [The use of artificial intelligence in the financial and economic analysis of the enterprise]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 189, pp. 81–84. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-15 (accessed February 146, 2024)

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Кононенко, Л., Савченко, В., & Гай, О. (2024). ФІНАНСОВИЙ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-85
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають