ЗАВДАННЯ З ВИКОНАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР ЯК ВИД СУПУТНІХ ПОСЛУГ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІНИ СТАНДАРТУ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, аудиторська документація, звіт про узгоджені процедури, практикуючий фахівець, супутні послуги, узгоджені процедури

Анотація

У статті розглянуто вимоги міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур» (МССП 4400), які забезпечують основу для надання практикуючими фахівцями супутніх послуг з виконання завдання узгоджених процедур, які виходять за рамки традиційного аудиту та огляду. Завдання відповідно до МССП 4400 є економічно ефективним способом отримання особами, що наймають, впевненості щодо конкретної фінансової та нефінансової інформації без проведення повного аудиту фінансової звітності. Акцентовано увагу на тому, що застосування МССП 4400 адаптується до нових тенденцій і забезпечує впевненість у сферах, які, можливо, не були охоплені традиційними стандартами аудиту, тому даний стандарт був оновлений з 01 січня 2022 р. Проаналізовано основні зміни щодо вимог МССП 4400 у новій редакції порівняно з МССП 4400 у старій редакції. Визначено основні напрями удосконалення при виконанні завдань узгоджених процедур, особливу увагу приділено системі контролю якості та документації.

Посилання

Бессонова Г.П. Проблеми розвитку аудиту і аудиторських послуг в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/96.pdf.

Жукова Т.А., Ганус І.С., Плікус І.Й. Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. № 2. С. 63–69. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/media/attachments/2019/12/17/8-63-69.pdf.

Фабіянська В.Ю. Поняття якості в аудиторській практиці. Агросвіт. 2017. № 9. С. 62–68. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2017/12.pdf.

Лубенченко О.Е. Нова система управління якістю в аудиті. Інформація та комунікації. Статистика України. 2022. № 2. С. 85–94. URL: https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/download/379/355/.

Царенко О.В. Методологічні підходи розбудови домінант системи управління якості аудиторських послуг в Україні. Економіка та держава. 2022. № 4. С. 4–7. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2022/3.pdf.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.

Савченко В., Кононенко Л., Назарова Г. Використання методів фінансового аналізу при виконанні аудиторських процедур. Економіка та суспільство. 2023. № 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-38

Міжнародний стандарт супутніх послуг «Завдання з виконання узгоджених процедур». URL: https://mof.gov.ua/storage/files/3_ISRS_4400_Revised_Final_Text_of_Full_Standard_uk.pdf.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Частина 2. Київ : Видавництво «Фенікс», 2010. С. 409.

Міжнародний стандарт управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості з надання впевненості чи супутніх послуг». URL: https://mof.gov.ua/storage/files/4_ISQM_1_Final_Standard_(Not_Formatted)(uk).pdf

Bessonova H.P. (2020). Problemy rozvytku audytu i audytorskykh posluh v Ukraini [Problems of development of audit and audit services in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/96.pdf. [in Ukrainian]

Zhukova T.A., Hanus I.S., Plikus I.I. (2019). Analiz rynku audytorskykh posluh v Ukraini [Analysis of the market of audit services in Ukraine]. Visnyk SumDU. Seriia «Ekonomika» – Bulletin of Sumy State University. Series "Economics", 2, 63–69. Available at: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/media/attachments/2019/12/17/8-63-69.pdf [in Ukrainian]

Fabiianska V.Iu. (2017). Poniattia yakosti v audytorskii praktytsi [The concept of quality in audit practice]. Ahrosvit – Agrosvit, 9, 62–68. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2017/12.pdf. [in Ukrainian]

Lubenchenko O.E. (2022). Nova systema upravlinnia yakistiu v audyti [New quality management system in audit]. Informatsiia ta komunikatsii. Statystyka Ukrainy – Information and communications. Statistics of Ukraine, 2, 85–94. Available at: https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/download/379/355/ [in Ukrainian]

Tsarenko O.V. (2022). Metodolohichni pidkhody rozbudovy dominant systemy upravlinnia yakosti audytorskykh posluh v Ukraini [Methodological approaches to the development of the dominants of the quality management system of audit services in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 4, 4–7. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2022/3.pdf [in Ukrainian]

The Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Auditing Activities" No. 2258-VIII of December 21, 2017. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Savchenko, V., Kononenko, L., & Nazarova, H. (2023). Vykorystannia metodiv finansovoho analizu pry vykonanni audytorskykh protsedur. [Application of financial analysis methods in the performance of audit procedures]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-38 [in Ukrainian]

International Standard on Related Services 4400 "Engagements to Perform Agreed-upon Procedures Regarding Financial Information". Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/3_ISRS_4400_Revised_Final_Text_of_Full_Standard_uk.pdf

International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services (2010). Part 2. Edition 2010. Kyiv: Phoenix Publishing House,

International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or other Assurance or Related Services Engagements. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/4_ISQM_1_Final_Standard_(Not_Formatted)(uk).pdf

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Назарова, Г., & Кононенко, Л. (2023). ЗАВДАННЯ З ВИКОНАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР ЯК ВИД СУПУТНІХ ПОСЛУГ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІНИ СТАНДАРТУ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-63
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають