ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: аналітичні процедури, методи фінансового аналізу, формалізовані методи, неформалізовані методи, податкова політика, консалтинг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану використання фінансового аналізу як інструменту оптимізації оподаткування підприємств, з’ясуванню проблемних моментів та обґрунтуванню напрямів його розвитку. Зазначено, що предметом фінансового аналізу з метою оптимізації оподаткування підприємств є ті фактори і показники діяльності, які безпосередньо впливають на його систему оподаткування. У статті доведено, що результативність податкових рішень залежить від правильної організації аналітичної роботи. Зазначено, що проведення фінансового аналізу з метою оптимізації оподаткування здійснюється у відповідності з певним алгоритмом. Акцентовано увагу на тому, що як при проведенні фінансового аналізу, так і при розробці заходів щодо оптимізації оподаткування є необхідним враховувати специфіку підприємства.

Посилання

Савченко В., Кононенко Л., Карнаушенко А. Циркулярна економіка в умовах формування Суспільства 5.0. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2023. № 16. С. 166–174. DOI: https://doi.org/10.32782/10.32782/2708-0366/2023.16.22

Deloitte (n.d.). Tax governance in the world of Industry 4.0. URL: https://www2.deloitte.com/ro/en/pages/tax/articles/tax-governance-in-the-world-of-industry-40.html

Mankiw N. G., Weinzierl M., Yagan D. (2009). Optimal Taxation in Theory and Practice. NBER Working Paper № 15071. URL: https://www.nber.org/papers/w15071.pdf

Stern N.Н. On the specification of models of optimum income taxation. Journal of Public Economics. 1976. Vol. 6. Issue 1–2. P. 123–162. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.561.4527&rep=rep1&type=pdf

Танклевська Н.С. Оподаткування діяльності аграрних підприємств : монографія. Херсон : Олді-плюс, 2006. 160 с.

Сарапіна О., Єремян О. Оподаткування вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників: особливості, проблеми i перспективи. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. Vol. 2(37). P. 116–122. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229941

Homovij S.M., Tomilova N.O., Lytvynenko V.S. Institutional and management arrangements of tax burden optimization on the agricultural enterprises. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2-18. Vol. 1(24). P. 213–220. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i24.128050

Ткачук Н.В. Вплив податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарювання в умовах реформування фінансової системи України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. С. 121–128.

Шалімова Н., Магопець О., Босенко А. Інтеграційні процеси як чинники впливу на формування механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2022. Вип. 1. С. 42–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2022_1_6

Побережець О.В., Гусєв А.О. Фінансовий аналіз як інструмент оптимізації податкового навантаження підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Том 20. Вип. 3 (46). С. 122–133. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998/2020.3(46).214217

Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Аналіз фінансового стану підприємств за видами економічної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2020. Вип. 38. С. 96–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2020_38_19 (дата звернення: 15.07.2023).

Сметанюк О.А., Причепа І.В., Білоконь Т.М. Особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах обмежених обсягів інформаційного забезпечення. Ефективна економіка. 2022. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_9_22 (дата звернення: 15.07.2023).

Жук Н. Аналіз фінансового стану як домінантний індикатор фінансової безпеки підприємств. Вісник економіки. 2022. Вип. 4. С. 97–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2022_4_9 (дата звернення: 15.07.2023).

Банера Н.П., Гелей Л.О. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва: оцінка та шляхи підвищення інформативності показників. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 1 (71). С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-71-10

Савченко В., Кононенко Л., Назарова Г. Використання методів фінансового аналізу при виконанні аудиторських процедур. Економіка та суспільство. 2023. № 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-38

Savchenko, V., Kononenko, L., & Karnaushenko, A. (2023). Tsyrkuliarna ekonomika v umovakh formuvannia Suspilstva 5.0 [Circular economy in the context of the formation of Society 5.0]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika -Taurida Scientific Herald. Series: Economics, (16), 166–174. DOI: https://doi.org/10.32782/10.32782/2708-0366/2023.16.22

Deloitte. (n.d.). Tax governance in the world of Industry 4.0. https://www2.deloitte.com/ro/en/pages/tax/articles/tax-governance-in-the-world-of-industry-40.html

Mankiw N.G., Weinzierl M., & Yagan, D. (2009). Optimal taxation in theory and practice. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 23(4), 147–174. DOI: https://doi.org/10.3386/w15071

Stern, N.Н. (1976). On the specification of models of optimum income taxation. Journal of Public Economics, 6(1-2), 123–162.

Tanklevska N.S. (2006). Opodatkuvannia diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Taxation of agricultural enterprises]. Kherson: Oldi-plius, 160 p.

Sarapina, О., & Yeremian, О. (2021). Taxation of domestic agricultural goods manufacturers: Features, problems and prospects. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(37), 116–122. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229941

Homovij, S.M., Tomilova, N.O., & Lytvynenko, V.S. (2018). Institutional and management arrangements of tax burden optimization on the agricultural enterprises. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(24), 213–220. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i24.128050

Tkachuk, N.V. (2015). Vplyv podatkovoho navantazhennia na diialnist subiektiv hospodariuvannia v umovakh reformuvannia finansovoi systemy Ukrainy [Impact of tax burden on business entities in conditions of reforming the financial system of Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal Lesya Ukrainka Eastern European National University, 4, 121–128.

Shalimova N., Mahopets O., Bosenko A. (2022). Intehratsiini protsesy yak chynnyky vplyvu na formuvannia mekhanizmu upravlinnia opodatkuvanniam silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv [Integration processes as factors of influence on the formation of the mechanism of taxation management of agricultural producers]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Institute of Trade and Economics. Economic Sciences, 1, 42-60. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2022_1_6 [in Ukrainian].

Poberezhets O.V., Husiev A.O. (2020). Finansovyi analiz yak instrument optymizatsii podatkovoho navantazhennia pidpryiemstva [Financial analysis as a tool to optimize the tax burden of the enterprise]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia – Market economy: modern management theory and practice, 20, 122–133. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998/2020.3(46).214217

Kovalchuk T.M., & Verhun A.I. (2020). Analiz finansovoho stanu pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Analysis of the financial condition of enterprises by types of economic activity]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 38, 96–99. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2020_38_19 [in Ukrainian]

Smetaniuk O.A., Prychepa I.V., & Bilokon T.M. (2022). Osoblyvosti analizu finansovoho stanu pidpryiemstva v umovakh obmezhenykh obsiahiv informatsiinoho zabezpechennia [Peculiarities of analysing the financial condition of an enterprise in conditions of limited information support]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 9. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_9_22 [in Ukrainian]

Zhuk N. (2022). Analiz finansovoho stanu yak dominantnyi indykator finansovoi bezpeky pidpryiemstv [Analysis of financial condition as a dominant indicator of financial security of enterprises]. Visnyk ekonomiky – Bulletin of Economics, 4, 97–112. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2022_4_9 [in Ukrainian]

Banera N.P., & Helei L.O. (2021). Finansova zvitnist subiektiv maloho pidpryiemnytstva: otsinka ta shliakhy pidvyshchennia informatyvnosti pokaznykiv [Financial reporting of small business entities: assessment and ways to increase the informativeness of indicators]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific view: economics and management, 1 (71), 55–62. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-71-10 [in Ukrainian]

Savchenko, V., Kononenko, L., & Nazarova, H. (2023). Vykorystannia metodiv finansovoho analizu pry vykonanni audytorskykh protsedur. [Application of financial analysis methods in the performance of audit procedures]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, (52). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-38 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Кононенко, Л., & Юрченко, О. (2023). ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-2
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають