РІВЕНЬ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ

  • Ліна Маршук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4333-7458
  • Ольга Ціпцюра Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-8450-4446
Ключові слова: домогосподарства, фінансові ресурси, регіон, рівень життєдіяльності, соціальна стабільність, джерела доходів

Анотація

У статті проведений аналіз рівня доходів домогосподарств Вінницького регіону, а також джерел їх виникнення. Дослідження засвідчує як позитивні, так і негативні сторони процесу забезпечення доходами населення Вінницького регіону. Окрім того, доведено, що доходи домогосподарств хоч і мали в основному позитивну тенденцію до збільшення, проте зважаючи на певні економічні чинники, які впливають на їх розмір, вони є не досить стабільними та їх рівень необхідно покращувати для економічного розвитку та стійкості країни. На основі отриманих результатів запропоновано шляхи зростання рівня доходів домогосподарств, які повинні здійснюватися державою. Такими шляхами є: створення для населення необхідних умов для його соціальної активності, зокрема, розширити обсяг робочих місць, підвищити заробітну плату до гідного рівня, збільшити рівень соціальних допомог і трансфертів, стабілізувати на ринку товарів рівень цін на споживчу продукцію, знизити рівень податкових платежів для заохочення населення до підприємницької діяльності.

Посилання

Гуржий Т.О. Динаміка джерел і структури фінансових ресурсів домогосподарств. Національна економіка. Інтелект ХХІ. 2018. № 4. С. 58–63. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_4/11.pdf

Доходи та витрати населення 2019. (2021). Статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/02/d_v_reg_19.pdf

Структура сукупних ресурсів (2000-2019рр.) (н.д.). URL: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/6795--1999-2010.html

Іванов С.В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України. Фінанси інституційних секторів економіки. Фінанси України. 2018. № 9. С. 7–24. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5253/1/Фінанси%20домогосподарств%20аналіз.pdf

Ghurzhyj, T.O. (2018). Dynamika dzherel i struktury finansovykh resursiv domoghospodarstv. [Dynamics of sources and structure of financial resources of households]. Nacionaljna ekonomika. Intelekt XXI – National economy. Intelligence XXI. 4, 58-63. Retrieved from: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_4/11.pdf

Dokhody ta vytraty naselennja 2019. (2021). [Incomes and expenditures of the population in 2019]. Statystychnyj zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny – Statistical collection. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/02/d_v_reg_19.pdf

Struktura sukupnykh resursiv (2000-2019 rr.) [The structure of total resources (2000-2019)]. Retrieved from: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/6795--1999-2010.html

Ivanov, S.V. (2018). Finansy domoghospodarstv: analiz u konteksti polityky zabezpechennja dobrobutu naselennja Ukrajiny. [Household finances: an analysis in the context of the welfare policy of the population of Ukraine]. Finansy instytucijnykh sektoriv ekonomiky. Finansy Ukrajiny – Finance of institutional sectors of the economy. Finance of Ukraine. 9, 7-24. Retrieved from: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5253/1/Фінанси%20домогосподарств%20аналіз.pdf

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Маршук, Л., & Ціпцюра, О. (2021). РІВЕНЬ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-24
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ