ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ

  • Ліна Маршук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4333-7458
  • Марина Клименко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5880-5106
Ключові слова: інвестиції, управління, особисті фінанси, інфляція, доходи, середня заробітна плата, банківські вклади

Анотація

У статті досліджуються інвестиції як складова управління особистими фінансами, що дозволяє збільшити власні доходи ефективніше, ніж заощадження. Дослідження засвідчує, що домогосподарства України вкладають свої тимчасово вільні кошти переважно на банківські депозити, у нерухомість та іноземну валюту, однак в цілому інвестиційні процеси в Україні розвиваються досить повільно у порівнянні із західними країнами. На основі отриманих результатів запропоновано шляхи підвищення стимулювання трансформації заощаджень населення в інвестиції шляхом формування необхідних умов та інфраструктури для ефективного функціонування фінансових ринків, розробка інвестиційних продуктів, що мають високу дохідність та надійність та задовольняють різні потреби населення, підвищення ролі та значущості заощаджень у суспільстві, зміцнення соціального статусу громадян, що мають інвестиційні заощадження та правового захисту інвестиційних вкладень громадян.

Посилання

Динаміка середньої заробітної плати в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Індекс реальної заробітної плати в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index/

Грошові доходи населення України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Банківські вклади населення України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial

Банківські вклади населення України за видами. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial

Ясинська Н.А. Управління особистими фінансами. Навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2015. 356 c.

Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку. Київ : Знання, 2010. 431 c.

Dynamika serednʹoyi zarobitnoyi platy v Ukrayini [Dynamics of the average wage in Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Indeks realnoyi zarobitnoyi platy v Ukrayini [Index of real wages in Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index/

Hroshovi dokhody naselennya Ukrayiny [Cash income of the population of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Bankivski vklady naselennya Ukrayiny [Bank deposits of the population of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial

Bankivski vklady naselennya Ukrayiny za vydamy [Bank deposits of the population of Ukraine by types]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial

Yasynska N.A. (2015) Upravlinnya osobystymy finansamy [Personal finance management], navchalnyy posibnyk [tutorial]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 356 p.

Kizyma T.O. (2010) Finansy domohospodarstv: suchasna paradyhma ta dominanty rozvytku [Household finance: modern paradigm and dominants of development]. Kyiv: Znannya, 431 p.

Переглядів статті: 230
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Маршук, Л., & Клименко, М. (2021). ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-84
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ