ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ЛОГІСТИКИ ДО ВИКЛИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: логістика, умови невизначеності, перманентна нестабільність, цифрові рішення, складська інфраструктура, логістичні хаби, воєнний стан

Анотація

Стаття присвячена особливостям трансформації та адаптації логістичного бізнесу України до викликів сьогодення, спричинених військовою агресією. Проаналізовано останні дослідження та публікації, які розкривають проблеми, з якими зіштовхнулась логістика з початку військового вторгнення, яким чином реагує бізнес та які рішення приймає. Авторкою сформовано та виділено основні логістичні проблеми, які впливають та роботу підприємств логістичного сектору України. Підкреслено залежність стану логістичного бізнесу від попиту на транспортні та складські послуги. Проаналізовано зміни, які відбулись у виробництві, а відтак і в експортно-імпортних процесах України. Досліджено сучасний стан транспортно-складських послуг під впливом війни, їхню адаптацію та головні рішення. Сформовано перелік світових трендів в логістиці, які буде доцільно впровадити Україні. Розроблено рішення, які доцільно запроваджувати українському бізнесу для збереження логістичної функціональності.

Посилання

Литюга Ю., Морожик О. Логістика як ключовий фактор функціонування підприємства у військових умовах. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/eb2b3d48-6355-4444-8404-9a168cc2874d/content (дата звернення: 24.10.2023)

Завербний А.С., Двуліт З.П., Вуєк Х.І. Особливості формування логістичних ланцюгів в умовах війни та у післявоєнний період. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750 (дата звернення: 24.10.2023)

Мащак Н.М. Логістика в умовах воєнного стану. Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: збірник доповідей ХХ МНПК, м. Київ 28-29 жовтня 2022 р./ НАУ, 2022 р. С. 134¬137.

Завербний А.С., Ломага Ю.Р. Проблеми та перспективи формування логістичних ланцюгів постачання у воєнний період за умови активізування євроінтеграції. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1927 (дата звернення: 24.10.2023).

Гринів Н.Т., Равліковська А.А. Перебудова логістики в умовах воєнного стану. URL: https://zenodo.org/records/7411975 (дата звернення: 24.10.2023).

Як виглядатиме індустрія логістики та перевезень у 2023 році. URL: https://logist.fm/publications/yak-viglyadatime-industriya-logistiki-ta-perevezen-u-2023-roci (дата звернення: 25.10.2023).

Логістика в умовах війни. Як зберегти та підтримувати експортні поставки. URL: https://www.mikhailenko.com.ua/24-05-2023/logistyka-v-umovah-vijny-yak-zberegty-ta-pitrymuvaty-eksportni-postavky/ (дата звернення: 25.10.2023).

Мокряков А. Підсумки 2022 року для української логістики та прогноз на 2023 рік. URL: https://logist.fm/publications/pidsumki-2022-roku-dlya-ukrayinskoyi-logistiki-ta-prognoz-na-2023-rik (дата звернення: 25.10.2023).

Ісаченко О. Зберегти та забезпечити: як змінилася логістика в Україні під час війни. URL: https://mind.ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni (дата звернення: 25.10.2023).

Економіка України та логістичний сектор під час війни: проблеми модернізації та перспективи. URL: https://logist.fm/publications/ekonomika-ukrayini-ta-logistichniy-sektor-pid-chas-viyni-problemi-modernizaciyi-ta (дата звернення: 26.10.2023).

Барановський В. Трансформація і адаптація логістики до нових обставин в умовах змінних процесів і кризових ситуацій. URL: https://logist.fm/publications/transformaciya-i-adaptaciya-logistiki-do-novih-obstavin-v-umovah-zminnih-procesiv-i (дата звернення: 26.10.2023).

Lytyuha Yu., Morozhyk O. (2022). Lohistyka yak klyuchovyy faktor funktsionuvannya pidpryyemstva u viysʹkovykh umovakh [Logistics as a key factor of enterprise functioning in military conditions]. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/eb2b3d48-6355-4444-8404-9a168cc2874d/content (accessed October, 24, 2023).

Zaverbnyy A.S., Dvulit Z.P., Vuyek Kh.I. (2022). Osoblyvosti formuvannya lohistychnykh lantsyuhiv v umovakh viyny ta u pislyavoyennyy period [Formation peculiarities of logistics chains in the war conditions and in the post-war period]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750 (accessed October, 24, 2023).

Mashchak N.M. (2022). Lohistyka v umovakh voyennoho stanu [Logistics under martial law]. Problemy pidhotovky profesiynykh kadriv z lohistyky v umovakh hlobalʹnoho konkurentnoho seredovyshcha: zbirnyk dopovidey XX MNPK [Problems of training professional personnel in logistics in the conditions of a global competitive environment: collection of reports XX ISPC]. (Ukraine). Publisher: NAU, P. 134¬137.

Zaverbnyy A.S., Lomaha YU.R. Problemy ta perspektyvy formuvannya lohistychnykh lantsyuhiv postachannya u voyennyy period za umova aktyvizuvannya yevrointehratsiyi [Problems and prospects of logistics supply chains formation in the wartime period under the European integration intensification condition]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1927 (accessed October, 24, 2023).

Hryniv N.T., Ravlikovsʹka A.A. Perebudova lohistyky v umovakh voyennoho stanu [Reconstruction of logistics under martial law]. Available at: https://zenodo.org/records/7411975 (accessed October, 24, 2023).

Yak vyhlyadatyme industriya lohistyky ta perevezenʹ u 2023 rotsi [How the logistics and transportation industry will look like in 2023]. Available at: https://logist.fm/publications/yak-viglyadatime-industriya-logistiki-ta-perevezen-u-2023-roci (accessed October, 25, 2023).

Lohistyka v umovakh viyny. Yak zberehty ta pidtrymuvaty eksportni postavky [Logistics in war conditions. How to save and maintain export shipments]. Available at: https://www.mikhailenko.com.ua/24-05-2023/logistyka-v-umovah-vijny-yak-zberegty-ta-pitrymuvaty-eksportni-postavky/ (accessed October, 25, 2023).

Mokryakov A. (2022). Pidsumky 2022 roku dlya ukrayinsʹkoyi lohistyky ta prohnoz na 2023 rik [Results of 2022 for Ukrainian logistics and forecast for 2023]. Available at: https://logist.fm/publications/pidsumki-2022-roku-dlya-ukrayinskoyi-logistiki-ta-prognoz-na-2023-rik (accessed October, 25, 2023).

Isachenko O. (2022). Zberehty ta zabezpechyty: yak zminylasya lohistyka v Ukrayini pid chas viyny [Save and provide: how logistics changed in Ukraine during the war]. Available at: https://mind.ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni (accessed October, 25, 2023).

Ekonomika Ukrayiny ta lohistychnyy sektor pid chas viyny: problemy modernizatsiyi ta perspektyvy [Ukraine's economy and logistics sector during the war: modernization and prospects problems]. Available at: https://logist.fm/publications/ekonomika-ukrayini-ta-logistichniy-sektor-pid-chas-viyni-problemi-modernizaciyi-ta (accessed October, 26, 2023).

Baranovsʹkyy V. (2023). Transformatsiya i adaptatsiya lohistyky do novykh obstavyn v umovakh zminnykh protsesiv i kryzovykh sytuatsiy [Transformation and adaptation of logistics to new circumstances in the conditions of changing processes and crisis situations]. Available at: https://logist.fm/publications/transformaciya-i-adaptaciya-logistiki-do-novih-obstavin-v-umovah-zminnih-procesiv-i (accessed October, 26, 2023).

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Васильців, Н. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ЛОГІСТИКИ ДО ВИКЛИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-78
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ