МАРКЕТИНГОВІ АКТИВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: маркетингові активи, результативність, промислове підприємство, інтелектуальні ресурси, показники, управління, бренд

Анотація

В статті розглянуто економічну сутність маркетингових активів та ідентифіковано як ресурси, стан та зміни яких визначається в ході виконання головних завдань інвестиційної діяльності системи управління промислового підприємства. Зроблено уточнення економічної категорії «маркетингові активи», а також визначено основні компоненти маркетингових активів для промислових підприємств. Обґрунтовано, що підвищити результативність діяльності підприємства можливо за умов синергії різних видів маркетингових активів, які взаємопов’язані між собою і посилюють ефективність маркетингових заходів. Для оцінки результативності діяльності промислових підприємств запропоновано до використання комплекс якісних та кількісних показників, критеріями яких стають види маркетингових активів, їх наявність та зміни. Запропоновано додати до існуючих, показники результативності діяльності промислового підприємства в контексті брендингу. Для проведення аналізу результативності під впливом маркетингових активів доведено необхідність використання «показників задоволеності». З метою підвищення якості організації аналітичних процедур в частині оцінки результативності запропоновано модель управління результативністю діяльністю промисловим підприємством в контексті активізації ролі маркетингових активів.

Посилання

Chmil H. Digitalization as a behaviour transformation tool of consumer market economic entities. Majesty Of Marketing: XVІ International scientific and practical conference for students and youngscientists, Dnipro, 10 December 2020. Dnipro: National Technical University Dnipro Polytechnic, 2020.Р. 40–41.

Chmil H. Stages and configurators of the consumer market economic entities behavior digital transformation. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: materials of the monthly International scientific and practical conference, Tallinn, 24-26 February 2021. Tallinn: Teadmus OÜ, 2021. Рp. 8–9.

Kashchena N., Nesterenko I. Digitalization of the innovative development management information service of the enterprise. Mechanisms for ensuring innovative development of entrepreneurship. Monograph. Tallinn: Teadmus OÜ, 2022. Р. 238–254. URL: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31559

Євтушенко Г.В., Лазаренко В.Є. Класифікація маркетингових інтелектуальних активів національного господарства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки. 2013. № 2. С. 50–55.

Кирильєва Л.О., Шеховцова Д.Д. Організаційно-методичне забезпечення обліку гудвілу під час придбання (корпоратизації) підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2020. Вип. 1 (31). С. 20–29.

Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового; пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. К. : Вид. група КМ-БУКС, 2018. 208 с.

Красовська О.Ю. Класифікація маркетингових активів підприємства. Агросвіт. 2017. № 24. С. 66–71.

Красовська О.Ю. Сутність та значення маркетингових активів підприємства. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 457–463.

Ніфатова О.М., Дудко П.М. Інституціональні засади функціонування інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2018. № 2 (121). С. 61–71.

Пономаренко Р. Маркетингові активи у міжнародній діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 4. C. 75–92.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Савицька Н.Л., Чміль Г.Л. Трансформація взаємодії суб’єктів ринку в умовах диджиталізації маркетингу. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Вип. 1 (01). С. 112–117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18

Соломянюк Н.М. Концептуальні принципи формування витрат на маркетинг. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 5 (3). С. 53–56.

Тищенко Д.С. Цифрова трансформація як драйвер розвитку економіки. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. Вип. 4 (04). С. 38–45. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.4-7

Тігарєва В.А., Станкевич І.В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2016. Вип. 3 (98). Ч. 1. С. 113–122.

Трут О.О. Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації. Академічний огляд. 2018. № 2 (49). С. 75–79.

Циганкова Т.М., Пономаренко Р.О. Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній. Міжнародна економічна політика. 2016. №2. С. 76–98.

Чміль Г.Л. Адаптивна поведінка суб’єктів споживчого ринку в умовах цифрової трансформації економіки: теорія, методологія та практика : монографія. Харків: Видавець Іванченко І. С. 2021. 377 с.

Чухрай Н.І., Млинко І.Б. Оцінювання результативності та ефективності маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 24–34.

Chmil, H. (2020) Digitalization as a behaviour transformation tool of consumer market economic entities. Majesty Of Marketing: XVІ International scientific and practical conference for students and young scientists, Dnipro, 10 December 2020. Dnipro: National Technical University Dnipro Polytechnic, 40-41.

Chmil, H. (2021) Stages and configurators of the consumer market economic entities behavior digital transformation. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: materials of the monthly International scientific and practical conference, Tallinn, 24-26 February 2021. Tallinn: Teadmus OÜ, 8-9.

Savytska, N., Zhehus, O., Chmil, H., Uchakova, N., Androsova, T., & Priadko, O. (2022) Applied research of digital readiness of retails. WSEAS Transactions on Environment and Development, 18, 798-809. DOI: https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.75

Yevtushenko, G.V., & Lazarenko, V.E. (2013) Klasyfikatsiia marketynhovykh intelektualnykh aktyviv natsionalnoho hospodarstva [Classification of marketing intellectual assets of the national economy]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser.: Ekonomichni nauky, 2, 50-55. (in Ukrainian)

Kirilyeva, L.O., & Shekhovtsova, D.D. (2020) Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia obliku hudvilu pid chas prydbannia (korporatyzatsii) pidpryiemstva [Organizational and methodical provision of goodwill accounting during the acquisition (corporatization) of the enterprise]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 1 (31), 20-29. (in Ukrainian)

Kotler, F., Katarjaya, G., & Setyavan, Y. (2018) Marketynh 4.0. Vid tradytsiinoho do tsyfrovoho; per. z anhl. K. Kunytskoi ta O. Zamaievoi [Marketing 4.0. From traditional to digital; trans. from English K. Kunytska and O. Zamayeva]. / K. : Vyd. hrupa KM-BUKS. (in Ukrainian)

Krasovska, O.Yu. (2017) Klasyfikatsiia marketynhovykh aktyviv pidpryiemstva [Classification of marketing assets of the enterprise]. Ahrosvit, 24, 66-71. (in Ukrainian)

Krasovska, O.Yu. (2017) Sutnist ta znachennia marketynhovykh aktyviv pidpryiemstva [The essence and significance of the enterprise's marketing assets]. Biznes Inform, 12, 457-463. (in Ukrainian)

Nifatova, O.M., & Dudko, P.M. (2018) Instytutsionalni zasady funktsionuvannia intehrovanoho brendynhu: sutnist ta osoblyvosti upravlinnia [Institutional principles of functioning of integrated branding: essence and features of management]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, 2 (121), 61-71. (in Ukrainian)

Ponomarenko, R. (2016) Marketynhovi aktyvy u mizhnarodnii diialnosti [Marketing assets in international activities]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 4, 75-92. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» vid 07.02.2013 r. № 73 [On the approval of the National regulation (standard) of accounting 1 "General requirements for financial reporting" dated February 7, 2013 No. 73]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (accessed August 15, 2023).

Savytska, N.L., & Chmil, H.L. (2022) Transformatsiia vzaiemodii subiektiv rynku v umovakh dydzhytalizatsii marketynhu [Transformation of the interaction of market subjects in the conditions of digitization of marketing]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, 1 (01), 112-117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18 (in Ukrainian)

Solomanyuk, N.M. (2014) Kontseptualni pryntsypy formuvannia vytrat na marketynh [Conceptual principles of marketing expenditure formation]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, 5 (3), 53-56. (in Ukrainian)

Tyshchenko, D.S. (2023) Tsyfrova transformatsiia yak draiver rozvytku ekonomiky [Digital transformation as a driver of economic development]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka [Digital economy and economic security], 4 (04), 38-45. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.4-7 (in Ukrainian)

Tigareva, V.A., & Stankevich, I.V. (2016) Analiz isnuiuchykh pidkhodiv ta metodiv otsiniuvannia biznes-protsesiv pidpryiemstv ta orhanizatsii [Analysis of existing approaches and methods of evaluating business processes of enterprises and organizations]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 3 (98), 1, 113-122. (in Ukrainian)

Trut, O.O. (2018) Kontseptsiia upravlinnia rezultatyvnistiu yak osnova vykonannia stratehii orhanizatsii [The concept of performance management as a basis for implementing the organization's strategy]. Akademichnyi ohliad, 2 (49), 75-79. (in Ukrainian)

Tsygankova, T.M., & Ponomarenko, R.O. (2016) Kliuchovi determinanty upravlinnia marketynhovymy aktyvamy hlobalnykh kompanii [Key determinants of management of marketing assets of global companies]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 2, 76-98. (in Ukrainian)

Chmil, H.L. (2021) Adaptyvna povedinka subiektiv spozhyvchoho rynku v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta praktyka : monohrafiia [Adaptive behavior of consumer market subjects in the conditions of digital transformation of the economy: theory, methodology and practice: monograph]. / Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenka I.S. (in Ukrainian)

Chuhrai N.I., & Mlynko I.B. (2013) Otsiniuvannia rezultatyvnosti ta efektyvnosti marketynhu promyslovoho pidpryiemstva u lantsiuhu postavok [Evaluation of the effectiveness and efficiency of marketing of an industrial enterprise in the supply chain]. Marketynh i menedzhment innovatsii, 3, 24-34. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Чміль, Г., Олініченко , К., & Бубенець, І. (2023). МАРКЕТИНГОВІ АКТИВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-99
Розділ
МАРКЕТИНГ