ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

Ключові слова: податкове законодавство, податкові правовідносини, гармонізація, чинники, проблеми в сфері оподаткування

Анотація

В статті розкрито проблеми гармонізації податкового законодавства України та ЄС та визначено напрями їх вирішення. З’ясовано, що процесу гармонізації вітчизняної податкової бази до вимог законодавства європейських країн притаманний досить довготривалий та систематичний характер, внаслідок чого стає можливо забезпечити більш кращі умови для співпраці нашої країни з країнами-членами ЄС, а також забезпечити достатній рівень інвестиційної привабливості України загалом. Визначено головні особливості європейських стандартів налагодження роботи податкових правовідносин. Розкрито чинники, які впливають на податкову політику та відрізняють вітчизняну податкову політику від політики європейських країн. Визначено найбільш вагомі проблеми в сфері оподаткування в Україні. Розкрито напрями вирішення існуючих проблем в сфері гармонізації в сфері гармонізації податкового законодавства України.

Посилання

Білецька Г.М., Кармаліта М.В., Куц М.О. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія. Київ : Алерта, 2012. 222 с.

Данілов С. Європейські стандарти у податкових правовідносинах. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 183–187. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.6.32

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Максименко А.В. Податкові реформи та перспективи оподаткування: світова панорама. Економічний аналіз. 2016. № 1. С. 51–56.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Пухальська Я.В., Прохорчук Н.О. Основні недоліки податкової системи України. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/57.pdf

Тюріна М.М. Ефективність податкової політики України в рамках інтеграційних процесів. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 18. С. 213–218.

Чернадчук Т. Принципи податкового законодавства : окремі питання. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки : матер. Третьої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 14-15 квітня 2016 р.). Суми : СНАУ, 2016. С. 68–71.

Юрченко В.В. Сучасні тенденції розвитку та гармонізації податкових систем країн Європейського Союзу. Вектори для України. Ефективна економіка. 2013. № 12. С. 87–98.

Biletska, H.M., Karmalita, M.V., & Kuts, M.O. (2012). Harmonizatsiia podatkovoho zakonodavstva: ukrainski realii [Harmonization of tax legislation: Ukrainian realities]. Kyiv: Alerta. [in Ukrainian]

Danilov, S. (2020). Yevropeiski standarty u podatkovykh pravovidnosynakh [European standards in tax legal relations]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law, 6, 183–187. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.6.32 [in Ukrainian]

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Maksymenko, A.V. (2016). Podatkovi reformy ta perspektyvy opodatkuvannia: svitova panorama [Tax reforms and prospects for taxation: a global panorama]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 1, 51–56. [in Ukrainian]

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text [in Ukrainian]

Pukhalska, Ya.V., & Prokhorchuk, N.O. (2019). Osnovni nedoliky podatkovoi systemy Ukrainy [The main shortcomings of the tax system of Ukraine]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/57.pdf [in Ukrainian]

Tiurina, M.M. (2018). Efektyvnist podatkovoi polityky Ukrainy v ramkakh intehratsiinykh protsesiv Ukrainy [Effectiveness of tax policy of Ukraine within the framework of integration processes]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 18, 213–218. [in Ukrainian]

Chernadchuk, T. (2016). Pryntsypy podatkovoho zakonodavstva : okremi pytannia [Principles of tax legislation: separate issues]. Proceedings from III Vseukrainskoi naukovo- praktychnoi konferentsii «Aktualni pytannia vitchyznianoi yurydychnoi nauky» – The III All-Ukrainian scientific and practical conference «Current issues of domestic legal science» (Sumy, April 14-15th, 2016) (pp. 68–71). Sumy: SNAU. [in Ukrainian]

Iurchenko, V.V. (2013). Suchasni tendentsii rozvytku ta harmonizatsii podatkovykh system krain Yevropeiskoho Soiuzu. Vektory dlia Ukrainy [Modern trends in the development and harmonization of tax systems of the countries of the European Union]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 12, 87–98. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Бортнікова, М., & Чиркова, Ю. (2023). ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ