НОВІ РЕАЛІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У РЕЖИМІ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ (NCTS): СКЛАДНОЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, режим спільного транзиту, NCTS, суб’єкти господарської діяльності

Анотація

У статті з’ясовано, що трансформація ринкового середовища у бік активізації зовнішньоекономічної діяльності між вітчизняними підприємствами та іноземними партнерами передбачає реалізацію таких завдань, як відкриття економіки країни, збільшення потужності недержавного сектора, товарна наповненість внутрішнього ринку. Відтак на рівень економічного розвитку будь-якої країни впливає показник інтенсивності інтеграції до глобального ринку на кожному етапі господарської діяльності вітчизняних підприємств. Виокремлено цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Виділено елементи сучасної комплексної системи активізації збуту товарів на світовому ринку. Проаналізовано основні показники зовнішньої торгівлі України та виявлено, що за аналізований період переважна більшість показників мають тенденцію до зростання. Також здійснено оцінку інформації щодо країн-партнерів у зовнішній торгівлі товарами. Проаналізовано розроблений Мінфіном наказ та визначено, що він є черговим кроком для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Окреслено проблеми та перспективи впровадження NCTS (нова комп'ютеризована транзитна система), яка використовується для контролю за транзитними операціями товарів під митним контролем.

Посилання

Бережнюк І. Г., Несторишен Є.М., Рудніченко Є.М. Європейський досвід імплементації інформаційних систем ICS, ECS, NCTS в контексті забезпечення національної безпеки співтовариства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 4(1). С. 117–121.

Двигун С. М. Розвиток механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 11. С. 35–43.

Дрозач О. М., Чикін О. Можливості запровадження нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) в Україні в умовах глобального обміну інформацією. Право.ua. 2019. № 1. С. 76–83.

Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. Москва : Экономика, 2007. 271 с.

Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму «єдиного вікна» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 971. Урядовий портал. Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i211020-971

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту: Наказ Міністерства фінансів України від 12.02.2021 № 86. URL: https://docs.dtkt.ua/doc/z0249-21?_ga=2.129882124.1298220051.1665067805-343950357.1665067805#pn2

Фостолович В. А., Боцян Т. В. Інноваційна модель бізнес-процесу в системі незалежного фінансового посередництва за умов реалізації євроінтеграційних прагнень України. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 4–11.

Kril R. Common Transit Procedure and NCTS Implementation: the Case of Ukraine. Lex Portus. 2021. Vol. 7, Iss. 3. P. 32–59.

Berezhniuk I. H., Nestoryshen Ye. M., Rudnichenko Ye. M. (2015) Yevropejs'kyj dosvid implementatsii informatsijnykh system ICS, ECS, NCTS v konteksti zabezpechennia natsional'noi bezpeky spivtovarystva [European experience in the implementation of ICS, ECS, NCTS information systems in the context of ensuring the national security of the community]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, vol. 4(1), pp. 117–121. (in Ukrainian)

Dvyhun S. M. (2011) Rozvytok mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti Ukrainy [Development of mechanisms of state regulation of foreign economic activity of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, vol. 11, pp. 35–43. (in Ukrainian)

Drozach O. M., Chykin O. (2019) Mozhlyvosti zaprovadzhennia novoi komp'iuteryzovanoi tranzytnoi systemy (NCTS) v Ukraini v umovakh hlobal'noho obminu informatsiieiu [Possibilities of introducing a new computerized transit system (NCTS) in Ukraine in conditions of global information exchange]. Pravo.ua, vol. 1, pp. 76–83. (in Ukrainian)

Diumulen Y. Y. (2007). Vsemyrnaia torhovaia orhanyzatsyia [World Trade Organization]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)

Zovnishn'oekonomichna diial'nist'. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Foreign economic activity. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution «On approval of the Procedure for interaction between declarants, their representatives, other interested persons and customs authorities, other state bodies, institutions and organizations authorized to perform permitting or control functions for the movement of goods, commercial vehicles across the customs border of Ukraine, using the mechanism of «single windows «and repeal of some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine». Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i211020-971 (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine (2021), Order «On the approval of the Procedure for performing customs formalities when applying the joint transit regime using the electronic transit system and the Procedure for admitting vehicles and containers to the transportation of goods under customs seals in the joint transit regime». Available at: https://docs.dtkt.ua/doc/z0249-21?_ga=2.129882124.1298220051.1665067805-343950357.1665067805#pn2 (in Ukrainian)

Fostolovych V. A., Botsian T. V. (2021) Innovatsijna model' biznes-protsesu v systemi nezalezhnoho finansovoho poserednytstva za umov realizatsii ievrointehratsijnykh prahnen' Ukrainy [An innovative model of the business process in the system of independent financial mediation under the conditions of the implementation of Ukraine's European integration aspirations]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, vol. 10, pp. 4–11. (in Ukrainian)

Kril R. (2021) Common Transit Procedure and NCTS Implementation: the Case of Ukraine. Lex Portus, vol. 7 (3), pp. 32–59.

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Чиркова, Ю., & Бортнікова, М. (2022). НОВІ РЕАЛІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У РЕЖИМІ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ (NCTS): СКЛАДНОЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-44
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ