ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: воєнний стан, оподаткування, зовнішньоекономічні відносини, експорт, імпорт, реформи, пільги

Анотація

Під час воєнного стану кардинальних змін зазнали усі соціально-економічні сфери функціонування та розвитку нашої держави, зокрема й система податкового управління. У статті розкрито основні зміни в процесі стягнення податків в умовах здійснення зовнішньоекономічних операцій між суб’єктами господарювання України та країн-партнерів в умовах воєнного стану, впровадженого внаслідок повномасштабної війни російської федерації проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. Досліджено особливості внутрішньодержавних новацій щодо особливостей імплементації імпортно-експортних операцій для окремих суб’єктів господарювання. Систематизовано пільги, в тому числі й податкові, впроваджені різними країнами щодо імпорту українських товарів та послуг. Також в цілому розкрито перспективи повоєнної відбудови України, що були окреслені на Міжнародній конференції з питань відновлення України у м. Лугано (Швейцарія), зокрема ті, що власне забезпечуватимуться за рахунок реформування податкових механізмів у нашій державі. Охарактеризовано важливість посилення пільг на ключові українські експортні товари, що необхідні для забезпечення нормального й стабільного життя громадян інших держав. Аналізуючи імпорт, розглянуто зміни, що поетапно вносились у Податковий Кодекс України щодо відповідних операцій українських суб’єктів господарювання. На основі зазначених даних показано вплив проведених заходів на економіку держави в час війни та наголошено на важливості реформування оподаткування зовнішньоекономічної сфери в Україні.

Посилання

1. Австралія скасувала на рік мита на український імпорт (2022). GMK Center. URL: https://gmk.center/ua/news/avstraliia-skasuvala-na-rik-myta-na-ukrainskyj-import/
2. Байден скасував мита на українську сталь на один рік (2022). Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3494675-bajden-skasuvav-mita-na-ukrainsku-stal-na-odin-rik.html
3. Безверхий К.В., Юрченко О.А. Спеціальний режим оподаткування для суб’єктів господарювання під час війни: нові правила обліку та звітування. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2022. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6234
4. Британський уряд скасував всі мита на експорт з України (2022). Аналітичний портал «Слово і Діло». URL: https://www.slovoidilo.ua /2022/04/26/novyna/ekonomika/brytanskyj-uryad-skasuvav-vsi-myta-eksport-ukrayiny
5. Гембарська Н.Є., Данилків Х.П.. Зміни оподаткування в умовах воєнного стану. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4». С. 29–32. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10578/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%A7.2.pdf#page=30
6. Європарламент схвалив скасування мит на весь український експорт (2022). Аналітичний портал «Слово і Діло». URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/05/19/novyna/ekonomika/yevroparlament-sxvalyv-skasuvannya-myt-ves-ukrayinskyj-eksport
7. ЄС скасовує мита на українські товари. Більшість стосується аграрної продукції (2022). Landlord. URL: https://landlord.ua/news/ies-skasovuie-myta-na-ukrainski-tovary-bilshist-stosuietsia-ahrarnoi-produktsii/
8. Загальна сума прямих збитків інфраструктури (2022). Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3494450-zagalna-suma-pramih-zbitkiv-infrastrukturi-vze-perevisue-1055-milarda-kse.html
9. Зоріна О.А. Оподаткування імпорту під час війни: бути чи не бути? Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні економічні відносини. Сталий розвиток України в умовах глобалізації та європейської економічної інтеграції: проблеми, перспективи, ефективність. Фенікс-2022». 2022. С 107–108. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/57285/1/Conference_NTU_KhPI_2022_Mizhnarodni_ekonomichni_vidnosyny.pdf#page=107
10. Канада на рік скасовує всі мита на українські товари – міністр економіки (2022). Аналітичний портал «Слово і Діло». URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/05/08/novyna/polityka/kanada-rik-skasovuye-vsi-myta-ukrayinski-tovary-ministr-ekonomiky
11. Лугано: вихідний пункт «дорожньої карти» відродження України (2022). Підрозділ Швейцарської національної теле- та радіокомпанії SRG SSR. URL: https://www.swissinfo.ch/rus/лугано--вихідний-пункт--дорожньої-карти--відродження-україни/47719148?utm_campaign=ownposts&utm_medium=display list&utm_content=o&utm_source=swissinfoch.
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування: Закон України від 21.06.2022 № 2325-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-IX#Text
13. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 та визнання таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 289: Постанова від 7 липня 2022 року №761 / Кабінет Міністрів України. URL: https://document.vobu.ua/doc/13744
14. Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь: Наказ від 19 березня 2022 року № 503 / Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0503282-22#Text
15. Про припинення видачі та зупинення дії дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора: Наказ від 6 березня 2022 року №94 / Державний комітет телебачення і радіомовлення України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/FN073415?an=4
16. Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова від 24 лютого 2022 року №18 / Правління Національного банку України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/PB22027?an=2
17. Стояненко І.В., Грабовська Н.В. Особливості оподаткування бізнесу в Україні в умовах воєнного стану. International scientific and practical conference «Advancing in research, practice and education». 2022. С. 200–203. URL: https://cutt.ly/nZPoFC4
18. Стояненко І.В., Урсатій А.Е. Війна в Україні: наслідки для національної економіки та світу. International scientific and practical conference «Advancing in research, practice and education». 2022. С. 171–177. URL: https://cutt.ly/TZPoglO
19. У США назвали суму, яку Україна щомісяця витрачає на війну з Росією (2022). УНІАН. Інформаційне агентство. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/viyskoviy-byudzhet-yaku-sumu-ukrajina-shchomisyacya-vitrachaye-naviynu-z-rosiyeyu-novini-ukrajina-11874804.html.
20. Які країни найбільше допомогли Україні з початку війни – рейтинг Forbes. Слово і Діло. Аналітичний портал. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/01/novyna/polityka/yaki-krayiny-najbilshe-dopomohly-ukrayini-pochatku-vijny-rejtynh-forbes
21. Які спрощення для ввезення гуманітарки діють під час війни. Тижневик «Головбух». URL: https://www.golovbukh.ua/news/29786-yak-sproshchennya-dlya-vvezennya-gumantarki-dyut-pd-chas-vyni
1. Avstraliia skasuvala na rik myta na ukrainskyi import [Australia introduced the abolition of customs duties for a period of 1 year on Ukrainian imports] (2022). GMK Center. Retrieved from: https://gmk.center/ua/news/avstraliia-skasuvala-na-rik-myta-na-ukrainskyj-import/ (in Ukrainian)
2. Baiden skasuvav myta na ukrainsku stal na odyn rik [Biden canceled customs duties for Ukrainian steel for the 1-year period] (2022). Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3494675-bajden-skasuvav-mita-na-ukrainsku-stal-na-odin-rik.html (in Ukrainian)
3. Bezverkhyi K.V., Yurchenko O.A. (2022). Spetsialnyi rezhym opodatkuvannia dlia subiektiv hospodariuvannia pid chas viiny: novi pravyla obliku ta zvituvannia [Special taxation regime for economic entities during the war: new accounting and reporting rules]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Retrieved from: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6234 (in Ukrainian)
4. Brytanskyi uriad skasuvav vsi myta na eksport z Ukrainy [British government annulled all customs duties for export from Ukrainian steel] (2022). Analitychnyi portal «Slovo i Dilo». Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/04/26/novyna/ekonomika/brytanskyj-uryadskasuvav-vsi-myta-eksport-ukrayiny (in Ukrainian)
5. Hembarska N.Ie., Danylkiv Kh.P. (2022). Zminy opodatkuvannia v umovakh voiennoho stanu [Changes in taxation under martial law] Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia «Vdoskonalennia finansovo-kredytnoho mekhanizmu zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky, silskykh terytorii ta krain V-4». Retrieved from: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10578/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%A7.2.pdf#page=30 (in Ukrainian)
6. Yevroparlament skhvalyv skasuvannia myt na ves ukrainskyi eksport [European Parliament adopted the customs duties abolition for export from Ukrainian as a whole] (2022). Analitychnyi portal «Slovo i Dilo». Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/05/19/novyna/ekonomika/yevroparlament-sxvalyv -skasuvannya-myt-ves-ukrayinskyj-eksport (in Ukrainian)
7. YeeS skasovuie myta na ukrainski tovary. Bilshist stosuietsia ahrarnoi produktsii. [EU canceled customs duties for Ukrainian commodities. Most of them are related to agricultural products] (2022) Landlord. Retrieved from: https://landlord.ua/news/ies-skasovuie-myta-na-ukrainski-tovary-bilshist-stosuietsia-ahrarnoi-produktsii/ (in Ukrainian)
8. Zahalna suma priamykh zbytkiv infrastruktury. [Total cost of the direct infrastructure losses] (2022). Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3494450-zagalna-suma-pramih-zbitkiv-infrastrukturi-vze-perevisue-1055-milarda-kse.html (in Ukrainian)
9. Zorina O.A. (2022). Opodatkuvannia importu pid chas viiny: buty chy ne buty? [Import taxation in wartime: to be or not to be?] Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Stalyi rozvytok Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ta yevropeiskoi ekonomichnoi intehratsii: problemy, perspektyvy, efektyvnist. Feniks-2022». Retrieved from: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/57285/1/Conference_NTU_KhPI_2022_Mizhnarodni_ekonomichni_vidnosyny.pdf#page=107 (in Ukrainian)
10. Kanada na rik skasovuie vsi myta na ukrainski tovary – ministr ekonomiky [Canada cancels all cutoms duties on Ukrainian commodities for a year]. Analitychnyi portal «Slovo i Dilo». Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/05/08/novyna/polityka/kanada-rik-skasovuye-vsi-myta-ukrayinski-tovary-ministr-ekonomiky (in Ukrainian)
11. Luhano: vykhidnyi punkt «dorozhnoi karty» vidrodzhennia Ukrainy [Luhano: starting point of the “roadmap” for the restoration of Ukraine]. Pidrozdil Shveitsarskoi natsionalnoi tele- ta radiokompanii SRG SSR. Retrieved from: https://www.swissinfo.ch/rus/luhano--vykhidnyi-punkt--dorozhnoi-karty--vidrodzhennia-ukrainy/47719148?utm_campaign=ownposts&utm_medium=displaylist&utm_content=o&utm_source=swissinfoch (in Ukrainian)
12. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo perehliadu okremykh pilh z opodatkuvannia: Zakon Ukrainy vid 21.06.2022 № 2325-IKh / Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-IX#Text (in Ukrainian)
13. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 liutoho 2022 r. № 153 ta vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, punkt 1 postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 bereznia 2022 r. № 289: Postanova vid 7 lypnia 2022 roku №761 / Kabinet Ministriv Ukrainy. Retrieved from: https://document.vobu.ua/doc/13744 (in Ukrainian)
14. Pro zaboronu zastosuvannia na terytorii Ukrainy likarskykh zasobiv pokhodzhenniam z Respubliky Bilorus: Nakaz vid 19 bereznia 2022 roku № 503 / Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0503282-22#Text (in Ukrainian)
15. Pro prypynennia vydachi ta zupynennia dii dozvoliv na vvezennia vydavnychoi produktsii z terytorii derzhavy-ahresora: Nakaz vid 6 bereznia 2022 roku №94 / Derzhavnyi komitet telebachennia i radiomovlennia Ukrainy. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/view/FN073415?an=4 (in Ukrainian)
16. Pro robotu bankivskoi systemy v period zaprovadzhennia voiennoho stanu: Postanova vid 24 liutoho 2022 roku №18 / Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/view/PB22027?an=2 (in Ukrainian)
17. Stoianenko I.V., Hrabovska N.V. (2022) Osoblyvosti opodatkuvannia biznesu v Ukraini v umovakh voiennoho stanu [Features of business taxation in Ukraine ender the marital law status]. International scientific and practical conference «Advancing in research, practice and education». S. 200-203. Retrieved from: https://cutt.ly/nZPoFC4 (in Ukrainian)
18. Stoianenko I.V., Ursatii A.E. (2022) Viina v Ukraini: naslidky dlia natsionalnoi ekonomiky ta svitu [The war in Ukraine: effects for national economy and the world]. International scientific and practical conference «Advancing in research, practice and education». S. 171-177. Retrieved from: https://cutt.ly/TZPoglO (in Ukrainian)
19. U SHA nazvaly sumu, yaku Ukraina shchomisiatsia vytrachaie na viinu z rosiieiu [United States called the amount that Ukraine spends monthly on the war with russia]. UNIAN. Informatsiine ahentstvo. Retrieved from: https://www.unian.ua/economics/finance/viyskoviy-byudzhet-yaku-sumu-ukrajina-shchomisyacya-vitrachaye-naviynu-z-rosiyeyu-novini-ukrajina-11874804.html (in Ukrainian)
20. Yaki krainy naibilshe dopomohly Ukraiini z pochatku viiny – reitynh Forbes. [Which countries have helped Ukraine the most since the beginning of the war – Forbes rating]. Slovo i Dilo. Analitychnyi portal. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/01/novyna/polityka/yaki-krayiny-najbilshe-dopomohly-ukrayini-pochatku-vijny-rejtynh-forbes (in Ukrainian)
21. Yaki sproshchennia dlia vvezennia humanitarky diiut pid chas viiny [What simplifications are being implemented for humanitarian aid under the war conditions]. Tyzhnevyk «Holovbukh». Retrieved from: https://www.golovbukh.ua/news/29786-yak-sproshchennya-dlya-vvezennya-gumantarki-dyut-pd-chas-vyni (in Ukrainian)
Переглядів статті: 410
Завантажень PDF: 497
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Чиркова, Ю., & Ткачук, Б. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-76
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ