МИТНИЙ ПОСТ-АУДИТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: митний пост-аудит, митні органи, митний контроль, митна справа, митне законодавство, уб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Анотація

У статті розкрито сутність поняття митного пост-аудиту, що виступає формою митного контролю, за проведення якого повинні відповідати органи митниці. З’ясовано, що під митним пост-аудитом варто розуміти форму митного контролю, який базується на аудиторських методах задля перевірки правильності проведення деклараційних процедур та їх інформаційної достовірності. Даний процес відбувається шляхом документальної перевірки товарно-комерційних операцій задля недопущення випадків недотримання законодавства в митній сфері. В цьому і полягає головна мета здійснення митного пост-аудиту. Визначено головні проблемні питання митного пост-аудиту в Україні. Виокремлено основні напрями його удосконалення, що дасть можливість ефективно виконувати митниці власні функціональні обов’язки та завдання, насамперед ті, що пов’язані із проведення контрольних заходів щодо перевірки правильності проведення деклараційних процедур та їх інформаційної достовірності, дотриманням нормативно-правових норм митного законодавства, а також захисту державних інтересів тощо.

Посилання

Гончарук О.А. Формування та розвиток системи пост митного контролю в Україні. Форум права. 2011. № 3. С. 163–167.

Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Пост-митний аудит як фактор забезпечення економічної безпеки країни: зарубіжний досвід та українська перспектива. Вісник академії митної служби України. 2008. № 4. С. 70–76.

Івашова Л.М., Єдинак Т.С., Єдинак Ю.В. Основи митного пост-аудиту : навч. посібник. Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. 200 с.

Туржанський В.А. Функціонування пост-аудиту в системі митного контролю: вітчизняний та зарубіжний досвід. Митна безпека. 2013. № 1. С. 13–19.

Харкавий М. Митний пост-аудит: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Світ фінансів. 2013. № 3. С. 118–125.

Хомутенко В.П., Запорожець О.Ф. Система адміністрування митних платежів: теорія та практика функціонування : монографія. Одеса : Друкарський дім. Друк Південь. 2013. 176 с.

Хомутенко В.П., Хомутенко А.В. Митний пост-аудит в Україні: проблемні питання. Problems of social and economic development of business: collection of scientific articles. Montreal, Canada: Publishing house «BREEZE», 2014. Vol. 2. Р. 111–115.

Ghoncharuk O.A. (2011) Formuvannja ta rozvytok systemy post mytnogho kontrolju v Ukrajini [Formation and development of the post customs control system in Ukraine]. Forum prava – Law forum, vol. 3, pp. 163–167. (in Ukrainian)

Jedynak T.S., Jedynak V.Ju. (2008) Post-mytnyj audyt jak faktor zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky krajiny: zarubizhnyj dosvid ta ukrajinsjka perspektyva [Formation and development of the post customs control system in UkrainePost-customs audit as a factor of ensuring the economic security of the country: foreign experience and Ukrainian perspective]. Visnyk akademiji mytnoji sluzhby Ukrajiny – Bulletin of the Academy of the Customs Service of Ukraine, vol. 4, pp. 70–76. (in Ukrainian)

Ivashova L.M., Jedynak T.S., Jedynak Ju.V. (2011) Osnovy mytnogho post-audytu [Basics of customs post-audit]. Dnipropetrovsjk: AMSU (in Ukrainian)

Turzhansjkyj V.A. (2013) Funkcionuvannja post-audytu v systemi mytnogho kontrolju: vitchyznjanyj ta zarubizhnyj dosvid [Functioning of post-audit in the customs control system: domestic and foreign experience]. Mytna bezpeka – Customs security, vol. 1, pp. 13–19. (in Ukrainian)

Kharkavyj M. (2013) Mytnyj post-audyt: zarubizhnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka [Customs post-audit: foreign experience and domestic practice]. Svit finansiv – The world of finance, vol. 3, vol. 118–125. (in Ukrainian)

Khomutenko V.P., Zaporozhecj O.F. (2013) Systema administruvannja mytnykh platezhiv: teorija ta praktyka funkcionuvannja [System of administration of customs payments: theory and practice of functioning]. Odesa: Drukarsjkyj dim. Druk Pivdenj. (in Ukrainian)

Khomutenko V.P., Khomutenko A.V. (2014) Mytnyj post-audyt v Ukrajini: problemni pytannja [Customs post-audit in Ukraine: problematic issues]. Problems of social and economic development of business: collection of scientific articles, vol. 2, pp. 111–115. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 569
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Бортнікова, М., & Чиркова, Ю. (2022). МИТНИЙ ПОСТ-АУДИТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ