ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: циркулярна економіка, відходи, воєнний стан, забруднення довкілля, відновлювана енергія, вторинна переробка, сталий розвиток

Анотація

Повномасштабна агресія російської федерації проти України несе в собі безліч негативних наслідків у всіх сферах: суспільство, економіка, навколишнє середовище. У даній статті показано доцільність введення принципів циркулярної економіки під час воєнного стану. Зокрема, впровадження даних процесів стимулюватиме поступовий рух до цілей сталого розвитку України. Насамперед, у статті було визначено проблему невеликої кількості сміттєпереробних підприємств та відсутність культури розподілу сміття за групами. У статті було подано основні статистичні показники обсягу відходів, що утворилися в Україні в період від 2019 до 2021 року. У зв’язку із важкими бойовими діями у певних регіонах, утворився значний потік внутрішньо переміщених осіб, що вже в більш безпечних регіонах України створюють значне навантаження на сміттєві полігони. Ситуацію ускладнюють і повітряні атаки, унаслідок чого було пошкоджено або зруйновано перероблювальні підприємства. У статті описано також утворення викидів від боїв та терористичних дій окупантів: «кладовища» машин, нерозірвані снаряди, уламки від них, бойова техніка. Більшість даних відходів підлягають вторинній переробці, оскільки містять у своєму складі дорогоцінні метали. Що стосується руйнування житлових будинків, то в даному випадку важливий лабораторний аналіз уламків будівель, що дозволить визначити методи їх безпечної утилізації. У даній роботі проаналізовано наслідки від масованої ракетної атаки 10 жовтня 2022 року, результатом якої стали перебої в електро- та теплопостачанні. У зв’язку з цим, утворився масовий попит на прилади, що продукують світло чи тепло. Більшість із цих товарів підлягають вторинній переробці, проте прилади із токсичним вмістом підлягають лише утилізації. У дослідженні узагальнено опис принципів циркулярної економіки і можливість їх впровадження в Україні, зокрема, це переробка будівельних матеріалів, металів із транспорту та використання відновлюваної енергії.

Посилання

Інтернет-медіа «Youmatter» (2020). Circular Economy: Definition, Principles, Benefits And Barriers. URL: https://youmatter.world/en/definition/definitions-circular-economy-meaning-definition-benefits-barriers/

Мультимедійна платформа іномовлення України (2022). В Україні пошкоджені 120 тисяч приватних і 20 тисяч багатоповерхових будинків. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3519100-v-ukraini-poskodzeni-120-tis-privatnih-i-20-tis-bagatopoverhovih-budinkiv.html

Гурочкіна, В.В., Будзинська, М.С. (2020). Циркулярна економіка: українські реалії та можливості для промислових підприємств. «Економічний вісник». Серія: фінанси, облік, оподаткування. Вип. 5. С. 52-64. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/328113907.pdf

Смагіна, А. (2022). Відходи від війни: що це таке та як із ними впоратись? Інтернет-медіа «ІА «Рубрика». URL: https://rubryka.com/article/war-day-119/

Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (2022). Відходи війни в Україні вже набули таких масштабів, яких на Європейському континенті не існувало з часів Другої світової війни. URL: https://mepr.gov.ua/news/40301.html

Зварич Р., Зварич І. (2019). Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки. Світ фінансів. №3 (60). С. 76-86. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37106/1/%d0%97%d0%92%d0%90%d0%a0%d0%98%d0%a7.pdf

Офіційний сайт ДСНС (2022). Інформація щодо наслідків масованих обстрілів, що сталися 10 жовтня. URL: https://dsns.gov.ua/news/nadzvicaini-podiyi/informaciya-shhodo-naslidkiv-masovanix-obstriliv-shho-stalisya-10-zovtnya

Закон України "Про відходи" (1998). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37. С. 242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/187/98-вр#Text

Лойко В.В. (2019) Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні. Третя інтернаціональна наукова конференція від Балтики до Чорного моря: формування сучасної економічної сфери. С. 24-27. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27911/1/V_Loiko_ISC_2019.pdf

Іванов, О. (2022). На які товари зріс попит через загрозу відключення світла, газу чи опалення Медіахолдинг «НВ». URL: https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/na-yaki-tovari-viris-popit-pislya-raketnih-udariv-skilki-voni-koshtuyut-dani-rozetka-50278799.html

Правила утилізації та ступінь небезпеки акумуляторів (2022). Сайт компанії «УтильВторПром» URL: https://xn--80ancaco1ch7azg.xn--j1amh/uk/utilizatsiya-othodov/utilizatsiya-akkumulyatorov-mobilnyh-telefonov/

Економічна правда (2021). Сміття в головах: як бізнес привчає українців сортувати сміття і що з того виходить. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/08/16/676916/

Орєхова, Т. (2019). Циркулярна економіка як глобальний імператив. Журнал європейської економіки. № 4. С. 360-371. URL: http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1422

Економічна правда (2021). Україна імпортує відходи з інших країн на мільярди. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/18/675131/

Держстат України (2022). Утворення відходів по регіонах України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ns/uv/arch_uv_u.htm

Сергацкова, К. (2022). Як сортування допомагає армії. Незалежне видання «Заборона». URL: https://zaborona.com/zasnovnyczya-ukrayina-bez-smittya-yevgeniya-aratovska-pro-te-yak-sortuvannya-dopomogaye-armiyi/

Internet-media «Youmatter» (2020) Circular Economy: Definition, Principles, Benefits And Barriers. Retrieved from: https://youmatter.world/en/definition/definitions-circular-economy-meaning-definition-benefits-barriers/

Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy (2022). In Ukraine, 120,000 private and 20,000 multi-story buildings were damaged. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3519100-v-ukraini-poskodzeni-120-tis-privatnih-i-20-tis-bagatopoverhovih-budinkiv.html

Hurochkina V.V., Budzynska, M.S. (2020). Circular economy: Ukrainian realities and opportunities for industrial enterprises. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, vol. 5, p. 52-64. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/328113907.pdf

Smagina, A. (2022). Waste of war: what is it and how to deal with it? Internet media "IA "Rubrika". Retrieved from: https://rubryka.com/article/war-day-119/

5. Official website of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine (2022). The waste of war in Ukraine has already reached such a scale that it has not existed on the European continent since the Second World War. Retrieved from: https://mepr.gov.ua/news/40301.html

Zvarych R., Zvarych I. (2019). Expanded producer responsibility in the concept of circular economy development. Svit finansiv, vol. 3 (60), pp. 76-86. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37106/1/%d0%97%d0%92%d0%90%d0%a0%d0%98%d0%a7.pdf

Official website of the State Emergency Service (2022). Information on the consequences of mass shelling that occurred on October 10. Retrieved from: https://dsns.gov.ua/news/nadzvicaini-podiyi/informaciya-shhodo-naslidkiv-masovanix-obstriliv-shho-stalisya-10-zovtnya

Law of Ukraine "On Waste" (1998). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1998, No. 36-37, p. 242. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/187/98-вр#Text

Loiko V.V. (2019) Problems of circular economy development in Ukraine. The third international scientific conference from the Baltic to the Black Sea: formation of the modern economic sphere, p. 24-27. Retrieved from: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27911/1/V_Loiko_ISC_2019.pdf

Ivanov, O. (2022). Demand for which goods has increased due to the threat of power, gas or heating shutdowns. Mediaholding "NV". Retrieved from: https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/na-yaki-tovari-viris-popit-pislya-raketnih-udariv-skilki-voni-koshtuyut-dani-rozetka-50278799.html

Disposal rules and degree of danger of batteries (2022). Website of the company "UtilVtorProm". Retrieved from: https://xn--80ancaco1ch7azg.xn--j1amh/uk/utilizatsiya-othodov/utilizatsiya-akkumulyatorov-mobilnyh-telefonov/

Ekonomichna Pravda (2021). Garbage in the heads: how business teaches Ukrainians to sort garbage and what comes of it. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/08/16/676916/

Oriekhova, T. (2019) Circular economy as a global imperative. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, №4, p. 360-371. Retrieved from: http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1422

Ekonomichna Pravda (2021). Ukraine imports billions worth of waste from other countries. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/18/675131/

State Statistics Service of Ukraine (2022). Waste generation by regions of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ns/uv/arch_uv_u.htm

Sergatskova, K. (2022). How sorting helps the army. Independent publication «Zaborona». Retrieved from: https://zaborona.com/zasnovnyczya-ukrayina-bez-smittya-yevgeniya-aratovska-pro-te-yak-sortuvannya-dopomogaye-armiyi/

Переглядів статті: 423
Завантажень PDF: 339
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Злотнік, М., & Ткачук, Б. (2022). ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-36
Розділ
ЕКОНОМІКА