УПРАВЛІННЯ ЗВОРОТНИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: зворотні потоки, циркулярна економіка, реверсивна логістика, ресурсна ефективність, відновлення ресурсів

Анотація

У статті проаналізовано взаємозв’язок між управлінням зворотними матеріальними потоками та концепцією циркулярної економіки. Наведено схему функціонування зворотних потоків в умовах циркулярної економіки, охарактеризовано основні категорії зворотних потоків та відповідні до них циркулярні рішення, проілюстровано етапи управління реверсивними потоками в умовах циркулярної економіки. Обґрунтовано важливість залучення споживача до повернення продуктів та їх компонентів в кінці терміну їх експлуатації. Ідентифіковано бар’єри в управлінні зворотними потоками в умовах циркулярної економіки, а також стратегічні завдання, які постають перед менеджерами в ході проектування зворотної логістики. Наведено способи оптимізації зворотної логістики для покращення ресурсної ефективності виробництва, підкреслено важливість впровадження хмарних технологій та автоматизації в процесі управління зворотними потоками.

Посилання

Ellen MacArthur Foundation. Towards the Circular Economy 1: Economic and business rationale for an accelerated transition. 2012. URL: https://www.greengrowthknowledge.org/research/towards-circular-economy-economic-and-business-rationale-accelerated-transition (дата звернення: 11.11.2021).

Murphy, P.R. Poist, R.P. Management of Logistical Retromovements: An empirical analysis of literature suggestions”, Transportation Research Forum. 1989. Vol. 291. Pp. 177–184.

Rogers, D, Tibben-Lembke, R.S. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Pittsburgh: RLEC Press, 1999.

Thierry, M. Salomon, M. Nunen, J.V. Wassenhove, L.V. Strategic issue in product recovery management. California Management Review, 1995. Vol. 37. No. 2. Pp. 114–135.

Srivastava, S.K. Network design for reverse logistics. International Journal of Management Science Omega. 2008. Vol. 36. Pp. 535–548.

Ripanti, Eva & Tjahjono, Benny & Fan, Ip-Shing. (2015). Circular Economy in Reverse Logistics: Relationships and Potential Applications in Product Remanufacturing. Logistics Research Network, 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/282007254_Circular_Economy_in_Reverse_Logistics_Relationships_and_Potential_Applications_in_Product_Remanufacturing (дата звернення: 15.11.2021).

Янчук Т.В., Тарановська Ю.М. Сутність та значення реверсивної логістики в сучасних ринкових умовах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 6(17). С. 17–20. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Taranovska-YU.M.-YAnchuk-T.V.pdf (дата звернення: 16.11.2021).

Кучмєєв О.О. Особливості управління матеріальними потоками в логістичних системах торговельних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 30-1. С. 99–103. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/30_1_2018/23.pdf (дата звернення 18.11.2021).

Panigrahi, Shrikant & Kar, Foo & Fen, Tan & Hoe, Lam & Wong, Melvin. A Strategic Initiative for Successful Reverse Logistics Management in Retail Industry. Global Business Review. 2018. Vol. 19. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150918758096 (дата звернення 20.11.2021).

Fortunati, Simona & Martiniello, Laura & Morea, Donato. The Strategic Role of the Corporate Social Responsibility and Circular Economy in the Cosmetic Industry. Sustainability. 2020. Vol. 12. URL: https://www.researchgate.net/publication/342406864_The_Strategic_Role_of_the_Corporate_Social_Responsibility_and_Circular_Economy_in_the_Cosmetic_Industry (дата звернення: 20.11.2021).

Цимбалістова О.А., Юденко Є.В., Черніхова О.С. Проблематика та перспективи розвитку напряму реверсивної логістики в Україні. Економічний простір. 2020. № 159. С. 124–129. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-26 (дата звернення: 21.11.2021).

Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Реверсивна логістика промислових відходів. Вісник економічної науки України. 2018. № 2. С. 105–108. URL: http://www.venu-journal.org/download/2018/2/19-Kocheshkova.pdf (дата звернення: 21.11.2021).

Ellen MacArthur Foundation. (2012) Towards the Circular Economy 1: Economic and business rationale for an accelerated transition. URL: https://www.greengrowthknowledge.org/research/towards-circular-economy-economic-and-business-rationale-accelerated-transition (accessed 11.11.2021).

Murphy, P.R. Poist, R.P. (1989) Management of Logistical Retromovements: An empirical analysis of literature suggestions, Transportation Research Forum, vol. 291, pp. 177–184.

Rogers, D, Tibben-Lembke, R.S. (1999) Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Pittsburgh: RLEC Press.

Thierry, M. Salomon, M. Nunen, J.V. Wassenhove, L.V. (1995) Strategic issue in product recovery management, California Management Review, vol. 37 no. 2, pp. 114–135.

Srivastava, S.K. (2008) Network design for reverse logistics, International Journal of Management Science Omega, vol. 36, pp. 535–548.

Ripanti, Eva & Tjahjono, Benny & Fan, Ip-Shing. (2015) Circular Economy in Reverse Logistics: Relationships and Potential Applications in Product Remanufacturing. URL: https://www.researchgate.net/publication/282007254_Circular_Economy_in_Reverse_Logistics_Relationships_and_Potential_Applications_in_Product_Remanufacturing (accessed 15.11.2021).

Ianchuk T.V., Taranovska Y.M. (2018) Sutnist ta znachennia reversyvnoi lohistyky v suchasnykh rynkovykh umovakh [The essence and importance of reverse logistics in modern market conditions]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 6(17), pp. 17–20. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Taranovska-YU.M.-YAnchuk-T.V.pdf (accessed 16.11.2021).

Kuchmieiev O.O. (2018) Osoblyvosti upravlinnia materialnymy potokamy v lohistychnykh systemakh torhovelnykh pidpryiemstv [Features of material flow management in logistics systems of commercial enterprises.]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 30–1, pp. 99–103. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/30_1_2018/23.pdf (accessed 18.11.2021).

Panigrahi, Shrikant & Kar, Foo & Fen, Tan & Hoe, Lam & Wong, Melvin. (2018). A Strategic Initiative for Successful Reverse Logistics Management in Retail Industry, Global Business Review, vol. 19. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150918758096 (accessed 20.11.2021).

Fortunati, Simona & Martiniello, Laura & Morea, Donato. (2020). The Strategic Role of the Corporate Social Responsibility and Circular Economy in the Cosmetic Industry, Sustainability, vol. 12. URL: https://www.researchgate.net/publication/342406864_The_Strategic_Role_of_the_Corporate_Social_Responsibility_and_Circular_Economy_in_the_Cosmetic_Industry (accessed 20.11.2021).

Tsymbalistova O.A., Yudenko Y.V., Chernikhova O.S. (2020) Problematyka ta perspektyvy rozvytku napriamu reversyvnoi lohistyky v Ukraini [Problems and prospects of development of reverse logistics in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, vol. 159, pp. 124–129. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-26 (accessed 21.11.2021).

Kocheshkova I.M., Trushkina N.V. (2018) Reversyvna lohistyka promyslovykh vidkhodiv, [Reversible logistics of industrial waste] Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 105–108. URL: http://www.venu-journal.org/download/2018/2/19-Kocheshkova.pdf (accessed 21.11.2021).

Переглядів статті: 305
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Злотнік, М. (2021). УПРАВЛІННЯ ЗВОРОТНИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-16
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ