ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: МАНЕВРЕНІСТЬ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

Ключові слова: державний борг, дефіцит бюджету, фінансові ресурси, державні запозичення, управління державним боргом, боргова безпека, реструктуризація

Анотація

У статті досліджено ключові аспекти фінансування дефіциту державного бюджету з позиції врахування перспектив розширення можливостей формування гнучкої політики управління державним боргом. Напрям дослідження визначається актуальністю для України, яка перебуває в умовах різкого зростання дефіциту бюджетних коштів та необхідності фінансування військових потреб із максимальним збереженням макроекономічної стабільності. В цьому руслі, за неможливості відмови від зовнішніх та внутрішніх запозичень, єдиним ефективних рішенням є досягнення максимально можливої маневреності політики управління державним боргом, який ілюструє різке зростання. Обґрунтовано вибір джерел фінансування дефіциту бюджету та здійснено опис факторів, що провокують його зростання. В статті представлено та проаналізовано базові показники, що відображають структуру фінансування бюджету України, в тому числі за рахунок запозичень.

Посилання

Бюджетний кодекс України: станом на 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Вергелюк Ю.Ю. Використання ринкових джерел фінансування дефіциту державного бюджету в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2022. Вип. 24(52). С. 84–89.

Державний бюджет України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

Державний бюджет. Міністерство фінансів України : веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/state-budget

Жукова Л.М., Шабалдас Н.В. Вплив бюджетного дефіциту на фінансову безпеку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 23. С. 11–16.

Коляда Т.А., Косминіна О.С. Бюджетний дефіцит України: сутність, причини виникнення та особливості управління. Молодий вчений. 2018. Вип. 12. С. 100–105.

Штефан Л.Б. Аналіз бюджетного дефіциту в Україні та його соціально-економічні наслідки. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41. С. 1–11.

Янів Л.М., Зінченко О.А. Проблеми дефіциту державного бюджету України і шляхи їх розв’язання. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Вип. 6. С. 144–153.

Jovanović B., Bogdan T. Public Expenditure and Tax Policy for the Post-War Reconstruction of Ukraine. Wiiw Policy Notes and Reports. 2023. № 69. URL: https://wiiw.ac.at/public-expenditure-and-tax-policy-for-the-post-war-reconstruction-of-ukraine-dlp-6573.pdf

Landesmann M., Grieveson R. Evaluation of Ukraine’s National Recovery Draft Plan. Wiiw Policy Notes and Reports. 2022. № 61. URL: https://wiiw.ac.at/evaluation-of-ukraine-s-national-recovery-draft-plan-dlp-6405.pdf

Poluschkin G., Kirchner R., Repko M., Gaidai Y. Short-term estimation of Ukraine's public finance stance. German economic team. 2022. № 7. URL: https://www.german-economic-team.com/wp-content/uploads/2022/10/GET_UKR_PP_07_2022.pdf

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI zi zminamy ta dopovnenniamy [Budget Code of Ukraine of 08.07.2010 № 2456-VI with amended and supplemented]. [in Ukrainian]

Verheliuk Yu.Yu. (2022) Vykorystannia rynkovykh dzherel finansuvannia defitsytu derzhavnoho biudzhetu v Ukraini [Using market sources for financing the state budget deficit in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika», no 24(52), pp. 84–89. [in Ukrainian]

Derzhavnyi biudzhet Ukrainy [State budget of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

Derzhavnyi biudzhet [State budget of Ukraine]. Ministerstvo finansiv Ukrainy [website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/state-budget [in Ukrainian]

Zhukova L.M., Shabaldas N.V. (2021) Vplyv biudzhetnoho defitsytu na finansovu bezpeku krainy [The impact of the budget deficit on the financial security of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 23, pp. 11–16. [in Ukrainian]

Koliada T.A., Kosmynina O.S. (2018) Biudzhetnyi defitsyt Ukrainy: sutnist, prychyny vynyknennia ta osoblyvosti upravlinnia [Budget deficiency of Ukraine: the essence, causes of the occurrence and peculiarities of Management]. Molodyi vchenyi, no 12, pp. 100–105. [in Ukrainian]

Shtefan L.B. (2022) Analiz biudzhetnoho defitsytu v Ukraini ta yoho sotsialno-ekonomichni naslidky [Analysis of the budget deficit in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no 41, pp. 1–11. [in Ukrainian]

Ianiv L.M., Zinchenko O.A. Problemy defitsytu derzhavnoho biudzhetu Ukrainy i shliakhy yikh rozviazannia [The problem the deficit of the state budget of Ukraine and the ways of their solving]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii, no 6, pp. 144–153. [in Ukrainian]

Jovanović B., Bogdan T.(2023) Public Expenditure and Tax Policy for the Post-War Reconstruction of Ukraine. Wiiw Policy Notes and Reports, no 69. Available at: https://wiiw.ac.at/public-expenditure-and-tax-policy-for-the-post-war-reconstruction-of-ukraine-dlp-6573.pdf

Landesmann M., Grieveson R. (2022) Evaluation of Ukraines National Recovery Draft Plan. Wiiw Policy Notes and Reports, no 61. Available at: https://wiiw.ac.at/evaluation-of-ukraine-s-national-recovery-draft-plan-dlp-6405.pdf

Poluschkin G., Kirchner R., Repko M., Gaidai Y. (2022) Short-term estimation of Ukraines public finance stance. German economic team, no 7. Available at: https://www.german-economic-team.com/wp-content/uploads/2022/10/GET_UKR_PP_07_2022.pdf

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Буряченко, А., Болдова, А., & Москаленко, Н. (2023). ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: МАНЕВРЕНІСТЬ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-31
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ