ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ СЕРВІСІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Ключові слова: діджиталізація, діджитал-сервіси, глобалізація, мобільність, банк, банківський ринок, технології, фінансовий простір

Анотація

Дана стаття присвячена розгляду сучасного стану діджитал-сервісів на банківському ринку України як наслідкового явища глобалізації усіх сфер діяльності та негативного впливу пандемії Ковід-19 у світі. Виявлено закономірності та причини інтенсивного розвитку діджиталізації банківської сфери бо оскільки економіки України є банкоцентричною то саме цей ринок демонструє найвищий рівень реалізації діджиталізації; розглянуто переваги подальшого впровадження діджиталізації у банківський ринок та виявлено ключові наявні проблеми сьогодення у досліджуваній області. У статті коротко охарактеризовано основні діджитал-сервіси які використовуються на ринку банківських послуг та є найбільш популярними сьогодні і відзначено активність розвитку нових діджитал-продуктів для подальшого удосконалення роботи банку. Також у статті окреслено ряд переваг та позитивних перетворень за умов подальшого використання діджитал-сервісів у системі роботи банків.

Посилання

Андрушків І.П., Надієвець Л.М. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200.

Складанюк М. Переваги використання хмарних сховищ. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством. 2019. С. 223–225.

Корнєєв В. Цифробачення й передбачення. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/tsifrobachennja-j-peredbachennja.html (дата звернення: 27.08.2022).

Романовська Ю.А., Складанюк М.С. Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії. Економіка та суспільство. 2022. № 36. С. 16–20.

Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. I-scoop. URL: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption (the date of application: 22.08.2022).

Bloomberg J. Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril. Forbes. Apr 29, 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/ jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-yourperil#9e41a532f2c7 (the date of application: 25.08.2022).

Вергелюк Ю. Потенціал використання блокчейн технологій на фінансовому ринку. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-15

НБУ та Мінцифри спільно працюють над цифровізацією банківської системи України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-ta-mintsifri-spilno-pratsyuyut-nad-tsifrovizatsiyeyu-bankivskoyi-sistemiukrayini (дата звернення: 16.08.2022)

Кузьо А., Белова І. Проблеми і перспективи розвитку системи «блокчейн» в Україні. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи. URL: https://cutt.ly/ZSysz4f (дата звернення: 23.08.2022).

Омельчук Н. Що таке відкритий банкінг і як він вплине на розвиток фінтеху в Україні. URL: hhttps://cutt. ly/ePOVZdt (дата звернення: 23.08.2022)

Краудфандинг: що це таке і як він працює в Україні. URL: https://buduysvoe.com/publications/kraudfandyng-shcho-ce-take-i-yak-vin-pracyuye-v-ukrayini (дата звернення: 23.08.2022).

Andrushkiv I.P., Nadiyevetsʹ L.M. (2018) Didzhytalizatsiya v bankivsʹkomu sektori: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid. [Digitization in the banking sector: global and domestic experience]. Problemy ekonomiky, 4, 195–200.

Skladanyuk M. (2019) Perevahy vykorystannya khmarnykh skhovyshch. [Advantages of using cloud storage]. Matematychni metody, modeli ta informatsiyni tekhnolohiyi v upravlinni pidpryyemstvom, 223–225.

Kornyeyev V. Tsyfrobachennya y peredbachennya. [Digital vision and prediction]. Available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/tsifrobachennja-j-peredbachennja.html. (in Ukrainian).

Romanovsʹka Y., Skladanyuk M.(2022). Didzhytalizatsiya bankivsʹkoho sektoru v umovakh pandemiyi. [Digitization of the banking sector in the conditions of a pandemic]. Ekonomika ta suspilʹstvo, 36, 16–20.

Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. I-scoop. Available at: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption. (in Ukrainian).

Bloomberg J. (2018) Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-yourperil/#9e41a532f2c7.

Verheliuk Y. (2022) Potential of using blockchane technologies in the financial market. Economy and Society, 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-15

NBU ta Mintsyfry spilʹno pratsyuyutʹ nad tsyfrovizatsiyeyu bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-ta-mintsifri-spilno-pratsyuyut-nad-tsifrovizatsiyeyu-bankivskoyi-sistemiukrayini.

Kuzʹo A., Belova I. (2019) Problemy i perspektyvy rozvytku systemy «blokcheyn» v Ukrayini [Problems and prospects of the development of the "Blockchain" system in Ukraine]. Vektory rozvytku nauky i biznesu v hlobalʹnomu seredovyshchi: trendy ta perspektyvy. Available at: https://cutt.ly/ZSysz4f

Omelʹchuk N. Shcho take vidkrytyy bankinh i yak vin vplyne na rozvytok fintekhu v Ukrayini [What is open banking and how will it affect the development of fintech in Ukraine]. Available at: https://cutt.ly/ePOVZdt

Kraudfandynh: shcho tse take i yak vin pratsyuye v Ukrayini. [Crowdfunding: what it is and how it works in Ukraine]. Quick placement test [measurement instrument]. Available at: https://buduysvoe.com/publications/kraudfandyng-shcho-ce-take-i-yak-vin-pracyuye-v-Ukrayini

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 409
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Болдова, А., & Болдов, А. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ СЕРВІСІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-8
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ