ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінансова стійкість, боргова стійкість, боргова безпека, дефіцит бюджету, державний борг, фінансова безпека держави, боргові проблеми, реструктуризація, дефолт

Анотація

Несприятлива макроекономічна та політична ситуація в країні у поєднанні із перманентним накопиченням боргових проблем у минулі періоди посилюють актуальність проблеми забезпечення боргової стійкості України в умовах сьогодення. Розглянуто склад та структуру державного боргу України у розрізі класифікаційних ознак. У статті акцентується увага на погіршенні боргового статусу України під впливом накопичених проблем. Проблематичним аспектом забезпечення боргової стійкості є постійне зростання розміру державного боргу України, який перевищує безпекові ліміти. Значною є частка заборгованості України у іноземній валюті, що створює додаткове валютне навантаження. Переважання зовнішнього боргу над внутрішнім посилює залежність від кредиторів. Вартість обслуговування боргів країни перевищує поточні можливості та вимагає реструктуризації державного боргу України. Боргові проблеми України знаходять своє відображення на борговій безпеці країни, що в свою чергу знижує її боргову стійкість.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010. № 2456-VI зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Вергелюк Ю. Ю. Використання ринкових джерел фінансування дефіциту державного бюджету в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка».2022. Вип. 24(52). С. 85-89.

Гарбінська-Руденко А.В., Лямзіна О.В. Поняття та значення державного боргу України в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. С. 259-263.

Гаркавенко В. І., Єршова Г. В. Вплив боргової політики держави на розвиток економіки України. Економіка і прогнозування. 2022. Вип.1. С.107-123.

Державний борг та гарантований державою борг. Міністерство фінансів України : веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg_osn_inf (дата звернення 01.11.2023р.)

Державний борг України. Мінфін : веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (дата звернення 01.11.2023р.)

Кубах Т. Г., Рябушка Л. Б. Боргова безпека України: теоретична та практична складова. Ефективна економіка. 2022. Вип.5. С.1-12.

Сочка К. Державний борг України: поточні реалії та проблеми. Acta Academiae Beregsasiensis. 2022. Вип. 2. С. 172-183.

Шемаєва Л. Г. Шляхи забезпечення боргової стійкості країни: міжнародний досвід у вимірі України. Національний інститут стратегічних досліджень : веб-сайт. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/shlyakhy-zabezpechennya-borhovoyi-stiykosti-krayiny-mizhnarodnyy-dosvid-u (дата звернення 01.11.2023р.)

Beqiraj E., Fedeli S., Forte F. Public debt sustainability: An empirical study on OECD countries. Journal of Macroeconomics, Elsevier. 2018. Vol. 58(C). Рр. 238–248.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 No 2456-VI zi zminamy ta dopovnenniamy. [Budget Code of Ukraine of 08.07.2010 No 2456-VI with amended and supplemented]. [in Ukrainian]

Verheliuk Yu.Yu.(2022) Vykorystannia rynkovykh dzherel finansuvannia defitsytu derzhavnoho biudzhetu v Ukrain [Using marketing sources for financing the state budget deficit in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika», no 24(52), pp. 85-89. [in Ukrainian]

Harbinska-Rudenko A.V., Liamzina O.V. (2022) Poniattia ta znachennia derzhavnoho borhu Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [The concept and significance of the national debt of Ukraine in the conditions of military status]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo, pp. 259-263. [in Ukrainian]

Harkavenko V.I., Yershova H.V. (2022). Vplyv borhovoi polityky derzhavy na rozvytok ekonomiky Ukrainy [The influence of government debt policy on the development of Ukraine`s economy]. Ekonomika i prohnozuvannia, no .1. pp.107-123. [in Ukrainian]

Derzhavnyi borh ta harantovanyi derzhavoiu borh. [public debt and government-guaranteed debt]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg_osn_inf ( accessed November 1, 2023).

Derzhavnyi borh Ukrainy [public debt]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/( accessed November 1, 2023).

Kubakh T.H., Riabushka L. B. (2022) Borhova bezpeka Ukrainy: teoretychna ta praktychna skladova [Debt security of Ukraine: theoretical and practical warehouse]. Efektyvna ekonomika, no.5. pp.1-12. [in Ukrainian]

Sochka K.(2022) Derzhavnyi borh Ukrainy: potochni realii ta problemy [public debt of Ukraine: current realities and problems]. Acta Academiae Beregsasiensis. No 2. pp. 172-183. [in Ukrainian]

Shemaieva L.H. Shliakhy zabezpechennia borhovoi stiikosti krainy [Ways to ensure debt sustainability of the country]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/shlyakhy-zabezpechennya-borhovoyi-stiykosti-krayiny-mizhnarodnyy-dosvid-u( accessed November 1, 2023).

Beqiraj E., Fedeli S., Forte F. (2018) Public debt sustainability: An empirical study on OECD countries. Journal of Macroeconomics Elsevier, no 58, pр. 238–248. [in English]

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Вергелюк, Ю., Болдова, А., & Москаленко, Н. (2023). ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-6
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ