БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Людмила Федевич Національний університет «Львівська політехніка»
  • Марта Ливдар Національний університет «Львівська політехніка»
  • Яна Межирицька Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: банки, банківська система, національний банк, банківські ресурси, прибутковість, стійкість

Анотація

Банківська система є елементом фінансової системи країни. Через банківську систему діє механізм розподілу фінансових ресурсів та грошових коштів, відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг. Нині політична та військова нестабільність, значна інфляція та загальна економічна дестабілізація негативно вплинули на банківський сектор та показники діяльності банків, що працюють на території України. Стійкість та стабільність банківського сектору країни є однією з найголовніших передумов досягнення сталого розвитку національної економіки, натомість недостатній їхній рівень може призвести до кризових явищ усередині країни. Ця стаття присвячена аналізу банківської системи України, зокрема досліджено основні зміни, які торкнулися банківського сектору України упродовж останніх років. Проаналізовано рейтинги в сфері надійності, прибутковості банків України, на основі яких зроблені висновки та подано пропозиції щодо вдосконалення теперішнього стану банків в країні.

Посилання

Гальперіна Д.О. Порівняльний аналіз банківської системи України та деяких країн світу / Д.О. Гальперіна, Ю.О. Ольвінська // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень : матер. конф. Одеса, 2015. С. 98–102.

Грубінка І.І. Особливості розвитку та сучасного стану банківської системи України в контексті державної монетарної політики / І.І. Грубінка // Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. №10. С. 579–582.

Кількість комерційних банків в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/2018

Корягіна Т.В., Сімон А.П., Телятник В.М. Причини та наслідки «очищення» банківської системи України в умовах кризи та економічної нестабільності / Корягіна Т.В., Сімон А.П., Телятник В.М. // Економічні статті «Молодий вчений». 2016. № 12 (39). С. 759–762.

Огляд банківського сектору. Періодичні видання Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80799454

Показники банківської системи. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

Рейтинг банков Украины: Прибыль за 2018 год. URL: https://maanimo.com/rates/banks

Рейтинг стійкості банків. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/

Тарасова О.В. Стан і тенденції розвитку банківської системи України / О.В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. 2014. № 3(23). С. 79–86.

Halperina D.O. (2015) Porivnialnyi analiz bankivskoi systemy Ukrainy ta deiakykh krain svitu [Comparative analysis of the banking system of Ukraine and some countries of the world Statistics – a tool for socio-economic research. (Odessa, Ukraine, ), pp. 98–102.

Hrubinka I.I. (2017) Osoblyvosti rozvytku ta suchasnoho stanu bankivskoi systemy Ukrainy v konteksti derzhavnoi monetarnoi polityky [Features of development and modern state of the banking system of Ukraine in the context of the state monetary policy]. Bulletin of socio-economic research. no. 10. pp. 579–582.

Minfin (2018) Kilkist komertsiinykh bankiv v Ukraini. [Electronic resource] Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/2018 (accessed 04 February 2019)

Koriahina T.V., Simon A.P., Teliatnyk V.M. (2016) [Features of development and modern state of the banking system of Ukraine in the context of the state monetary policy]. Economic Articles«Young Scientist». no. 12 (39). pp. 759–762.

Periodicals of the National Bank of Ukraine (2018) Overview of the banking sector. [Electronic resource] Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80799454 (accessed 02 February 2019)

Official site of the National Bank of Ukraine (2018) Indicators of the banking system. [Electronic resource] Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80799454 (accessed 02 February 2019)

The rating of Ukrainian banks (2018) Profit for 2018 [Electronic resource] Available at: https://maanimo.com/rates/banks (accessed 04 February 2019)

Minfin (2018) Rating of banks stability. [Electronic resource] Available at: https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/ (accessed 04 February 2019)

Tarasova O. V. (2014) Stan i tendentsii rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy [Status and trends of the banking system of Ukraine]. The economy of the food industry. no. 3 (23). pp. 79–86.

Переглядів статті: 9597
Завантажень PDF: 4947
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Федевич, Л., Ливдар, М., & Межирицька, Я. (2020). БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/25
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають