ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Ключові слова: фінансовий стан, абсолютні та відносні показники прибутковості, банкрутство, двофакторна модель Альтмана, п’ятифакторна модель Альтмана, функція Терещенка

Анотація

Проведено аналіз абсолютних (чистого доходу від реалізації, чистого фінансового результату) та відносних (рентабельність капіталу (активу), рентабельність активів за прибутком до оподаткування і сплати відсотків, рентабельність власного капіталу, рентабельність продаж (реалізованої продукції) показників прибутковості АТ «Укрзалізниця» за 2018р. - 6 міс. 2021р.. Встановлено, що основними факторами впливу на зниження чистого доходу, виникнення збитку у 2020-2021рр. є зовнішні (екзогенні) фактори: скорочення попиту на послуги пасажиро- та вантажоперевезення внаслідок пандемії COVID -19. Проведено оцінку ймовірності банкрутства АТ «Укрзалізниця» за 2018р. – 6 міс.2021р. на основі трьох- та п’ятифакторних моделей Альтмана та функції О. Терещенка. Встановлено, що за функцією О. Терещенка у 2020 році для АТ «Укрзалізниця» існувала найбільша ймовірність банкрутства. Запропоновано для зменшення рівня банкрутства провести санаційні заходи.

Посилання

Звітність АТ «Укрзалізниця» за 2017р. – 6 міс. 2021р. URL: https://www.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/kfz_msfz/ (дата звернення: 04.02.2022).

Янковець Т.М., Чернюк Ю.В. Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 58–62.

Федоцова А.В., Чичибабіна Д.Г. Оцінка ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств за моделлю Альтмана. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2042/ (дата звернення: 04.02.2022)

Іщенко Н.А. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства та шляхи його стабілізації. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2017. № 31. С. 256–265.

Власюк В.Є., Гордієнко К.О., Пшенична А.О. Оцінка ймовірності настання банкрутства вітчизняних підприємств за моделлю О.О. Терещенка. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/11.pdf (дата звернення: 17.02.2022).

Zvitnist AT «Ukrzaliznytsia» za 2017r. – 6 mis. 2021r. Available at: https://www.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/kfz_msfz/ (accessed 04 February 2022).

Yankovets T.M., Cherniuk Yu.V. (2021) Porivniannia suchasnykh modelei diahnostyky ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstva: zakordonnyi ta vitchyznianyi dosvid [Comparison of modern models of diagnostics of probability of bankruptcy of the enterprise: foreign and domestic experience]. Investments: practice and experience. Vol. 20, pp. 58–62.

Fedotsova A.V., Chychybabina D.H. Otsinka ymovirnosti bankrutstva vitchyznianykh pidpryiemstv za modelliu Altmana. Available at: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2042/ (accessed: 04 February 2022)

Ishchenko N.A. (2017) Diahnostyka ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstva ta shliakhy yoho stabilizatsii [Diagnosis of the probability of bankruptcy of the enterprise and ways to stabilize it]. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. Vol. 31, pp. 256–265.

Vlasiuk V.Ie., Hordiienko K.O., Pshenychna A.O. Otsinka ymovirnosti nastannia bankrutstva vitchyznianykh pidpryiemstv za modelliu O.O. Tereshchenka. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/11.pdf (accessed: 17 February 2022).

Переглядів статті: 400
Завантажень PDF: 665
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Ливдар, М., Чубка, О., & Фітяк, Д. (2022). ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-17
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ