РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ СУЧАСНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: комерційний банк, маркетинг, політика, соціальна мережа, клієнт, ефективність

Анотація

Робота присвячена дослідженню можливостей формування маркетингової політики комерційних банків за допомогою сучасних технологій соціальних мереж. Враховуючи мінливу ситуацію сьогодення спочатку навколо COVID-19, далі із запровадження воєнного стану в країні визначена необхідність перманентно моніторингу впливу конкретного маркетингового кроку, визначаючи найкращі можливості для успіху та оцінюючи будь-які зміни в найкращий час для публікації в соціальних мережах. Метою даного дослідження було виявлення та аналіз використання соціальних мереж у реалізації маркетингової політики комерційних банків. З урахуванням того, що переважна більшість платформ соціальних медіа мають вбудовані інструменти аналізу даних, дозволило відстежити прогрес, успіх і залучення нових клієнтів протягом досліджуваного терміну У здійсненому емпіричному дослідженні наведено дані щодо впливу маркетингової політики комерційних банків до початку пандемічного періоду, протягом та у терміни запровадження воєнного стану в Україні.

Посилання

Маркетинг у банках : навч. посібник / за ред. д.е.н. Р. М. Безус. Дніпро : Журфонд, 2019. 320 с.

Полагнин Д. Д., Катринуца К. І. Аналіз сучасного стану та здійснення маркетингу банківськими установами України. Молодий вчений. 2018. № 5(2). С. 743–747. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(2)__92

Шабага Т. М., Бунін А. О. Маркетингова стратегія комерційного банку. Бізнес-навігатор. 2016. № 2. С. 63–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2016_2_13

Akhter А., Jannat S., Fakir J., Das Р. Analyzing the Applications of Social Media Marketing on Banking Sector: A Research on Barishal City. International Journal of Business and Management Invention, 2021, 10(8)I, 01–09. DOI: https://doi.org/10.35629/8028-1008010109

Dutot V. A social identity perspective of social media’s impact on satisfaction with life. Psychol. Marke, 2020, 37, 759–772. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2011.01394.x

Felix R., Rauschnabel P. A.; Hinsch C. Elements of Strategic Social Media Marketing: A Holistic Framework. Journal of Business Research, 2016, 70, 118–126. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.05.001

Kumar B., Asheq A. A., Rahaman M., Karim M. M. Determinants of Social Media Marketing Adoption among SMEs: A Conceptual Framework. Academy of Marketing Studies Journal, 2019, 23(3), 1–6.

Mudondo C. D., Govender K. K. The Impact of Social Media Makerting on Zimbabwean. Commercial Bank Customers Brhaviour. Restaurant Business, 2019, 118(10), 373–390.

Pang H. Identifying associations between mobile social media users’ perceived values, attitude, satisfaction, and eWOM engagement: The moderating role of affective factors. Telematics Inform, 2021, 59. 101561. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101561

Roy D., Eti S. N., Jannat S. Analyzing the uses of different viral marketing techniques of bank: a study on a commercial bank. International Journal of Marketing Research Innovation, 2022, 6(1), 1–13. DOI: https://doi.org/10.46281/ijmri.v6i1.1565

Social media marketing: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing).

Tapiwa M. A. The Impact of Social Media Marketing on Brand Equity in the Commercial Banking Sector of Zimbabwe, 2022. SSRN. URL: https://ssrn.com/abstract

Tuten T. L., Solomon M. Social media marketing. London, United Kingdom, Sage Publications Ltd, 2017, 448 р.

Marketynh u bankakh: navch.posibnyk (2019) [Marketing in banks] za red. d.e.n. R. M. Bezus. Dnipro: Zhurfond, 320 р. (in Ukrainian)

Polahnyn, D. D., & Katrynutsa, K. I. (2018) Analiz suchasnoho stanu ta zdiisnennia marketynhu bankivskymy ustanovamy Ukrainy [Analysis of the current state and implementation of marketing by banking institutions of Ukraine]. Molodyi vchenyi, 5(2), 743–747. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(2)__92 (in Ukrainian)

Shabaha, T. M., & Bunin A. O. (2016) Marketynhova stratehiia komertsiinoho banku [Marketing strategy of a commercial bank]. Biznes-navihator, 2, 63–67. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2016_2_13 (in Ukrainian)

Akhter, А., Jannat, S., Fakir, J., & Das, Р. (2021) Analyzing the Applications of Social Media Marketing on Banking Sector: A Research on Barishal City. International Journal of Business and Management Invention, 10(8)I. 01–09. DOI: https://doi.org/10.35629/8028-1008010109

Dutot, V. (2020) A social identity perspective of social media’s impact on satisfaction with life. Psychol. Marke, 37, 759–772. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2011.01394.x

Felix, R., Rauschnabel, P. A., & Hinsch, C. (2016) Elements of Strategic Social Media Marketing: A Holistic Framework. Journal of Business Research, 70. 118–126. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.05.001

Kumar, B., Asheq, A. A., Rahaman, M., & Karim, M. M. (2019) Determinants of Social Media Marketing Adoption among SMEs: A Conceptual Framework. Academy of Marketing Studies Journal, 23(3), 1–6.

Mudondo, C. D., & Govender, K. K. (2019) The Impact of Social Media Makerting on Zimbabwean. Commercial Bank Customers Brhaviour. Restaurant Business, 118(10), 373–390.

Pang, H. (2021) Identifying associations between mobile social media users’ perceived values, attitude, satisfaction, and eWOM engagement: The moderating role of affective factors. Telematics Inform, 59. 101561. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101561

Roy, D., Eti, S. N., & Jannat, S. (2022) Analyzing the uses of different viral marketing techniques of bank: a study on a commercial bank. International Journal of Marketing Research Innovation, 6(1), 1–13. DOI: https://doi.org/10.46281/ijmri.v6i1.1565

Social media marketing. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing).

Tapiwa, M. A. (2022) The Impact of Social Media Marketing on Brand Equity in the Commercial Banking Sector of Zimbabwe. SSRN. Available at: https://ssrn.com/abstract

Tuten, T. L., & Solomon, M. (2017) Social media marketing. London, United Kingdom, Sage Publications Ltd.

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Федевич, Л., & Блавт, А. (2022). РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ СУЧАСНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-23
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ