СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Анна Орел Сумський національний аграрний університет
  • Віктор Дяченко Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: органічне сільське господарство, органічна продукція, органічне землеробство, ринок, рослинництво, виробництво, сільськогосподарська продукція, сертифікація, SWOT-аналіз, управління ризиками, конкурентоспроможність

Анотація

У статті розглянуто аспекти органічного землеробства в сучасних умовах господарювання. Встановлено динамічність розвитку європейського ринку органічної сільськогосподарської продукції. Визначено світових лідерів серед країн-виробників органічної продукції. Визначено фактори актуалізації органічного землеробства в Україні. Встановлено наслідки переходу на органічне землеробство в перехідний період. Визначено наслідки від використання інтенсивного відвального методу обробки ґрунту. Визначено основні принципи органічного землеробства. Визначено законодавчі вимоги при виробництві органічної продукції галузі рослинництва. Зазначено, що органічна продукція повинна бути сертифікована відповідними вітчизняними або міжнародними акредитованими органами. Визначено вплив органічного землеробства на якість продовольчої продукції. Здійснено порівняння собівартості органічного методу вирощування продукції на різних етапах розвитку технології з традиційним методом. Проведений SWOT-аналіз розвитку органічного виробництва як елемента диверсифікації бізнесу для сільськогосподарських товаровиробників. Визначені інструменти управління ризиками при виробництві органічної продукції. Встановлено фактори, що потребують розвитку для підвищення конкурентоспроможності органічної продукції.

Посилання

FiBL & IFOAM. the World of organic agriculture (2021). URL: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf

Danko, Y., & Nifatova, O. (2022). Agro-sphere determinants of green branding: eco-consumption, loyalty, and price premium. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 1–9.

Research of factors of development of agriculture in Ukraine: methodical approach on the basis of econometric modeling / Yu. Danko, O. Nifatova, V. Orel, V. Zhmailo, T. Lutska // Review of Economics and Finance. – 2022. – Vol. 20. – P. 581–587.

Антонець А.С. Формування ринку екологічно безпечної продукції при органічному землеробстві. Економіка АПК. 2010. № 12. С. 75–79.

Артиш В.І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України. Економіка АПК. 2012. № 7. С. 19–23.

Біологічний захист рослин / за ред. О.А. Деречі, Є.М. Данкевича, В.М. Венгера, В.А. Мельниченка. Житомир, 2007. 16 с.

Грабак Н.Х., Топіха І.Н., Шевель І.В. Основи ведення сільського господарства та охорона земель : навч. посіб. Київ : Професіонал, 2006. 496 с.

Данько Ю.І., Блюмська-Данько К.В., Галинська А.В. (2017). Маркетингова система формування конкурентоспроможності аграрних підприємств. Бизнес информ. 2017. № 1. С. 353–357.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Кн. 4. Львів : Видавнича компанія «АРС», 2015. 136 с.

Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування : навч. посіб./ за ред. Т.М. Димань. Київ : Лібра, 2006. 304 с.

Жибак М.М., Христенко Г.М. Світовий ринок органічної продукції: сучасний стан та перспективи розвитку. Економічний форум. 2019. № 3. С. 3–8.

Завадська Ю.С. Ринок органічної агропродовольчої продукції: методологія становлення та розвитку : монографія / за наук. ред. О.М. Яценко. Житомир : Полісся, 2015. 216 с.

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text

Методика випробування і застосування пестицидів / за ред. проф. С.О. Трибеля. Київ : Світ, 2001. 448 с.

Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області. Практичні рекомендації / С.С. Антонець, А.С. Антонець, В.М. Писаренко та ін. Полтава : РВВ ПДАА, 2010. 200 с.

Смаглій О. Ф. Агроекологія : навч. посіб. Київ : Вища освіта, 2006. 671 с.

Ульянченко О.В., Шиян Д.В., Герасименко Ю.С. Прогнозування світових тенденцій розвитку ринку органічної продукції. Ефективна економіка. 2020. № 10. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.9

Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко A.B. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку. Kиїв : TOB «ДІА», 2015. 248 с.

FiBL & IFOAM. the World of organic agriculture (2021). URL: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf

Danko, Y., & Nifatova, O. (2022). Agro-sphere determinants of green branding: eco-consumption, loyalty, and price premium. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 1–9.

Research of factors of development of agriculture in Ukraine: methodical approach on the basis of econometric modeling / Yu. Danko, O. Nifatova, V. Orel, V. Zhmailo, T. Lutska // Review of Economics and Finance. – 2022. – Vol. 20. – P. 581–587.

Antonets A.S. Formuvannia rynku ekolohichno bezpechnoi produktsii pry orhanichnomu zemlerobstvi. Ekonomika APK. 2010. № 12. S. 75–79.

Artysh V.I. Osoblyvosti orhanichnoho ahrovyrobnytstva v kontseptsii staloho rozvytku APK Ukrainy. Ekonomika APK. 2012. № 7. S. 19–23.

Biolohichnyi zakhyst roslyn / za red. O.A. Derechi, Ye.M. Dankevycha, V.M. Venhera, V.A. Melnychenka. Zhytomyr, 2007. 16 s.

Hrabak N.Kh., Topikha I.N., Shevel I.V. Osnovy vedennia silskoho hospodarstva ta okhorona zemel : navch. posib. Kyiv : Profesional, 2006. 496 s.

Danko Yu.I., Bliumska-Danko K.V., Halynska A.V. (2017). Marketynhova systema formuvannia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv. Biznes inform. 2017. № 1. S. 353–357.

Dovidnyk standartiv YeS shchodo rehuliuvannia orhanichnoho vyrobnytstva ta markuvannia orhanichnykh produktiv. Kn. 4. Lviv : Vydavnycha kompaniia «ARS», 2015. 136 s.

Ekotrofolohiia. Osnovy ekolohichno bezpechnoho kharchuvannia : navch. posib./ za red. T.M. Dyman. Kyiv : Libra, 2006. 304 s.

Zhybak M.M., Khrystenko H.M. Svitovyi rynok orhanichnoi produktsii: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Ekonomichnyi forum. 2019. № 3. S. 3–8.

Zavadska Yu.S. Rynok orhanichnoi ahroprodovolchoi produktsii: metodolohiia stanovlennia ta rozvytku : monohrafiia / za nauk. red. O.M. Yatsenko. Zhytomyr : Polissia, 2015. 216 s.

Zakon Ukrainy «Pro vyrobnytstvo ta obih orhanichnoi silskohospodarskoi produktsii ta syrovyny». Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2018, № 36, st.275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text

Metodyka vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv / za red. prof. S.O. Trybelia. Kyiv : Svit, 2001. 448 s.

Orhanichne zemlerobstvo: z dosvidu PP «Ahroekolohiia» Shyshatskoho raionu Poltavskoi oblasti. Praktychni rekomendatsii / S.S. Antonets, A.S. Antonets, V.M. Pysarenko ta in. Poltava : RVV PDAA, 2010. 200 s.

Smahlii O. F. Ahroekolohiia : navch. posib. Kyiv : Vyshcha osvita, 2006. 671 s.

Ulianchenko O.V., Shyian D.V., Herasymenko Yu.S. Prohnozuvannia svitovykh tendentsii rozvytku rynku orhanichnoi produktsii. Efektyvna ekonomika. 2020. № 10. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.9

Shkuratov O.I., Chudovska V.A., Vdovychenko A.B. Orhanichne silske hospodarstvo: ekoloho-ekonomichni imperatyvy rozvytku. Kyiv : TOB «DIA», 2015. 248 s.

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Орел, А., & Дяченко, В. (2023). СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-91
Розділ
ЕКОНОМІКА