ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • Анна Орел Сумський національний аграрний університет
  • Валерій Жмайлов Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: комунікація, спілкування, поведінкова мова, комунікативні бар’єри, навички, комунікатори, одержувач

Анотація

У даній статті досліджено практичні аспекти, види та пошуки напрямів застосування і подолання комунікативних бар’єрів у сучасному суспільстві. Розглянуто застосування комунікативних бар’єрів у спілкуванні, які зумовлені різними чинниками впливу. Досліджено їх виникнення, умови та причини виникнення та направлення. А головним є усвідомлення важливості і дотримання нормальних людських взаємин як у суспільстві так і робочих стосунках у будь-якій діяльності. З даного аналізу можна одержати якісний результат, який закладається у розумінні і дає ефект терпіння до особистості або ж партнера зі спілкування та комунікації один з одним. Вивчення даної проблематики щодо подолання комунікативних бар’єрів, як правило, є наслідком процесу спілкування де не приділяється достатньої уваги вивченню психології до комунікації. Наукове дослідження показало, що не в достатній мірі враховуються фактори професійної та робочої адаптації особистості до нового для неї колективу, а також налагодження певних ділових та індивідуальних контактів з людьми. Перераховані фактори порушують процес суспільного спілкування, і призводять до комунікативних бар’єрів, що дає підставу до негативного впливу на розвиток особистості, який спричинює виникнення конфліктів між особистостями. Цим пояснюється актуальність дослідження умов і чинників, які дають змогу сприяти реалізації особистості в спілкуванні без перешкод, врівноважують та спрощуються напрями теми на прямий контакт із співрозмовником задля отримання зворотного зв’язку, не даючи змогу виникненню комунікативних бар’єрів, і сприяти уникнення їх, якщо вони виникають.

Посилання

Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Швець М. Я. та ін. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики. Київ: «Квіц», 2002. 296 с.

Бухтатий О., Радченко О., Головченко Г. Україна медійна: на порозі інформаційної революції. Київ : Видавець СВС Панасенко, 2015. 208 с.

Різун В.В. Теорія масової комунікації. Київ : Видавничий центр “Просвіта”, 2008. 260 с.

Драчов Є.В. Сутність та функції комунікації в системі державного управління. Науковий вісник Академії муніципального управління. 2014. (Управління; 3). С. 159–167.

Мазур В.Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313

Романенко Є.О. Становлення та розвиток комунікативної політики держави : дис. докт. держ. упр. : 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Київ, 2015. 453 с.

Енциклопедичний словник з державного управління: / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А. Михненко та ін.. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. 2-е вид., доп. і перероб. Київ : Генеза, 2004. 736 с.

Яковлева Н.В. Науково-теоретичнi пiдходи до вивчання проблеми комунiкативних бар'єрів. Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д.-К., 2002. Т. ІV, ч. 5. С. 290–295.

Kaluzhnyi, V.O. Shamrai, M.Y. and Shvetz, M.Y. (2002), Informatsijne zabezpechennia upravlins'koi diial'nosti v umovakh informatyzatsii:orhanizatsijno-pravovi pytannia teorii i praktyky [Information support management activiti esintermsofin formation, organizational and legalis sues of theory and practice], Kvitz Kyiv, Ukraine.

Buchtatyi, O. Radchenko, O. and Holovchenko, H. (2015), Ukraina medijna: na porozi informatsijnoi revoliutsii [Media Ukraine: on the threshold of the information revolution], SVS Panasenko, Kyiv, Ukraine.

Rizun, V.V. (2008), Teoriia masovoi komunikatsii [The theory of mass communication], Prosvita, Kyiv, Ukraine.

Drachov, Y.V. (2014), ”The essence and function of communication in public administration”, Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia.

Mazur, V.H. (2011), ”Communication as a mechanism of interaction between public authorities and the public at regional level”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol.8, availableat: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313.

Romanenko, Y.O. (2015), ”The formation and development of the communication policy”, Abstractof Ph.D. dissertation, Public administration, National Academy of public administration under the president of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Surmin V., Bakumenko A., Muchnenko A., Kovbasyuk V., Trochunskyi U. (2010), Entsyclopedic Dictionary of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine Kyiv, Ukraine.

Shemshuchenko, Y.S. Babkina, V.D. and HorbatenkoV.P. (2004), Politolohichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Political Science Encyclopedic Dictionary], 2nd ed, Heneza, Kyiv, Ukraine.

Yakovleva, N.V. (2002), ”Naukovo-teoretychni pidkhody do vyvchannya problemy komunikatyvnykh bar'yeriv”, Instytutu psykholohiyi im. H.S.Kostyuka APN Ukrayiny,T.IV, ch. 5, Kyiv, Ukraine.

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Орел, А., & Жмайлов, В. (2022). ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-100
Розділ
ЕКОНОМІКА