ЕТАПИ ТА РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Ключові слова: фінансові інновації, технології, фінансові послуги, інноваційні перетворення, трансформація, цифровізація, стратегії

Анотація

Цифрова трансформація стала необхідним фактором для вдосконалення управління інноваціями в різних галузях, включаючи банківську сферу. В даному науковому дослідженні обґрунтовується роль цифрової трансформації у підвищенні ефективності процесів управління інноваціями в банках. Цифрова трансформація включає в себе впровадження новітніх технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн, аналітика даних та інші, що революціонізують банківську діяльність. Вона дозволяє банкам покращити процеси внутрішнього управління, забезпечити вищу точність прийняття рішень та підвищити якість обслуговування клієнтів. Цифрова трансформація також стимулює інновації в банківському секторі. Вона дозволяє банкам легко взаємодіяти з фінтех-компаніями та стартапами, розробляти нові фінансові продукти та послуги, а також змінює спосіб спілкування з клієнтами через мобільні додатки та онлайн-платформи. Усе це сприяє підвищенню конкурентоспроможності банків і дозволяє їм швидше адаптуватися до змінних ринкових умов. Таким чином, цифрова трансформація відіграє важливу роль у вдосконаленні управління інноваціями у банківській сфері, допомагаючи банкам зберігати свою конкурентну перевагу і задовольняти потреби сучасних клієнтів. Ця тема також досліджує вплив цифрової трансформації на процес управління інноваціями в сучасних організаціях. З впровадженням новітніх технологій та цифрових стратегій змінюються підходи до створення та впровадження інноваційних рішень. Аналізуються ключові аспекти цифрової трансформації, такі як штучний інтелект, аналітика даних, інтернет речей, які сприяють прискоренню циклу розробки продукту та покращенню стратегій управління інноваціями. Дослідження також вивчає виклики, що виникають під час впровадження цифрових ініціатив у контексті інноваційного управління, і пропонує рекомендації для ефективного вирішення цих завдань. Результати дослідження можуть слугувати як підстава для розробки стратегій цифрової трансформації, спрямованих на оптимізацію процесів управління інноваціями та підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах швидко змінюючого бізнес-середовища.

Посилання

Науменко С. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні. Вісник Національного банку України. 2014. № 11. С. 31¬37.

Степура А. Т. Банківські інновації: сутність та значення у кредитуванні малого і середнього бізнесу. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 14. С. 131¬135.

Чайковський Я. І., Ковальчук Я. Ю. Банківські інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг. Світ фінансів. 2018. Вип. 4. С. 121¬136.

Міщенко С. В. Формування ефективної структури фінансового сектору України: дис. канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2009. 246 с.

Карчева І. Я. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України в контексті концепції банк 3.0. Фінансовий простір. 2015. № 3 (19). С. 299–309.

Балянт Г. Впровадження банківських інновацій та необхідність управління можливими ризиками. Наука молода. 2012. Вип. 17. С. 64–69.

Постанова «Про впровадження в Україні Національної системи масових електронних платежів (витяг)» (дата звернення: 14.11.2023).

https://ips.ligazakon.net/document/PB97012

Корнєєв, В. Фінансові інновації банків і можливості диверсифікації банківських послуг. Світ фінансів. Тернопіль: ТНЕУ, 2011. № 2. С. 74¬81.

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року https://bank.gov.ua/ua/files/DDWIAwXTdqjdClp

Розвиток фінтеху в Україні https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025

Поченчук Г. М. FinTech у структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 49¬55.

Рубанов П. М. Аналіз сутності FinTech інновацій. Вісник ХНУ. 2019. №4. Том 2. С. 73-76.

Naumenko S. (2014) Finansova inklyuzyvnistʹ ta problemy zabezpechennya dostupu naselennya do bazovykh finansovykh posluh v Ukrayini [Financial inclusion and problems of ensuring access of the population to basic financial services in Ukraine]. Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, no. 11, pp. 31¬37.

Stepura A. T. (2017) Bankivsʹki innovatsiyi: sutnistʹ ta znachennya u kredytuvanni maloho i serednʹoho biznesu [Banking innovations: essence and importance in lending to small and medium-sized businesses]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, no. 14, pp. 131¬135.

Chaikovsky Ya. I. and Kovalchuk Ya. Yu. (2018) Bankivsʹki innovatsiyi: perspektyvy ta zahrozy elektronnykh bankivsʹkykh posluh [Banking innovations: prospects and threats of electronic banking services]. Svit finansiv, no. 4, pp. 121¬136.

Mishchenko S. V. (2009) Formation of the effective structure of the financial sector of Ukraine, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Kyiv, Ukraine.

Karcheva I. Ya. (2015) Suchasni tendentsiyi innovatsiynoho rozvytku bankiv Ukrayiny v konteksti kontseptsiyi bank 3.0 [Modern trends in the innovative development of Ukrainian banks in the context of the concept of Bank 3.0]. Finansovyy prostir, no. 3(19), pp. 299–309.

Balyant H. (2012) Vprovadzhennya bankivsʹkykh innovatsiy ta neobkhidnistʹ upravlinnya mozhlyvymy ryzykamy [Implementation of banking innovations and the need to manage possible risks]. Nauka moloda, no. 17, pp. 64–69.

National bank of Ukraine (1997) Resolution "On the introduction of the National System of Mass Electronic Payments in Ukraine (excerpt)" Available at: https://ips.ligazakon.net/document/PB97012(accessed November 14, 2023).

Korneev V. (2011) Finansovi innovatsiyi bankiv i mozhlyvosti dyversyfikatsiyi bankivsʹkykh posluh [Financial innovations of banks and opportunities for diversification of banking services]. Svit finansiv, no. 2, pp. 74¬81.

Stratehiya rozvytku fintekhu v Ukrayini do 2025 roku [Fintech development strategy in Ukraine until 2025]. Available at:https://bank.gov.ua/ua/files/DDWIAwXTdqjdClp (accessed November 14, 2023).

Rozvytok fintekhu v Ukrayini [Fintech development in Ukraine]. Available at:https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025 (accessed November 14, 2023).

Pochenchuk H. M. (2018) FinTech u strukturi finansovoyi systemy [FinTech in the structure of the financial system]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. no. 21, pp. 49¬55.

Rubanov P. M. (2019) Analiz sutnosti FinTech innovatsiy [Analysis of the essence of FinTech innovations]. Visnyk KHNU, no. 4, vol. 2, pp. 73¬76.

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Орел, А., & Дяченко, В. (2023). ЕТАПИ ТА РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-30
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ