СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ ЯК СИСТЕМА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Ключові слова: спеціалізований туризм, креативні індустрії, ативні проєкти, туристичний попит, креативний простір

Анотація

В статті визначено роль об’єктів креативної економіки, які зумовлюють зростання туристичних потоків, наповнюють національний бюджет та забезпечують стале економічне зростання країни. Мета дослідження – аналіз потенціалу спеціалізованого туризму України в контексті розвитку креативних індустрій. Дослідження проведено з використанням поєднання кількісних та якісних методів аналізу. Наведено критерії креативності, охарактеризовано основних учасників креативної економіки, розкрито стратегічний потенціал креативних індустрій з точки зору створення регіональних брендів та концепції спеціалізованого туризму. Визначено сектори креативних індустрій, які слугують ресурсною базою для формування та розвитку певних видів спеціалізованого туризму. Встановлено, що динаміка економічних показників розвитку креативних індустрій, на яких базується виникнення спеціалізованих видів туризму, є позитивною та сталою. Проаналізовано практику країн Європейського Союзу, які через туристичний бізнес капіталізують креативні та культурні індустрії. Показано, що в Україні сформовано певний досвід створення креативних просторів та креативних проєктів, орієнтованих як на внутрішній, так і на в’їзний туризм. Практичне значення дослідження полягає у позитивних висновках щодо можливості розвитку спеціалізованого туризму з урахуванням найкращих світових практик та національних особливостей. Запропоновано стратегічні напрями культурної та економічної політики щодо підтримки розвитку креативних індустрій.

Посилання

Лозинський Р., Кучинська І. Спеціалізований (нішевий) туризм: розвиток концепції в українській і зарубіжній науковій літературі. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 170–182.

Read S. E., Hawkins E. L., Shafer, E. L., Rovelstad J. M. A prime force in the expansion of tourism in the next decade: special interest travel. Tourism Marketing and Management Issues. 1980. P. 193–202.

Богатирьова, Г.А., Головань М.Г., Горіна Г.О., Літвінова-Головань О.П., Коптєва Т.С., Снігур К.В. Спеціалізований туризм : навч. посіб. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. 173 с.

Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку. URL: https://unctad.org/ (дата звернення: 05.04.2023).

Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 № 2778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення: 14.04.2023).

Як економізувати культурні та креативні проєкти: досвід інших країн та чи можливо в Україні. URL: https://creativeeurope.in.ua/posts/cci-projects-economization (дата звернення: 05.04.2023).

Податкові надходження у сфері креативних індустрій в Україні: І квартал 2022 vs І квартал 2021. URL: https://mkip.gov.ua/news/7654.html (дата звернення: 05.04.2023).

Галахова Т.О. Креативні індустрії: теоретично-методологічні підходи вивчення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 9(4). С. 9–13.

Ціватий В.Г. Культурна спадщина, культурні та креативні індустрії в умовах поліцентричного світоустрою ХХІ століття: інституціональна історія і сучасні міжнародні відносини (темпоральний дискурс). Креативний простір. 2022. № 10. С. 24–26.

Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України: звіт Центру аналізу міжнародної торгівлі Trade+ при Київській школі економіки. Київ : KSE, 2020. 111 с.

Чорна Н. Креативні індустрії та їх роль у розвитку культурно-пізнавального туризму. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-37

Панова І.О., Степаненко В.І. Креативна економіка як фактор формування міжнародного туристичного іміджу країни. Бізнес Інформ. 2022. № 3. С. 72–78.

Russo A.P. and van der Borg J. Planning considerations for cultural tourism: a case study of four European cities. Tourism Management. 2002. Vol. 23 No. 6. P. 631–637.

Noonan L. The role of culture as a determinant of tourism demand: evidence from European cities. International Journal of Tourism Cities. 2023. Vol. 9. No. 1. P. 13–34. DOI: https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2021-0154

Lozynskyi, R. & Kuchynska, I. (2018). Spetsializovanyi (nishevyi) turyzm: rozvytok kontseptsii v ukrainskii i zarubizhnii naukovii literaturi [Specialized (niche) tourism: development of the concept in Ukrainian and foreign scientific literature]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna – Bulletin of Lviv University. The series is geographical, 52, 170–182. [in Ukrainian]

Read, S. E., Hawkins, E. L., Shafer, E. L., & Rovelstad, J. M. (1980). A prime force in the expansion of tourism in the next decade: special interest travel. Tourism Marketing and Management Issues, 193–202.

Bohatyrova, H.A., Holovan, M.H., Horina, H.O., Litvinova-Holovan, O.P., Koptieva, T.S., & Snihur, K.V. (2021). Spetsializovanyi turyzm [Specialized tourism]. navch. posib. [tutorial]. Kryvyi Rih: DonNUET. [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Konferentsii OON z torhivli ta rozvytku [Official website of the United Nations Conference on Trade and Development]. Available at: https://unctad.org/ (accessed April 05, 2023).

Pro kulturu : Zakon Ukrainy vid 14 hrudnia 2010 roku № 2778-VI [On culture: Law of Ukraine dated December 14, 2010 No. 2778-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (accessed April 05, 2023).

Yak ekonomizuvaty kulturni ta kreatyvni proiekty: dosvid inshykh krain ta chy mozhlyvo v Ukraini [How to economize cultural and creative projects: the experience of other countries and whether it is possible in Ukraine]. Available at: https://creativeeurope.in.ua/posts/cci-projects-economization (accessed April 05, 2023).

Podatkovi nadkhodzhennia u sferi kreatyvnykh industrii v Ukraini: I kvartal 2022 vs I kvartal 2021 [Tax revenues in the field of creative industries in Ukraine: Q1 2022 vs Q1 2021]. Available at: https://mkip.gov.ua/news/7654.html (accessed April 05, 2023).

Halakhova, T.O. (2014) Kreatyvni industrii: teoretychno-metodolohichni pidkhody vyvchennia [Creative industries: theoretical and methodological approaches to study]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic sciences, 52, 170–182. [in Ukrainian]

Tsivatyi, V.H. (2022) Kulturna spadshchyna, kulturni ta kreatyvni industrii v umovakh politsentrychnoho svitoustroiu KhKhI stolittia: instytutsionalna istoriia i suchasni mizhnarodni vidnosyny (temporalnyi dyskurs) [Cultural heritage, cultural and creative industries in the conditions of the polycentric world system of the 21st century: institutional history and modern international relations (temporal discourse)]. Kreatyvnyi prostir – Creative space, 10, 24–26. [in Ukrainian]

Kreatyvni industrii: vplyv na rozvytok ekonomiky Ukrainy: zvit Tsentru analizu mizhnarodnoi torhivli Trade+ pry Kyivskii shkoli ekonomiky [Creative industries: impact on the development of the economy of Ukraine: report of the International Trade Analysis Center Trade+ at the Kyiv School of Economics]. Kyiv: KSE. [in Ukrainian]

Chorna, N. (2023) Kreatyvni industrii ta yikh rol u rozvytku kulturno-piznavalnoho turyzmu [Creative industries and their role in the development of cultural and educational tourism]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-37 [in Ukrainian]

Panova, I.O. & Stepanenko, V.I. (2022) Kreatyvna ekonomika yak faktor formuvannia mizhnarodnoho turystychnoho imidzhu krainy [Creative economy as a factor in the formation of the country's international tourist image]. Biznes Inform – Business Inform, 3, 72–78. [in Ukrainian]

Russo, A.P. & van der Borg, J. (2002) Planning considerations for cultural tourism: a case study of four European cities. Tourism Management, 23(6), 631–637.

Noonan, L. (2023) The role of culture as a determinant of tourism demand: evidence from European cities. International Journal of Tourism Cities, 9(1), 13–34. DOI: https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2021-0154

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Васильєва, О., Домашенко, С., & Каптюх, Т. (2023). СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ ЯК СИСТЕМА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ . Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-54

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають