ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: туризм, цифровізація, інновації, війна

Анотація

Це дослідження підкреслює важливість інновацій та діджиталізації для розвитку туристичної галузі в контексті глобальної цифрової економіки. Хоча Україна все ще стикається зі значними викликами у своїй туристичній галузі, країна має потенціал для того, щоб запровадити діджиталізацію та стати лідером в інноваційних туристичних практиках. Мета дослідження – показати напрями цифрового інноваційного розвитку вітчизняного туризму в контексті сучасних викликів. Дослідження проводилося з використанням змішаного підходу, що поєднує якісні та кількісні методи дослідження. Було проведено всебічний огляд літератури для виявлення останніх тенденцій та найкращих практик у сфері інновацій та діджиталізації в туризмі. Крім того, були проведені тематичні дослідження українських туристичних підприємств для визначення викликів та можливостей впровадження інновацій та діджиталізації в українській туристичній галузі. Результати дослідження показали, що хоча використання цифрових технологій у туризмі все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку в Україні, є кілька сфер, де діджиталізація набирає обертів. Це електронні квитки, електронне бронювання, медичний туризм, цифрова реклама та віртуальні тури. Незважаючи на значний вплив війни, що триває, на інфраструктуру країни та туристичну галузь, Україна має потенціал стати лідером у сфері туристичних інновацій та діджиталізації. Практичне значення цього дослідження полягає у визначенні ключових сфер для інновацій та діджиталізації в українській туристичній галузі, а також потенціалу України для розвитку її можливостей у сфері цифрового туризму.

Посилання

Hi-Tech Office Ukraine, Ukrainian Institute of Future. Digital Agenda of Ukraine, 2021. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-13

A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence. European Commission, 2015. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0100&from=EN

Polozova T., Sheiko I. Perspectives and challenges of digital development in Ukraine. Conference: ІІ International Scientific and Practical Conference «Modern Strategies for Economic Development: Science, Innovation and Business Education»At: Kharkiv, NURE, Ukraine. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/355945300_PERSPEVCTIVES_AND_CHALLENGES_OF_DIGITAL_DEVELOPMENT_IN_UKRAINE

Saiko V., Luchko H. Tendencies in Development of Digitalization in Ukraine. Business Inform, 7 (522), 2021, pp. 109–114. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-109-114

Hlazova A. Divergence of the digitalization concept in Ukraine and in the world. Finance of Ukraine, 2021, 10, pp. 35–40. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2021.10.035

Dovgal O., Dovgal G., Ishchenko M. Prospects for digitalization of the economy of Ukraine: opportunities and threats. Bulletin of KhNU named after V.N. Karazin, 2021, 13, pp. 78-88. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-08

Крупський О. П. Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ». 2015. № 4. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4ba40b3d392.pdf

Жукович І. А. Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти. Наука та наукознавство. 2017. №2 (95). URL: https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_2_6.pdf

Опанащук Ю. Я., Колісниченко Т. О., Вергун А. М. Світові досягнення та інноваційні технології в туристичному та готельному бізнесі. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2021. № 27. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19389/1/Опанащук_Колісниченко_Вергун.pdf

Сагірова А. С. (2019, 16–17 травня). Потенціал ІТ-технологій у стимулюванні ринку туристичних послуг. Університетська наука. 2019, Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Т. 4, с. 103–104), Маріуполь, Україна. Приазовський державний технічний університет. URL: http://tourism.knukim.edu.ua/article/view/249696/247135

Оливко О. А., Феш М. С. (2017, 28–29 квітня). Переваги інтернет-бронювання готелів. В Міжнародний бізнес та замковий туризм в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (с. 193–194), Тернопіль-Збараж, Україна. Тернопільський національний економічний університет

Гуцол А. (2015). Інноваційні технології в туризмі. ПП «Поліграф-Сервіс».

Travel & Tourism Development Index 2021 Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future. WEF. 2021. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf

Український туризм після перемоги буде іншим. Укрінформ. 2023. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3680587-ukrainskij-turizm-pisla-peremogi-bude-insim.html

Hi-Tech Office Ukraine, Ukrainian Institute of Future. Digital Agenda of Ukraine, 2021. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-13

European Commission. (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0100&from=EN

Polozova, T., & Sheiko, I. (2021). Perspectives and challenges of digital development in Ukraine. Conference: ІІ International Scientific and Practical Conference «Modern Strategies for Economic Development: Science, Innovation and Business Education». At: Kharkiv, NURE, Ukraine. Available at: https://www.researchgate.net/publication/355945300_PERSPEVCTIVES_AND_CHALLENGES_OF_DIGITAL_DEVELOPMENT_IN_UKRAINE

Saiko, V., & Luchko, H. (2021). Tendencies in Development of Digitalization in Ukraine. Business Inform, 7 (522), 109–114. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-109-114

Hlazova, A. (2021). Divergence of the digitalization concept in Ukraine and in the world. Finance of Ukraine, 10, 35–40. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2021.10.035

Dovgal, O., Dovgal, G., & Ishchenko, M. (2021). Prospects for digitalization of the economy of Ukraine: opportunities and threats. Bulletin of KhNU named after V.N. Karazin, 13, 78–88. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-08

Krupskyi, O. P. (2015). Konzeptual'ni zasady upravlinnya innovatsiynoyu diyal'nistyu turystychnykh pidpryyemstv [Conceptual principles of managing innovative activity of tourism enterprises]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriya «Menedzhment innovatsiy», 4. Available at: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4ba40b3d392.pdf

Zhukovych, I. A. (2017). Innovatsii v turizmi: osnovni teoretychni ta praktichni aspekty [Innovations in tourism: basic theoretical and practical aspects]. Nauka ta naukoznastvo, 2 (95). Available at: https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_2_6.pdf [in Ukrainian]

Opanashchuk, Y.Ya., Kolisnychenko, T.O., & Vergun, A.M. (2021). Svitovi dosiahnennia ta innovatsiini tekhnolohii v turystychnomu ta hotelnomu biznesi [World achievements and innovative technologies in tourism and hotel business]. Problems of innovative investment development, 27. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19389/1/Опанащук_Колісниченко_Вергун.pdf [in Ukrainian]

Sagirova, A. S. (2019, May 16–17). Potentsial IT-tehnolohiy u stimulyuvanni rynku turystychnykh posluh [The potential of IT technologies in stimulating the tourism services market]. Universytetska nauka. Proceedings of the International Scientific and Technical Conference (Vol. 4, pp. 103–104). Mariupol, Ukraine: Pryazovs'kyi State Technical University. [in Ukrainian]

Olyvko O. A., & Fesh M. S. (2017, April 28–29). Perevahy internet-bronuvannia hoteliv [Advantages of online hotel booking]. In Mizhnarodnyi biznes ta zamkovyi turizm v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 193–194). Ternopil-Zbarazh, Ukraine. Ternopil National Economic University [in Ukrainian]

Hutsol A. (2015). Innovative technologies in tourism. PP "Polihraf-Servis". [in Ukrainian]

Travel & Tourism Development Index 2021 Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future. WEF (2021). Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf [in Ukrainian]

Ukrainian tourism will be different after the victory. Ukrinform (2023). Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3680587-ukrainskij-turizm-pisla-peremogi-bude-insim.html [in Ukrainian]

Ukrinform (2023). Ukrainskyi turyzm pislya peremohy bude inshym [Ukrainian tourism will be different after the victory]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3680587-ukrainskij-turizm-pisla-peremogi-bude-insim.html [in Ukrainian]

Переглядів статті: 159
Завантажень PDF: 317
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Морозов, Д., Домашенко, С., & Каптюх, Т. (2023). ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-15

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають