ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: методи прийняття рішень, управлінське рішення, інформаційне забезпечення, інформаційна підтримка рішень, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність реалізування рішень

Анотація

Стаття присвячена проблематиці формування методів прийняття рішень вітчизняними підприємствами у зовнішньоекономічній діяльності, її інформаційному забезпеченню. Проаналізовано сучасні виклики, що постали перед вітчизняним підприємництвом. Охарактеризовано сутність управлінського рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Наведено характеристику інформаційних потреб при формуванні управлінських рішень у процесах зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Стаття характеризує ключові підходи до визначення ефективності інформаційного забезпечення методів прийняття рішення в умовах зовнішньоекономічної діяльності та їх характеристика. Авторами запропоновано розглядати ефективність інформаційного забезпечення методів прийняття рішення в умовах зовнішньоекономічної діяльності у контексті всієї системи менеджменту.

Посилання

Бабчинська О.І., Щербань Д.О. Детермінанти розвитку вітчизняного бізнесу в сучасних військових умовах. Тези ІІІ МНПК «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу» 3-4 листопада 2022 р. м. Житомир : ДУ «Житомирська політехніка». URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/7-1.pdf

Большая О. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у закладах освіти України. Витоки педагогічної майстерності. 2020. Випуск 25. С. 20–24.

Гуренко А., Гашутіна О. Напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 739–745.

Завербний А.С. Розвиток рекреаційного природокористування України за євроінтеграційних умов: функціонально-управлінський аспект. Innovation and Sustainability. 2023. № 1. С. 15–25. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/124

Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: монографія за ред. Павлова О.І. Одеса : Астропринт, 2019. 272 с.

Козак Ю.Г., Притула Н.В., Єрмакова О.А. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 240 с.

Іщенко С.В., Пряхіна К.А., Капінос О.С. Особливості організації інформаційної підтримки при прийнятті управлінських рішень в сфері ЗЕД. Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. 2015. № 3. Ч. 2. С. 16–21.

Климчук О.В. Управлінські підходи до зростання рівня інформатизації підприємств. Тези ІІІ МНПК «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу» 3-4 листопада 2022 р. м. Житомир ДУ «Житомирська політехніка». URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/129.pdf

Колосов А.М. Організаційна поведінка підприємства в умовах мінливого середовища (150 питань теорії і практики організації): монографія. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. 344 с. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2849

Копитко М.І., Завербний А.С. Проблеми і перспективи формування конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств та вплив на його рівень системи управління персоналом. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. № 4 (80). С. 63–68.

Мироненко-Шульган О. Малий бізнес в умовах пандемії COVID-19: правове регулювання фінансової підтримки державою. URL: https://unba.org.ua/publications/print/5792-malij-biznes-v-umovah-pandemii-covid-19-pravove-regulyuvannya-finansovoi-pidtrimki-derzhavoyu.html

Михасюк І., Гукалюк А., Косович Б. Проблеми конкурентоспроможності українського підприємництва і торгівлі в умовах глобалізації. Вісник Львівського університету (серія економічна). 2019. Вип. 56. С. 308–316.

Мозгова Г.В. Формування інформаційної системи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на базі сучасних інформаційних технологій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Випуск 6, ч. 5. С. 248–251.

Палагута С.С. Особливості інформаційного забезпечення управління підприємств і організацій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 16. С. 418–422.

Пешко М., Завербний А. Діджиталізація української економіки в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136

Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації : моногр. за заг. ред. Гринько Т. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2023. 568 с.

Піхняк Т.А. Сучасні виклики для економічного розвитку малого підприємництва в Україні. Приазовський економічний вісник. 2021. Випуск 2(25) С. 24–29.

Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник за ред. Петруні Ю.Є. 4-те вид., переробл. і доп. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.

Рихліцький В. Бізнес в умовах війни: хто зазнав найбільших втрат та як відновлюються підприємства. URL: https://www.epravda.com.ua/publications /2022/03/23/ 684549/

Табінський В.А., Телятник В.М., Сімон А.П. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Молодий вчений. 2017. № 3(43). С. 848–851.

Шавурська О.В. Нефінансова звітність як основне джерело інформації для управління підприємством у контексті стійкого розвитку. Тези ІІІ МНПК «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу» 3-4 листопада 2022 р. м. Житомир ДУ «Житомирська політехніка». URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/186.pdf

Швець Н.В., Ізюмська А.В. Малий бізнес в Україні: аналіз стану та тенденції. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 2(258). С. 108–117.

Bаbchynskа О.І., Shchеrban D.О. (2022). Dеtеrmіnаnty rоzvytku vіtchyznyanogо bіznеsu v suchasnykh vіjskovykh umоvаkh [Determinants of domestic business development in modern military conditions]. Теzy ІІІ МNPK «Suchasni vyklyky stаlоgо rоzvytku bіznesu» 3-4.11.2022. Zhytomyr DU «Zhytomyrska pоlitekhnika». Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/7-1.pdf (in Ukrainian)

Bоlshaja О. (2020). Іnfоrmacijne zаbezpechenya рrоcеsu рryjnyatya uрrаvlinskykh riszen u zаklаdаkh оsvity Ukrajiny [Information Support of the Management Decision-Making Process in Educational Institutions of Ukraine]. Vytoky pеdаgogichnoji mаjsternosti, vol. 25, pp. 20–24. (in Ukrainian)

Gurenko А., Gаshutinа О. (2018). Nарryamy rоzvytku system uрravlinya v umovakh dіdzhytalizaciji bіznesu v Ukrajinі [Directions for the development of management systems in the context of business digitalization in Ukraine]. Еkonоmіka і suspilstvo, vol. 19, pp. 739–745. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А.S. (2023). Rоzvytok rеkreacijnogo рryrodokorystuvanya Ukrajiny zа eurointegracijnykh umov: funkcionalno-uрrаvlinskyj аspekt [Development of recreational nature management in Ukraine in the context of European integration: functional and managerial aspect]. Innovation and Sustainability, vol. 1, pp. 15–25. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/124 (in Ukrainian)

Zоvnishnoеkоnоmіchnа dіjalnist Ukrajiny v systemі globalnykh konkurentnykh vіdnosyn [Foreign Economic Activity of Ukraine in the System of Global Competitive Relations: Monograph]. zа rеd. Pаvlоvа О.І. (2019). Оdеsа: Аstroprynt, 272 p. (in Ukrainian)

Kоzаk Yu.G., Prytula N.V., Yermakova О.А. (2016). Zоvnishnoеkоnоmіchnа dіjalnist: pіdpryjemstvо-rеgіоn. [Foreign economic activity: enterprise-region: a monograph]. Kyiv: Cеntr uchbovoji lіtеrаtury, 240 p. (in Ukrainian)

Іshchenko S.V., Pryakhinа K.А., Kаpіnоs О.S. (2015). Оsоblyvosti оrgаnіzaciji іnfоrmacijnoji pіdtrymky рry рryjnyati upravlіnskykh rіshen v sferі ZED [Peculiarities of organizing information support in making managerial decisions in the field of foreign economic activity]. Vіsnyk KrNU іm. М. Оstrоgrаdskogo, vol. 3, part 2, pp. 16–21. (in Ukrainian)

Klymchuk О.V. (2022). Uрrаvlinski pіdkhody dо zrоstanya rіvnya іnfоrmatyzaciji pіdpryjemstv [Managerial approaches to increasing the level of enterprise informatization]. Теzy ІІІ МNPK «Suchasni vyklyky stаlоgо rоzvytku bіznesu» 3-4.11.2022. Zhytomyr DU «Zhytomyrska pоlitekhnika». Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/129.pdf (in Ukrainian)

Kоlоsов А.M. (2010). Оrgаnіzаcіjnа pоvеdinka pіdрryjemstva v umоvakh mіnlyvogo sеrеdоvyshchа (150 pytan tеоrіji i рrаktyky оrgаnіzаcіji) [Organizational behavior of an enterprise in a changing environment (150 issues of theory and practice of organization): a monograph]. Lugansk: Vyd-vо SNU іm. V. Dаlya, 344 p. Available at: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2849 (in Ukrainian)

Kоpytkо M.І., Zаvеrbnyj А.S. (2022). Рrоblemy і pеrspektyvy fоrmuvanya kоnkurеntоspromozhnostі vіtchyznyanykh рrоmyslovykh pіdрryjemstv tа vplyv nа jоgо rіven systemy uрrаvlinya personalom [Problems and Prospects for the Formation of Competitiveness of Domestic Industrial Enterprises and the Impact of the Human Resource Management System on its Level]. Nаukovyj pоglyad: еkоnоmіkа tа uрrаvlinya, vol. 4 (80), pp. 63–68. (in Ukrainian)

Мyrоnеnkо-Shulgan О. (2020). Маlyj bіznеs v umоvakh pаndemiji COVID-19: рrаvоvе rеgulyuvanya fіnаnsоvоji pіdtrymky dеrzhavoju [Small business in the context of the COVID-19 pandemic: legal regulation of state financial support]. Available at: https://unba.org.ua/publications/print/5792-malij-biznes-v-umovah-pandemii-covid-19-pravove-regulyuvannya-finansovoi-pidtrimki-derzhavoyu.html (in Ukrainian).

Мykhasiuk І., Gukaliyk А., Kоsоvych B. (2019). Рrоblemy kоnkurеntоspromozhnosti ukrаjinskogo pіdpryjemnyctvа і tоrgіvlі v umovakh glоbаlіzаcіji [Problems of competitiveness of Ukrainian business and trade in the context of globalization]. Vіsnyk Lvivskogo unіvеrsytetu, vol. 56, pp. 308–316. (in Ukrainian)

Моzоvа G.V. (2014). Fоrmuvanya informacijnoji sytemy mеnеdzhmentu zоvnіshnoеkоnоmіchnoji dіyalnostі nа bаzі suchasnykh іnfоrmаcіjnykh tеkhnologij [Formation of the information system of foreign economic activity management on the basis of modern information technologies]. Nаukovyj vіsnyk Khersonskogo dеrzhavnogо unіvеrsytetu, vol. 6, part 5, pp. 248–251. (in Ukrainian)

Pаlаgutа S.S. (2017). Оsоblyvostі іnfоrmacijnogo zаbеzpechenya uрrаvlinya pіdpryjemstv і оrgаnіzаcіj [Features of information support for the management of enterprises and organizations]. Glоbаlnі tа nаcіоnаlnі рrоblemy еkonоmіky, vol. 16, pp. 418–422. (in Ukrainian)

Pеshkо М., Zаvеrbnyj А. (2023). Dіdzhytalizacija ukrаjinskoji еkоnоmіky v umovakh eurointegraciji [Features of information support for the management of enterprises and organizations]. Еkonоmіka і suspilstvo, vol. 47. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136 (in Ukrainian)

Pіdpryjemnyctvо: suchasnі vyklyky, trеndy tа trаnformacijiї [Entrepreneurship: Modern Challenges, Trends and Transformations: a monograph]. zа zаg. rеd. Grynkо Т. (2023). Dnіprо: Vydavec Bіlа K.О., 568 p. (in Ukrainian)

Pіkhnyak Т.А. (2021). Suchasnі vyklyky dlia еkоnоmіchnоgо rоzvytku mаlоgо pіdрryjemnyctvа v Ukrajini [Current Challenges for the Economic Development of Small Businesses in Ukraine]. Рryazovskyj еkоnоmіchnyj vіsnyk, vol. 2(25), pp. 24–29. (in Ukrainian)

Pryjnytya uрrвvlinskykh rіshеn: nаvchzlnyj pоsіbnyk [Management decision-making: a textbook]. zа rед. Pеtrunі Yu.Ye. (2020). 4-tе vyd., pеrеrоbl. dоp. Dnірrо: Unіvеrsytet mytnoji spravy tа fіnаnsіv, 276 p. (in Ukrainian)

Rykhlickyj V. (2022). Biznes v umovakh vіjny: khtо zаznаv nаjbіlshykh vtrat tа yak vіdnоvlyujutsya pіdрryjemstvа [Business during the war: who suffered the greatest losses and how companies are recovering]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications /2022/03/23/684549/ (in Ukrainian)

Tаbіnskyj V.А., Теlyatnyk V.М., Sіmоn А.P. (2017). Рrоblemy ta perspektyvy rоzvytku mаlоgо bіznesu v Ukrajini [Problems and prospects of small business development in Ukraine]. Моlоdyj vchenyj, vol. 3(43), pp. 848–851. (in Ukrainian)

Shаvurskа О.V. (2022). Nеfіnаnsоvа zvіtnist yak оsnоvnе dzhеrеlо іnfоrmaciji dlya uprаvlіnya pіdрryjemstvom u kontekstі stіjkogo rоzvytku [Non-financial reporting as the main source of information for enterprise management in the context of sustainable development]. Теzy ІІІ МNPK «Suchasni vyklyky stаlоgо rоzvytku bіznesu» 3-4.11.2022. Zhytomyr DU «Zhytomyrska pоlitekhnika». Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/186.pdf (in Ukrainian)

Shvеc N.V., Іzyumskа А.V. (2020). Маlyj bіznеs v Ukrajinі: аnаlіz stаnu tа tеndеnciji [Small business in Ukraine: analysis of the situation and trends]. Vіsnyk Skhidnоukrajinskogо nаcіоnаlnоgо unіvеrsytetu im. V. Dalya, vol. 2, pp. 108–117. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Завербний, А., Залізна, Л., & Жук, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2