ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МОТИВАЦІЮ ТА ЗАЛУЧЕНІСТЬ КОЛЕКТИВУ

Ключові слова: корпоративна культура, неформальні корпоративні заходи, ментальні парадигми праці, рівні розвитку корпоративної культури, мотивація

Анотація

Формування та розвиток корпоративної культури є важливим елементом управління персоналом та рушієм розвитку організації. Особливості побудови корпоративної культури є унікальними та неповторними для кожної організації та визначають стратегію формування її маркетингу персоналу. Дана стаття вивчає особливості формування та розвитку корпоративної культури та можливості її впливу на економічну ефективність діяльності організації. Для досягнення даної мети нами було проведено дослідження впливу розвитку корпоративної культури компанії на мотивацію праці її працівників. Результати дослідження підтвердили те, що розуміння змісту корпоративної культури, усвідомлення цілей та завдань розвитку організації позитивно впливають на ставлення працівників до праці. Водночас ми з’ясували, що неформальні корпоративні заходи підвищують рівень розвитку корпоративної культури та сприяють взаємодії працівників в процесі праці. Особливу цінність даного дослідження формує те, що ми розглянули ментальні парадигми відношення працівників до праці через анкетування працівників, які працюють в транснаціональних компаніях.

Посилання

Бабич О. Основні засади створення корпоративної культури як інструменту управління. Вісник УАДУ. 2003. № 2. С. 449–456.

Gable, E. (1998). Spectacular Nature: Corporate Culture and the Sea World Experience:Spectacular Nature: Corporate Culture and the Sea World Experience. American Anthropologist, 100(4), 1054–1055. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1998.100.4.1054

Tansley, C., & Watson, T. (2000). Strategic exchange in the development of Human Resource Information Systems (HRIS). New Technology, Work and Employment, 15(2), 108–122. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-005x.00068

Mukha, S.V. (2019). Modern Ukrainian Corporate Culture and Transformation of Business Processes. Business Inform, 5(496), 204–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-204-209

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2004. 304 с.

Neuhauser, P., Bender, R., & Stromberg, K. L. (2000). Culture.com : building corporate culture in the connected workplace. Toronto: J. Wiley & Sons Canada.

Schwartz, H., Davis, S. M., & American Management Association. (1991). Corporate culture. New York, N.Y.: American Management Association.

Родіонова О.Ю. Організація управління трудовими ресурсами в структурі формування організаційної культури підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. Вип. 255. Т. 4. С. 1030–1035

Богацька Н.М., Єлізарова Т.О. Корпоративна культура та особливості її розвитку в Україні. Екон. науки. 2009. № 10. URL: http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/37740.doc.htm/

Hayton, J.C., George, G., & Zahra, S.A. (2002). National Culture and Entrepreneurship : A Review of Behavioral Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 33–52. DOI: https://doi.org/10.1177/104225870202600403

Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури : навчальний посібник. Київ : Видавництво Європейського університету, 2002. 337 с.

Babych O. Osnovni zasady stvorennia korporatyvnoi kultury yak instrumentu upravlinnia. Visnyk UADU. 2003. № 2. S. 449–456.

Gable, E. (1998). Spectacular Nature: Corporate Culture and the Sea World Experience:Spectacular Nature: Corporate Culture and the Sea World Experience. American Anthropologist, 100(4), 1054–1055. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1998.100.4.1054

Tansley, C., & Watson, T. (2000). Strategic exchange in the development of Human Resource Information Systems (HRIS). New Technology, Work and Employment, 15(2), 108–122. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-005x.00068

Mukha, S.V. (2019). Modern Ukrainian Corporate Culture and Transformation of Business Processes. Business Inform, 5(496), 204–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-204-209

Balabanova L.V., Sardak O.V. Orhanizatsiia pratsi menedzhera. Navchalnyi posibnyk. Kyiv : VD «Profesional», 2004. 304 s.

Neuhauser, P., Bender, R., & Stromberg, K. L. (2000). Culture.com : building corporate culture in the connected workplace. Toronto: J. Wiley & Sons Canada.

Schwartz, H., Davis, S. M., & American Management Association. (1991). Corporate culture. New York, N.Y.: American Management Association.

Rodionova O.Iu. Orhanizatsiia upravlinnia trudovymy resursamy v strukturi formuvannia orhanizatsiinoi kultury pidpryiemstva. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. pr. Dnipropetrovsk: DNU, 2009. Vyp. 255. T. 4. S. 1030–1035

Bohatska N.M., Yelizarova T.O. Korporatyvna kultura ta osoblyvosti yii rozvytku v Ukraini. Ekon. nauky. 2009. № 10. URL: http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/37740.doc.htm/

Hayton, J.C., George, G., & Zahra, S.A. (2002). National Culture and Entrepreneurship : A Review of Behavioral Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 33–52. DOI: https://doi.org/10.1177/104225870202600403

Palekha Yu.I. Kliuchi do uspikhu, abo orhanizatsiina ta upravlinska kultury : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu, 2002. 337 s.

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Крикавський, Є., & Калинець, К. (2023). ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МОТИВАЦІЮ ТА ЗАЛУЧЕНІСТЬ КОЛЕКТИВУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ