ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

  • Вікторія Лугова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9584-2259
  • Олена Лебединська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7110-5211
  • Андрій Чуркін Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-7784-1890
Ключові слова: мотивація, система винагородження, винагорода, принципи, резерви мотиваційного впливу

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичних засад та формулювання рекомендацій щодо формування системи винагородження як складової механізму мотивації персоналу підприємства. Доведено, що система винагородження є важливою складовою механізму мотивації, яка забезпечує активне залучення персоналу та підвищення ефективності його діяльності. Визначено сутність та зміст системи винагородження персоналу, яка розглядається як сукупність матеріальних, і нематеріальних винагород, які забезпечують формування та розвиток конкурентоздатного, мотивованого на досягнення цілей підприємства персоналу. Така система має базуватися на сукупності наукових принципів та враховувати наукові доробки, які знайшли своє відображення у сучасних змістовних та процесних теоріях мотивації. Система винагородження буде ефективною за умови врахування актуальних потреб працівників та рівня їх задоволеності. Тобто система винагородження має бути заснована на використанні резервів мотиваційного впливу.

Посилання

Reizer A., Brender-Ilan Y. and Sheaffer Z. Employee motivation, emotions, and performance: a longitudinal diary study. Journal of Managerial Psychology. 2019. Vol. 34 No. 6, pp. 415–428. DOI: https://doi.org/10.1108/JMP-07-2018-0299

Kozłowski W. Employee Motivation as an Element of the Development Process in an Enterprise. Olsztyn Economic Journal. 2020. Vol. 15 (3). Р. 205–213. DOI: https://doi.org/10.31648/oej.6539

Noor Z., Nayaz N., Solanki V., Manoj A., & Sharma A. Impact of Rewards System on Employee Motivation: A Study of a Manufacturing Firm in Oman. International Journal of Business and Management Future. 2020. Vol. 4(2). Р. 6–16. DOI: https://doi.org/10.46281/ijbmf.v4i2.692

Hewett R., Conway N. The undermining effect revisited: The salience of everyday verbal rewards and self-determined motivation. Journal of Organizational Behavior. 2016. Vol. 37(3). P. 436–455.

Ведерніков М.Д., Волянська-Савчук Л.В., Зелена М.І., Базалійська Н.П., Чернушкіна О.О. Формування мотивації персоналу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 3. С. 239–247.

Болквадзе Н., Гетьман Т. Сучасні методи мотивації персоналу ІТ-компанії. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 22. С. 72–83. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-02-72-82

Luhova V., Sotnikova Yu., Nazarov N., Churkin A. Technology of determining motivation reserves for managerial staff. Economics of development. 2022. № 21 (1). Р. 36–42.

Управління людськими ресурсами (понятійно-термінологічний словник) / ред. Щокін Г.В., Головатий М.Ф., Антонюк О.В. та ін. Київ : МАУП, 2006. 496 с.

Волкова Н.В. Винагородження за працю як фактор реалізації людського капіталу. Економіка: реалії часу. 2013. № 4 (9). С. 31–36.

Лукашевич В.М., Хомич С.А. Винагорода як суттєвий чинник змісту концепції управління персоналом. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 54–66.

Чернушкіна О.О. Заохочення за трудові заслуги у системі винагородження працівників. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. 2012. Ч. 1. № 1 (172). С. 45–49.

Reizer A., Brender-Ilan Y. and Sheaffer Z. (2019) Employee motivation, emotions, and performance: a longitudinal diary study. Journal of Managerial Psychology. Vol. 34 No. 6. 415–428. DOI: https://doi.org/10.1108/JMP-07-2018-0299

Kozłowski W. (2020) Employee Motivation as an Element of the Development Process in an Enterprise. Olsztyn Economic Journal. Vol. 15 (3). P. 205–213. DOI: https://doi.org/10.31648/oej.6539

Noor Z., Nayaz N., Solanki V., Manoj A., & Sharma A. (2020) Impact of Rewards System on Employee Motivation: A Study of a Manufacturing Firm in Oman. International Journal of Business and Management Future. Vol. 4(2). P. 6–16. DOI: https://doi.org/10.46281/ijbmf.v4i2.692

Hewett R., Conway N. (2016) The undermining effect revisited: The salience of everyday verbal rewards and self-determined motivation. Journal of Organizational Behavior. Vol. 37(3). P. 436–455.

Vedernikov M.D., Volianska-Savchuk L.V., Zelena M.I., Bazaliiska N.P., Chernushkina O.O. (2020) Formuvannia motyvatsii personalu pidpryiemstva [Formation of the company personnel motivation]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Vol. 3. P. 239–247. (in Ukrainian)

Bolkvadze N., Hetman T. (2020) Suchasni metody motyvatsiyi personalu IT-kompaniyi [Modern methods of motivating IT company personnel]. Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Vol. 22. P. 72–83. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-02-72-82. (in Ukrainian)

Luhova V., Sotnikova Yu., Nazarov N., Churkin A. (2022) Technology of determining motivation reserves for managerial staff. Economics of development. Vol. 21 (1). P. 36–42.

Upravlinnya lyudskymy resursamy [Management of human resources] (2006) (ponyatiyno-terminolohichnyy slovnyk) / red. Shchokin H.V., Holovatyy M.F., Antonyuk O.V. ta in. Kyyiv: MAUP. 496 p. (in Ukrainian)

Volkova N.V. (2013) Vynahorodzhennya za pratsyu yak faktor realizatsiyi lyudskoho kapitalu [Compensation for work as a factor in the realization of human capital]. Ekonomika: realiyi chasu. Vol. 4 (9). P. 31–36. (in Ukrainian)

Lukashevych V.M., Khomych S.A. (2017) Vynahoroda yak suttyevyy chynnyk zmistu kontseptsiyi upravlinnya personalom. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti. Vol. 4. P. 54–66. (in Ukrainian)

Chernushkina O.O. (2012) Zaokhochennya za trudovi zasluhy u systemi vynahorodzhennya pratsivnykiv [Incentives for labor merits in the system of rewarding employees]. Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalya. Part. 1. Vol. 1 (172). P. 45–49. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Лугова, В., Лебединська, О., & Чуркін, А. (2023). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-31
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ