МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • Вікторія Лугова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9584-2259
  • Ганна Чумак Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8415-4370
  • Юлія Сотнікова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9058-7746
Ключові слова: мотивація, еколого-економічний розвиток промислового підприємства, управління на засадах еколого-економічного розвитку, принципи мотивації, методи мотивації, екологічна свідомість

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням мотивації персоналу для забезпечення еколого-економічного розвитку промислового підприємства. Доведено, що мотивація персоналу є важливою складовою управління еколого-економічним розвитком підприємств, яка забезпечує активне залучення всього персоналу до екологічної діяльності на всіх етапах управління. Розроблено модель мотивації персоналу для забезпечення еколого-економічного розвитку підприємства. Визначено систему еколого-економічних цілей працівників і підприємства. Доведено, що умовою забезпечення ефективності мотивації персоналу до еколого-економічного розвитку підприємства є дотримання принципів мотивування. Дістали подальшого розвитку принципи мотивації персоналу, які доповнено принципами еколого-економічного розвитку підприємства: сталості, ефективного використання людського чинника внутрішнього середовища організації при вирішенні еколого-економічних проблем, принципом екологічної спрямованості мотивації, екологізації інструментів мотивації. Окреслено перелік методів та засобів мотивації персоналу та визначити особливості їхнього застосування з метою ресурсозбереження та забезпечення еколого-економічного розвитку. Вирішення проблеми мотивації персоналу до активного вирішення завдань підвищення ефективності еколого-економічної діяльності підприємства запропоновано здійснювати шляхом поєднання економічних та неекономічних методів впливу. Доведено, що більш вагомі результати еколого-економічного розвитку можна отримати шляхом звернення до вищих потреб людини, зміни людської свідомості та формування нового типу особистості – «людини екологічної». Освітньо-виховні методи мотивації забезпечують взяття керівниками зобов'язань щодо еколого-економічної політики організації, підвищення рівня цільових і планових екологічних показників роботи усього персоналу, розвиток почуття особистої відповідальності, підвищення екологічної ефективності в конкретних сферах діяльності.

Посилання

Panchenko N. H. (2018) Ekolohichna motyvatsiia personalu v systemi sotsialnoi vidpovidalnosti zaliznychnoho transportu [Ecological motivation of personnel in the social viability system of railroad transport]. Ahrosvit, 23, 25–30. (in Ukrainian)

Bahorka M. O. (2018) Osnovni skladovi motyvatsiinoho mekhanizmu ekolohizatsii ahrarnoho vyrobnytstva [The main warehouse motivational mechanism of ecology of agricultural production]. Biznes-navihator, 1–1, 62–66. (in Ukrainian)

Zos-Kior M. V. (2020) Motyvatsiini aspekty upravlinnia ekoloho-ekonomichnym potentsialom ahrarnykh pidpryiemstv [Motivational aspects of managing the ecological and economic potential of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk PUET, series: Economic sciences, 1(97), 26–31. (in Ukrainian)

Khumarova N. I., Popyk O. V. (2017) Metodolohichni zasady formuvannia motyvatsiinoho mekhanizmu ekolohooriientovanoho upravlinnia v Ukraini [Methodological bases formation of the motivational mechanism of ecologically-oriented management in Ukraine]. Problemy ekonomiky, 4, 172–178. (in Ukrainian)

Boronos V. H., Pronikova Zh. S., Taraban N. V. (2018) Ekolohichna osvichenist suspilstva yak neobkhidna skladova zabezpechennia zbalansovanoho ekolohoekonomichnoho rozvytku [Ecological illumination of the economy as a necessary warehouse for a balanced ecological and economic development]. Innovatsiina ekonomika, 5–6 (75), 62–66. (in Ukrainian)

Nikola S. O. (2015) Motivatsiya kak osnova ekonomiko-ekologicheskogo mehanizma prirodopolzovaniya [Motivation as the basis of the economic and environmental mechanism of nature management]. Ekonomichni innovatsii, 60(3), 168–175. (in Russian)

Amosha O. I., Yeskov O.L. (2011) Motyvatsiia personalu pidpryiemstva v rynkovykh umovakh [Motivation for the personnel of the enterprise in the minds of the market]. Donetsk: IEP NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Doronina M. S., Sasina L. O., Luhova V. M., Nadon H. M. (2010) Mekhanizm motyvatsii upravlinskoho personalu [Motivation mechanism for managerial staff]. Kharkiv: AdvAtm. (in Ukrainian)

Horniak O. V. (2016) Motyvatsiia yak forma uzghodzhennia interesiv personalu ta vlasnykiv suchasnoho pidpryiemstva [Motivation as a form of satisfying the interests personnel and employees of current business]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 3 (55), 86–90. (in Ukrainian)

Semykina M. V., Bevz Z. V. (2010). Harmonizatsiia sotsialno-trudovykh vidnosyn: metodolohiia otsinky vplyvovykh chynnykiv [Harmonization of social and labor credentials: methodology for evaluating inflowing officials]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 18 (1), 106–115. (in Ukrainian)

Chumak H. M., Luhova V. M. (2018) Motyvatsiia yak instrument uzghodzhennia interesiv pidpryiemstva ta personalu [Motivation as a tool to increase the interests of business and staff]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 23, 259–262. (in Ukrainian)

Prokopenko O.V. (2010) Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia ekolohizatsii innovatsiinoi diialnosti [Social and economic motivation for ecology of innovation activity]. monohrafiia [a monograph]. Sumy: SumDU. (in Ukrainian)

Shvydanenko H. O., Kryvoruchkina O. V., Matukova D. H. (2017) Rozvytok pidpryiemstva na ekoloho-ekonomichnykh zasadakh [Development of entrepreneurship in ecological and economic ambush]. monohrafiia [a monograph]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Prodanova L. V., Kotliarevskyi O. V. (2019) Motyvatsiinyi mekhanizm rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy [Motivation mechanism for the development of entrepreneurial activity in the economy of Ukraine] monohrafiia [a monograph]. Cherkasy: Vyd. Ponomarenko R.V. (in Ukrainian)

Панченко Н. Г. Екологічна мотивація персоналу в системі соціальної відповідальності залізничного транспорту. Агросвіт. 2018. № 23. С. 25–30.

Багорка М. О. Основні складові мотиваційного механізму екологізації аграрного виробництва. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1–1. С. 62–66.

Зось-Кіор М. В. Мотиваційні аспекти управління еколого-економічним потенціалом аграрних підприємств. Науковий вісник ПУЕТ. Серія: Економічні науки. 2020. № 1(97). С. 26–31

Хумарова Н. І., Попик О. В. Методологічні засади формування мотиваційного механізму екологоорієнтованого управління в Україні. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 172–178.

Боронос В. Г., Пронікова Ж. С., Тарабан Н. В. Екологічна освіченість суспільства як необхідна складова забезпечення збалансованого екологоекономічного розвитку. Інноваційна економіка. 2018. № 5–6 (75). С. 62–66..

Никола С. О. Мотивация как основа экономико-экологического механизма природопользования. Економічні інновації. 2015. Вип. 60 (3). С. 168–175.

Амоша О. І., Єськов О.Л. Мотивація персоналу підприємства в ринкових умовах. Донецьк : ІЕП НАН України, 2011. 200 с.

Дороніна М. С.,Сасіна Л. О., Лугова В. М., Надьон Г. М. Механізм мотивації управлінського персоналу: наукове видання. Харків : АдвАтм, 2010. 240 с.

Горняк О. В. Мотивація як форма узгодження інтересів персоналу та власників сучасного підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016. № 3 (55). С. 86–90.

Семикіна М. В., Бевз З. В. Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18 (1). С. 106–115.

Чумак Г. М., Лугова В. М. Мотивація як інструмент узгодження інтересів підприємства та персоналу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. C. 259–262.

Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : монографія. Суми : Вид-во СумДУ, 2010. 395 с.

Швиданенко Г. О., Криворучкіна О. В., Матукова Д. Г. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах : монографія. Київ : КНЕУ, 2017. 184 с.

Проданова Л. В., Котляревський О. В. Мотиваційний механізм розвитку підприємницької діяльності в економіці України : монографія. Черкаси : Вид. Пономаренко Р.В., 2019. 240 с.

Переглядів статті: 253
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Лугова , В., Чумак, Г., & Сотнікова, Ю. (2022). МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-70
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають